2
Iznizni zị snam
Gbalị zni iznizni zị snam. Ele okno badnụ nwernu anya udno, ele nwernu ọso n'anya, ele zá neemewhe nhne ike, ele zị kwem n'ọkwnata ovu be, nụ ọwhnun'anya nụ ndidi. Ele okno badnụ ele rinya masị wuru bụdnu lele ele zị nsọ, ele zá noobno ele berere nhne, ele zá nọonwo manya gbu ogbu, ele neezni nhne bụru ọma, ma be zni ele nnwerne ikne anya udno, whnụ nzi be nụ rụmu be n'anya. Be kwesiri ọ bụru ele zá neemewhe nhne ike, ele zị rịchna, ele rinya neelegidne ọro be anya nkarị, ele noobnonu nzi be nsnị, ma ele badnụ gharụ ọ kaja ikwu-ọnu Chiokike.
Kpam masị, neezni rụmu ikoro ma be bụru ele zá neemewhe nhne ike. Nụ kpakara nhne i neeme, gesi ẹhni i nye ọma atụ n'ẹrnu ọma. Nụ nhne i neezni gwuzosi rikne nụ rime a, nye anya dụru ẹli. Ikwu-ọnu bụru ọma ma nye ọbula ke neemegidne i tụ iwhnerne hne be nwée nhne ọjo be jeeji nookwugidne aị.
Zni ele ọhi be bnonu ele nwe be nsnị nụ kpakara nhne, neeme nhne jọoso be n'ọnu, be sá ọka nga be nookwunu be ọka. 10 Be znú nhne ele nwe be, kọvu be gesi nụ be jọotukwasi be mkpọma, neegesi nhne ọma ke zị nụ iznizni Chiokike Nye Ọznohia aị nụ kpakara nhne.
11 Oru Chiokike ke neegweya ọznohia whụyaru iwhne hne kpakara ele badnụ zị, 12 neezni aị a sịgbasi nhne nọogwnu anọ-ẹhni aị n'ọwa, nụ bụdnu ke zá nọotu ogwnu Chiokike, a wuru bụdnu ele zá neemewhe nhne ike, ome mma, nọotu ogwnu Chiokike nụ rime ọwa ka. 13 A nwernu olile anya zị ngọzi, bụ ọ whụya iwhne igwugwu ke Chiokike hna ezi nụ Nye Ọznohia aị Jizọsi Karaịsi. 14 Ọ bụ nye gweru ẹhni a nyee n'ọnodi aị ma ọ gbahịa aị nụ rime nhne ọjo, bịtannu ẹhni a ele ke a, ele zị rịchna, ele ovu neerne bẹkwnu n'ẹrnu ọma. 15 Zni kpakara nhne ka, naakwnagidne, bna mbna nụ kpakara rikne i nwernu. I kwé badnụ ọbula ledna ị anya.