3
Bụdnu nye Karaịsi
Chenwanyanụ ele badnụ be bịta ẹhni be nụ mkpururu ele risi nụ ele nẹechi ẹchi, noobno nsnị, jiknernu ọ rnụ ẹrnu ọma, be kwúkọ ọka ọjo megidne badnụ ọbula, be bụru ele udno, ele agwa ọma, ele ovu hieru ẹli hne kpakara ele badnụ zị.
N'ige mbọm, a bụ ele iwhnirniwhno, ele zá noobno nsnị, ele be duwhuru, noosno agịda nhne ọjo zị ọdo nụ ọdo ke nọogwnu aị, a wuru bụdnu ọjo, kwno awụwa, be snornu aị irno, aịla sno masị be irno. Kọvu nga ovu ọma nụ ọwhnun'anya Chiokike Nye Ọznohia aị whụyaru iwhne, ọ znọhia aị, ọ bụ́o kwnornu ẹrnu ọma a rnụrnu, kọvu kwnornu obirizi a. Hite n'ọsnusnu ke ọmu berere, Enine Nsọ nyernu aị bụdnu ikne. Chiokike wụkwasiri aị Enine Nsọ k'agịda hite nụ Jizọsi Karaịsi Nye Ọznohia aị. Hne o gwnụrnu aị lele ele mee mma hite n'oru, a bụru ele neekehịa olile anya bụdnu kwó okwo. Ka bụ ọka kwesiri ọkwnata ovu. M naakaa, jị kwusi a rikne ma ele kweru nụ Chiokike bụru ele anya dụru ẹli, neeme nhne bụru ọma. Kpakara nhne ka bụru ọma naabna iru hne ele badnụ zị.
Kọvu zeru ajịji iwhnirniwhno, nụ ọgwnu rẹwhna ẹbnurnu, oknorno, ọlu ọgwnu kwnornu iwu, be bnána iru, be bụ nhne etekne. 10 Dọ nye ọbula ke neegweya okewa aka nụ nsnị mgba lawụru, i mekwo, gharụ a. 11 Ị magwụ nụ badnụ kị bụ nye aghorome, nye mmehie, ọ bụ nye naama ẹhni a ikpe.
Ezni ipne-aznụ
12 Nga me jeeziya Atemasị nụ Taịkikosi, hna anụ zị, gbalị vakwnusi m nụ Nikopolisi, kwnornu nụ m jaadazị pịi n'ige okirika. 13 Gbalị yisinu Zenasi nye ọgwnu iwu nụ Apọlosi aka n'izne be, whnụ nụ be nwehịaru nhne ọbula be pioru. 14 Ele ke aị mụhia kpa be jeeji ige be rnụ ẹrnu ọma, rnụhia nhne zị mkpa, be wúkọ badnụ bnána nụ nhne. 15 Kpakara ele me nụ be zị neebekwu i. Bekwu kpakara ele whnụrnu aị n'anya nụ rime ọkwnata ovu. Oru Chiokike dazịnu kpakara anụ.