Ọkwukwo izi
Pọlu gbaznennu
Taịtosi
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Pọlu kwuru nhne gbasịri Taịtosi nụ hne zị ichne ichne nụ rime ọkwukwo izi ọ gbarụ. Ọ karụ nụ ya nụ Taịtosi sno rnụ ẹrnu izi ọma nụ Esia Matị nụ Girisi (2 Kọrinti 2; Galasia 2:3). Pọlu kannụ a, ọ họhia ele risi nụ ele jeelekọta ọgbako Chiokike anya nụ Kiriti.
Pọlu kannụ Taịtosi ọ whnụ ele risi nụ ele neelekọta ọgbako Chiokike bụ ele, ele badnụ nookwu ọka ọma (1:5-9). Kpakara ele sno Nyenwe aị jọobu ele bịtaru ẹhni be snam, ele zá neesigha ọka (1:10-2:9).
Pọlu kwuru ọka gbasịri ele zị ichne ichne nụ rime ọgbako Chiokike ke zị nụ Kiriti. Ọ karụ nụ a nwernu rikne o wu bụdnu ikne kwnornu nụ Chiokike ziyaru Jizọsi Karaịsi, Chiokike znọhiaru aị, snụma aị hite nụ rikne Enine Nsọ, mee aị a panịzo bụdnu ikne ke nwernu olile anya bụdnu kwó okwo. Chiokike znọhiaru aị kwnornu nụ ọ bụ nye obirizi, ọ bụ́o kwnornu nhne ọma ọbula a mernu.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Obekwu ikwu nụ okpukpe Pọlu kpenu Taịtosi (1:1-4)
Ezni ele risi ọgbako Chiokike (1:5-16)
Ezni ke Ọgbako Chiokike (2:1---3:11)
Ezni ke o znirni Taịtosi nụ obekwu ikwu ipne-aznụ (3:12-15)
1
Mawa, Pọlu nye izi ke Chiokike nụ nye izi Jizọsi Karaịsi. Ẹrnu m bụ o mee ele Chiokike họhiaru nwe ọkwnata ovu, ma be mahịa ezi ọka ke noodubna n'ọtu ogwnu Chiokike, ma be nwehịa olile anya bụdnu kwó okwo, hne Chiokike zá naagha aghalaghala, bụ ke o kweru mkwna sụ ọwa panịzoru. O mernu ikwu-ọnu a whụya iwhne n'ige ke a hite nụ ọgbasa izi ọma, bụ ke o yisiri n'aka m lele nhne Chiokike Nye Ọznohia aị nyernu n'iwu. M naagbanụ ị Taịtosi nnwọ m n'ezi n'ọkwnata ovu ke a kwekọtaru ọkwukwo.
Oru, nụ udno ke hi n'aka Chiokike Nda aị nụ Jizọsi Karaịsi, Nye Ọznohia aị.
Ẹrnu Taịtosi nụ rime
Kiriti
Nhne mernu me gharụru ị nụ Kiriti bụ ma ị bịkwata nhne ke kwesiri ọbikwa, họhia ele okno badnụ nụ rime ẹli-ọhna ọbula, lele kpa me kannụ ị. Nye okno badnụ kwesiri ọ bụ nye nwée ọtna, nye lụ otu nnwerne, nye nwernu rụmu be tụkwasiri mkpọma, nye kpáhie agwa, ele mée risi rikne. Kwnornu nụ nye risi jọobu nye nwée ọtna lele nye izi Chiokike, nye mée n'iche ovu a, wé ovu ẹhni wara wara, nye zá nọonwo manya gbu ogbu, nye mée nhne rikne, nye nwée ọwho-anya. Ọ jọobu nye neelekọta ele izne, nye whnụrnu nhne ọma n'anya, nye zá neemewhe nhne ike, nye zị snam, zịri nsọ, nye neejikwaru ẹhni a. O jikwaru ọka wam ke kwesiri ọkwnata ovu rikne lele kpa be znirni a, ma o mesi ele berere ovu rikne hite n'iznizni a zị snam, gesi masị ele neemegidne a nhne ọjo be.
10 Agịda ele kwé ekwe nooduwhu ele berere hite nụ ikwu-ọnu etekne, ke kakwo ele knesnigwụ omen'ẹli ele Ju aka rikne. 11 Be kwesiri o mee be kpusni ọnu be, ele noolulu agwna ezi-nụ-ọro, ele neezni nhne be kwésile o zni, kwnornu ịwai. 12 Otu nye ọwhnurninya be, nye Kiriti, karụ kpa, “Ele Kiriti bụ ele aghalaghala, ele ovu ọjo lele anọhia, ele ime-mgwụ, nụ ele okne nkọli.” 13 Nhne o kwuru bụ ezi ọka, ka kpayarụ bigbọsi be rikne, ma be gwuzosi rikne n'ọkwnata ovu, 14 ma be gharụ iznizni aghalaghala ele Ju nụ iwu ele badnụ ke hi n'aka ele whọgaru n'ezi ọka. 15 Kpakara nhne zị rịchna n'anya ele zị rịchna, kọvu nye rụru ọru nụ nye kwé ekwe, ọ zá nhne zị rịchna, kwnornu nụ akọniche be nụ echiche be rụru ọru. 16 Be karụ nụ be magwụ Chiokike, kọvu ẹrnu be neegesi nụ be nọogonahoru a. Ele sọ ize, ele risi rikne, ele nwée rikne mee nhne ọma ọbula.