16
Jizọsi lizọru n'ẹnwu
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jọn 20:1-10)
Nga Ọbochi Ozukwa Inwe wheru, Meri Magịdalini nụ Meri nne Jemisi, nụ Salomi, zụyaru mọno neesni ẹknarna ọma zị ọdo n'ọdo ma be zne te iznu Jizọsi mọno. N'ọnu ọsisi n'ọbochi mbọm n'ikwezu, be znernu n'ilili a nga ẹhnam warụ. Be nookwurita n'ẹhni be, “Nyele jookpumenu aị rugwu wam n'ọnu ilili?” Nga be lelizọru anya be whnụrnu nụ be vumenem rugwu wam. Ọ zị rịnya k'agịda. Be bna rime ilili whnụ wikoro dazịgwu n'akarikwnunga, o wogwu awura abọchna, ogwnu tụru be.
Ọ kanụ be, “Ogwnu tụ́ko anụ. Anụ noopio Jizọsi nye Nazarẹti, nye be kpọgidnernu n'ọgba. O lizọlam, ọ zị́la hna. Le hne be bịtaru a. Kọvu anụ la, kanụ ele sno apna a nụ Pita, ‘O belem anụ ọsno neezne Galili, anụ jọowhnu a pịi, lele kpa ọ kannụ anụ.’ ”
Be whọga, hi n'ilili wam gbahala, ẹhni naama be ririri nụ ọgbagwoji anya jigwu be, ọ zá nye be kannụ nhne ọbula, kwnornu nụ ogwnu nọotu be.
Jizọsi mernu Meri Magịdalini
whnụ a anya
(Mat 28:9,10; Jọn 20:11-18)
[ Nga Jizọsi hiri n'ẹnwu lizọ n'ọnu ọsisi n'ọbochi mbọm n'ikwezu, o beru ọsno gesi ẹhni a Meri Magịdalini, nye ọ chịhalaru rẹnwu ọjo ẹsau nụ rime a. 10 O zne kanụ ele nụ Jizọsi dazịgwu nụ mbọm hne be zị naagba mkpe, naakwna ẹkwna. 11 Nga be nụrnu nụ Jizọsi zị bụdnu, nụ ya n'iwhuru a whnụrnu a, be kwéle. 12 Nga ka wheru, Jizọsi mernu badnụ lawụru whnụ a n'ọzizi berere nga be neezne aznụ mba. 13 Be lahna zne kanụ ele gwnarnụ, be kwéle nhne be kwuru masị. 14 Omekwo, Jizọsi whụya iwhne hne nri nụ otu badnụ wam ele sno apna a zị neeri wiri. Ọ bnanụ be mbna kwnornu n'ókwe ekwe be nụ mkpọma osi rikne be, ke mernu be kwéle ikwu-ọnu ele whnụrnu a nga o hiri n'ẹnwu lizọ. 15 Ọ kanụ be, “Anụ zne nụ kpakara ọwa kpọnu kpakara badnụ okwo izi ọma. 16 Nye kweruru, be wụ a mini, bụ nye be jọoznohia a, nye ke kwéle, be jaama a ikpe. 17 Nhne elekema ele ka joosno ele kweru, be jaachịhala rẹnwu ọjo nụ rẹwhna m, be jookwu ọka nụ riro ikne zị ọdo n'ọdo. 18 Be jaachị agwọ n'aka, ọ bụru nụ be nwọ nhne ọbula ke jaakpaya ẹnwu, ọ zá nhne o jeeme be, be jọotukwasi ele nrịria aka, mee ẹhni bụru be ọma.”
Jizọsi larụ n'oligwe
(Luk 24:50-53; Ẹrnu 1:9-11)
19 Nga Nyenwe aị Jizọsi kwukwonnu be ọka, be gwelizọ a la n'oligwe, ọ dazịri ẹli n'akarikwnunga Chiokike. 20 Ele sno apna a whọgaru nọokpo okwo izi ọma hne ọbula, Nyenwe aị noosno be, nọornu ẹrnu, neegesi nụ ikwu-ọnu Chiokike bụ ezi ọka, hite n'ẹrnu ndu-ẹhni zị ọdo n'ọdo ke be nọornu.]