^
Filemọni
Pọlu nọotunu Chiokike mmamma
Pọlu rịasnornu nụ risi Ọnesimosi
Obekwu ikwu ipne-aznụ