8
Kasada warmi, sug kariwa api­riska­manda
Jesuska, Olivos suti lumama rirka. Kaiandi tutataka, Dius­pa atun wasima ikuti chaiag­rirka. Chi pui­blupi tukui kaug­sa­na­kug pai­pagma kailla­iag­ri­uraka, tia­rispa, iacha­chii kalla­rir­ka­kuna­ta.
Chasa iacha­chi­ku­uraka, Moisés ima niskata iacha­chig taita­kuna i fari­seo­kunaka, sug kasada warmi sugpa kari­wa api­riskata pai­pagma chaia­chig­rir­ka­kuna. Tukui­kunapa chaugpipi saia­chig­ris­paka, Jesusta nir­ka­kuna:
—Iacha­chig taita, kai warmita sug­pa kari­wa panda­ri­kuska­ta­mi apirkan­chi. Moisés ima willa­raiaskapi, kasa­mi ni­raiá: “Mai­kan warmipas chasa rura­kugta apispa, rumi­wa piaspa, wañu­chinga­pa­mi ni­raiá”. Kamka, ¿imatak ningi?—. Chasa tapu­na­kurka, pai rimaskata ima­pipas panda­rig­pika, uiaspa, justi­sia­kunata willag­rin­ga­pa.
Jesuska, kumu­rispa, maki didu­wa alpapi iskribii kalla­rirka. Pai­kuna tapui apa­na­ku­uraka, saia­rispa, nir­ka­kunata:
—Mai­kan ñi ima­ura­pas mana panda­rispa­lla kaug­sag, kalla­richu, sug rumi aisaspa, ñugpa warmita pian­ga­pa.
Chasa nis­paka, ikuti ku­mu­rispa, alpapi maki didu­wa iskri­bii kalla­rirka.
Chasa uias­paka, mas ruku­kuna­manda kalla­rispa, tukui­kuna­mi sug sug llugsispa anchu­rir­ka­kuna. Jesusta chi warmi­lla­wa sakir­ka­kuna. 10 Chi­ura Jesus­ka, saia­rispa, tapurka:
—Pani, ¿maipitak kam­manda willag­kuna kan­kuna? ¿Pipas manachu justi­siaspa, kamta wañu­chin­ga­pa nir­ka­kuna?
11 Chi­ura ainirka:
—Taita turi, ñi pipas manima.
Chasa aini­ura, Jesuska nirka:
—Ñi nuka­pas mana justi­sian­ga­pa niikichu. Riilla. Kuna­ura­manda, mana mas panda­ringi.]
Jesús, runa­kunapa iuiai­kunata puncha­ia­chig kaska­manda
12 Chi­ura­manda Jesús, Diuspa atun wasi ukupi kag­kunata ikuti iacha­chispa, nirka:
—Nukami kai alpa­manda runa­kunapa iuiai­kunata puncha­ia­chig kani. Mai­kan­pas nukata kati­ra­ia­wag, mana amsapi­sina purin­ga­pa kanchu. Paipa iuiai­kunata puncha­ia­chii­wa kaspa, alli suma kaug­sai­ta­pas­mi iukan­ga­pa ka.
13 Chasa uiaspa, fari­seo­kunaka paita nir­ka­kuna:
—Kam kikin­manda­lla­mi chasa willa­ri­kungi. Kam ima rimaska willa­kuska, ianga­mi ka.
14 Jesuska ainir­ka­kunata:
—Nuka kikin­manda­lla willa­ri­kuska, mana ianga kanchu; sutipa­mi ka. Nuka mai­manda samuska kagta i maima rin­ga­pa kagta, nuka­lla­mi iachani. Ikuti kam­kunaka mana iachan­gi­chi­chu, nuka mai­manda samuska kagta ñi maima rin­ga­pa kagta. 15 Kam kikin­kunapa iuiai­lla­wa­mi ima­pas kawan­gi­chi. Ikuti nukaka, mana pi­ta­pas chasa iuia­rispa kawa­nichu. 16 Nuka, mana sapalla ka­nichu. Nuka­pa Taita kacha­mu­wag, nuka­wa­mi ka. Chi­mandaka, mai­kan­ta­pas nuka iuia­rispa kawag­pika, chi iuia­riskaka sutipa­mi ka.
17 —Moisés kam­kuna­manda willa­raiaskapi, kasa­mi ni­raiá: “Iskai runa­kuna chasa­lla­ta willa­na­kug­pika, mana llulla kanchu”. 18 Chasaka, nuka kikin­manda­mi willa­rini. Nuka­pa Taita kacha­mu­wag­pas­mi nuka­manda chasa­lla­ta willag ka.
19 Chi­ura tapur­ka­kuna:
—Kamba taitaka, ¿maipitak ka?
Jesuska ainirka:
—Kam­kunaka, nukata ñi nuka­pa Taitata mana rigsin­gi­chi­chu. Nukata rigsi­wagka, nuka­pa Taitata rigsig­sina­mi ka.
20 Diuspa atun wasi ukupi, kulki chura­dirupi kaspa­mi Jesús chasa iacha­chi­kurka. Paita manara wañun­ga­pa puncha chaian­kama, ñi pipas mana maki churar­ka­kuna, apin­ga­pa.
“Nuka maima rin­ga­pa kaska­ma, kam­kuna manima kati­wan­ga­pa pudin­ga­pa kan­gi­chi­chu”
21 Kasa­pasmi Jesús nirka:
—Nuka ringa­pa­mi kani. Chi­ura maska­wanga­pa­mi kan­gi­chi. Mas­ka­wa­na­kuspa­pas, kam­kuna panda­ris­ka­kunata mana pasin­siai tukuspa­lla­mi wañun­ga­pa kan­gi­chi. Nuka maima rin­ga­pa kaska­ma, kam­kuna manima kati­wan­ga­pa pudin­ga­pa kan­gi­chi­chu.
22 Chi­ura judiu­kunaka, kikin­pura tapu­ri­na­kurka:
—¿Imatak? ¿Kikinllachu wañu­chi­rin­ga­pa iuia­ku? ¿Chi­mandachu ni­ku: “Nuka maima rin­ga­pa kaska­ma, kam­kuna manima kati­wan­ga­pa pudin­ga­pa kan­gi­chi­chu”?
23 Jesuska nirka:
—Kam­kuna, kai alpa­manda­lla­mi kan­gi­chi. Ikuti nukaka, awa suma luar­manda­mi kani. Kam­kuna, kai alpa­manda­mi kan­gi­chi. Nukaka, manima. 24 Nirkai­ki­chitami: “Kam­kuna panda­ris­ka­kunata mana pasin­siai tukuspa­lla­mi wañun­ga­pa kan­gi­chi”. Nuka pi kagta mana iuia­waspa­mi kam­kuna panda­ris­ka­kunata mana pasin­siai tukuspa­lla wañun­ga­pa kan­gi­chi.
25 Chi­ura tapur­ka­kuna:
—Kam, ¿pitak kangi?
Chi­ura, Jesuska ainirka:
—Ñugpa­mandatami nuka ña kam­kunata willarkai­ki­chita. 26 Kam­kuna­mandaka iuka­nimi achka rimanga; chasa­lla­ta, kam­kuna achka panda­ris­ka­kunata iuia­chispa kawa­chin­ga­pa. Nukata kacha­mu­wagka, ñi imapi mana llullaspa­lla­mi rimá. Imasa paita uiaska­sina­mi nuka kai alpapi kaug­sa­na­kuskata rimai­ki­chita.
27 Chasa uiag­kuna mana iachar­ka­kuna, Jesuska paipa Taita Dius­manda rima­kugta. 28 Chi­manda, paika nirka:
—Kai Runa Tukuskata kam­kuna awapi atari­chi­waspa­mi rig­si­wan­ga­pa kan­gi­chi nuka pi kagta. Chasa­lla­ta, nuka kikinpa iuiai­lla­wa mana ima­pas rura­nichu. Ima nuka­pa Taita iacha­chi­waska­ta­mi rimani. 29 Nukata kacha­mu­wag, nuka­wa­mi ka. Pai imasa muna­kuska­sina­mi nuka ima­ura­pas rurani. Chi­manda­mi mana sapa­lla­ta sakiwá.
30 Jesús chasa rimaskata uiag­kuna, achka­kuna­mi pai­wa suma iuia­rispa tukur­ka­kuna.
Taita Diuspa wam­bra­kuna­manda i iaia kukupa wam­bra­kuna­manda
31 Chi­ura Jesuska, pai­wa suma iuia­rig judiu­kunata nirka:
—Kam­kuna, nuka ima rimas­kata ima­ura­pas ruragpi­kunaka, sutipa­mi nuka­pa iachai­kug­kuna kan­kan­gi­chi. 32 Sutipa kaska­ta­mi rigsin­kan­gi­chi. Sutipa kaskata rigsis­paka, kispi­chiimi tukun­kan­gi­chi.
33 Chi­ura nir­ka­kuna:
—Nukan­chika kanchimi ñugpa taita Abra­hampa wam­brapa wam­bra­kuna. Ima­ura­pas ñi mai­kan runa­kuna­pagma mana wataska­sina kaska kan­chi­chu. Nig­pika, ¿ima­pa­tak kamka ni­kungi: “Kispi­chiimi tukun­kan­gi­chi”?
34 Chi­ura, Jesuska ainirka:
—Kasami nuka nii­ki­chita: mai­kan­pas panda­richu: chi panda­rii­kuna­waka wataska­sina­mi kan­gi­chi. 35 Lutrin, mana patrunpa wam­bra­sina chi­lla­pi kaug­sa­kun­ga­pa ni­raianchu. Patrunpa wam­brami ima­ura­pas chi­lla­pi kan­ga­pa ni­raiá. 36 Chi­wanka, Taita Diuspa wam­bra kam­kunata kispi­chig­pika, sutipa­mi kispi­chiska tukun­kan­gi­chi. 37 Iacha­nimi, kam­kuna Abra­hampa wam­brapa wam­bra­kuna kagta­kuna. Chasa kagpi­pas, nuka­pa rimaita mana uia­warkan­gi­chi­chu. Chi nispa­mi kam­kuna muna­na­kun­gi­chi wañu­chi­wan­ga­pa. 38 Nuka­pa Taita imasa kawa­chi­waska­ta­mi rimani. Kam­kuna­pas chasa­lla­ta­mi kam­kunapa taitata imasa uiaska­sina ruran­gi­chi.
39 Chi­ura, pai­kuna ainir­ka­kuna:
—Nukan­chipa atun taita, Abra­ham­mi ka.
Jesuska nirka:
—Kam­kuna, sutipa Abra­hampa wam­brapa kati wam­bra­kuna kagpi­kunaka, Abra­ham imasa ruraska­sina­mi rurantran­gi­chi. 40 Ikuti kuna­uraka, nuka imasa Taita Diusta uiaska­sina sutipa kaskata rima­kug­ta­mi wañu­chi­wan­ga­pa muna­na­kun­gi­chi. Chasaka, Abra­ham mana rurarkachu. 41 Kam­kunapa taita imasa ruraska­sina­mi kam­kuna­pas rura­na­kun­gi­chi.
Chi­ura nir­ka­kuna:
—Nukan­chi mana kan­chi­chu sapalla warmipa wam­bra­kuna. Dius­mi ka nukan­chipa taita.
42 Jesuska nirka:
—Dius kam­kunapa taita kag­pika, nuka­ta­mi kuia­wantran­gi­chi. Nukaka, Taita Dius­pag­manda llugsispa­mi samurkani. Nuka kikinpa iuiai­lla­wa mana samurka­nichu. Taita Dius­lla­ta­ta­mi nukata kacha­mu­warka. 43 ¿Ima­wan­tak nuka ima rima­kuskata mana iachai­kun­ga­pa munan­gi­chi? Mana munan­gi­chi­chu, nuka ima willa­kuskata uia­wan­ga­pa. 44 Kam­kuna, iaia kuku­ta­mi taita­sina iukan­gi­chi. Imasa pai muna­kuska­sina­mi kam­kuna ruraspa kan­gi­chi. Paika, ñugpa­manda­ta wañu­chigmi ni­raiá. Paipa iuiaipi llullalla tiag­manda­mi manima sutipa kaskata rimag ka. Pai rima­ura, tukuipi kikinpa llullai­lla­mi rimá. Pai, llulla­chig kaspa, tukui llulla­kunapa taita­mi ni­raiá. 45 Ikuti nukaka, kam­kunata ñi imapi mana llullaspa­lla willa­kugtaka mana muna­wan­gi­chi­chu. 46 Ñi pipas mana nukata kawa­chi­wan­ga­pa pudin­gi­chi­chu, ima­pipas panda­rig kagta. Nuka ñi imapi mana llullaspa­lla ni­kug­pika, ¿imapatak mana nuka­wa iuia­rin­gi­chi? 47 Diuspa kag­pika, Taita Diuspa rimai­kuna­ta­mi uiá. Kam­kuna, mana Diuspa kaspa­mi mana paipa rimai­kunata uian­ga­pa munan­gi­chi.
Abra­ham manara tiagpita, Cristoka ña tiarka
48 Chi­ura, judiu­kuna nir­ka­kuna:
—¿Manachu nukan­chi alli­lla nin­chi: “Kam, Sama­ria alpa­manda­mi kangi. Kuku waira iai­kuska­mi kangi”?
49 Jesuska ainirka:
—Nuka mana kuku waira iai­kuska ka­nichu. Nuka­pa Taita­manda ima­pipas alli­lla­mi rimani. Kam­kunaka, mana alli­lla iuia­rispa­mi jiru nuka­manda riman­gi­chi. 50 Nuka kikin­manda mana maska­ku­nichu, iapa atun­ia­chi­rii tukun­ga­pa. Sugmi nukata atun­ia­chi­wan­ga­pa ka. Paimi sutipa kaskata tukuipi kawag ka. 51 Kasa­pas­mi nuka nii­ki­chita: mai­kan­pas nuka­pa rimaita uiaspa rurag, mana ima­ura­pas wañun­ga­pa kanchu.
52 Chi­ura, judiu­kuna nir­ka­kuna:
—Kuna­ura masmi iachan­chi, kam kuku waira iai­kuska kagta. Abra­ham i Santu Ispi­ri­tu­wa ñugpa­manda rimag­kuna­pas wañur­ka­kunami. Kamka ningimi: “Mai­kan­pas nuka­pa rimaita uiaspa rurag, mana ima­ura­pas wañun­ga­pa kanchu”. 53 Nukan­chipa wañuska taita Abra­ham­manda­pas, ¿maschu atun kangi? Santu Ispi­ri­tu­wa ñugpa­manda rimag­kuna­pas­mi chasa­lla­ta wañur­ka­kuna. Kamka, ¿ima kagtatak iuia­kungi?
54 Chi­ura, Jesuska ainirka:
—Nuka kikin atun­ia­chi­riika, ñi imapa mana balinchu. Nuka­pa Taita­mi nukata suma atun­ia­chiwá. Pai­manda­lla­tata, ¿manachu kam­kuna­pas nin­gi­chi: “Nuka­pa Taita Dius­mi ka”? 55 Paita, kam­kuna mana rigsin­gi­chi­chu. Ikuti nukaka, paita alli­lla­mi rigsini. “Paita mana rigsi­nichu” nuka nig­pika, kam­kuna­sina llulla­lla­ta­ta­mi kantrani. Nuka, paita alli­lla­mi rigsini. Chasa rigsis­paka, paipa rimaita uiaspa, rurag­mi kani.
56 —Kasapas. Kam­kunapa atun taita Abra­hamta alli iuia­chi­rirka, nuka samun­ga­pa puncha paipa suma iuiai­lla­pi kawaspa. Chasa kawas­paka, iapa kun­tin­ta­rirka.
57 Chi­ura, judiu­kuna nir­ka­kuna:
—Kam, manara pichka chunga wata­lla­pas iukas­paka, ¿ima­wan­tak ningi, Abra­hamta kawaska?
58 Chasa ni­ura, Jesuska ainirka:
—Kasami nuka nii­ki­chita: Abra­ham manara tiagpita, nukaka ñami tiarkani.
59 Chasa ai­nig­mandaka, rumi aisar­ka­kuna, piaspa wañu­chin­ga­pa. Jesuska, chipi kag­kuna­wa chapu­rispa, pakalla Diuspa atun wasi­manda llugsirka.