9
Wawita tiag­samuska­ura­manda­ta mana ñawi kawagta, Jesús ambiska­manda
Jesús iali­kus­paka, sug runa wawita tiag­samuska­ura­manda­ta mana ñawi kawag­ta­mi kawarka. Chi runata kawas­paka, Jesusta kati­raiag­kunaka tapur­ka­kuna:
—Iacha­chig taita, ¿ima­wan­tak kai runa, mana ñawi kawag tiag­samurka? ¿Paichu imapi mana alli­lla rurarka? Mana kag­pika, ¿paipa atun­kuna­chu imapi panda­rir­ka­kuna?
Chi­ura, Jesuska ainirka:
—Chasa tiag­samuska­manda, mana tukurkachu pai ñi paipa atun­kuna mana alli­llata rurag­manda. Taita Dius kikinmi chasa sakirka; chi­wanka, paipa iapa iachaita kai runa­wa kawa­chin­ga­pa. Chara puncha­sina kag­lla­pi­mi nukata chaiawá, kacha­mu­wag imasa ni­waska­sina ruran­ga­pa. Ña tuta­sina tuku­uraka, ñi pipas mana ima­pas ruran­ga­pa pudi­rin­ga­pa kanchu. Nuka, kai alpapi kan­kama, kai alpapi kaug­sa­na­kuskapa iuiai­kunata puncha­ia­chig­mi kani.
Chasa nis­paka, alpapi tukaspa, turuia­chispa, mana kawag ñawita kakurka. Chasa llun­chis­paka, nirka:
—Siloé suti kuchaia­chiska iakupi mailla­rig­rii—. (Siloé ni­raian­mi “Kachaska”.)
Chi­ura, chi runaka rirka. Mailla­rig­rig­lla­pika, alli­lla­mi ñawi kawag­samurka. Nis­paka, pai­pagma rirka.
Paipa ladu suiu kaug­sag­kuna i chi runa limusna mañaspa ñugpa kaskata rigsig­kuna, paita kawas­paka, tapu­ri­na­kurka:
—Kai runa, ¿manachu ka limusna mañaspa­lla tia­kug?
Sug­kuna aini­na­kurka:
—Paimi ka.
Ikuti sug­kuna ni­na­kurka:
—Manima. Ñalla pai­sina rig­cha­mi ka.
Chi runaka nikurka:
—Aja, nukami kani.
10 Chi­ura tapur­ka­kuna:
—Nigpika, ¿ima­wan­tak ñawi aliaska kangi?
11 Chasa tapu­ura, chi runaka ainirka:
—Jesús suti runami, alpata tuka­wa turuia­chispa, nuka­pa ñawita kaku­waspa, ni­warka: “Rii. Siloé iakupi mailla­rig­rii”. Nuka mailla­rig­ris­paka, musug­lla­mi ñawi kawag­samurkani.
12 Chi­ura tapur­ka­kuna:
—Chi runaka, ¿maipitak ka?
Chi runaka ainirka:
—Mana iachanichu.
13 Chi­ura, chi runata fari­seo­kuna­pagma pusar­ka­kuna. 14 Warda punchami Jesús, chasa alpata tuka­wa turuia­chispa, ñawita kakurka, pai kawan­ga­pa. 15 Chi­manda fari­seo­kuna, chi runata tapu­chir­ka­kuna:
—¿Imasa­mandatak alli­lla ñawi kawa­kungi?
Chi­ura ainirka:
—Alpata tuka­wa turuia­chispa, nuka­pa ñawipi chura­warka. Nuka­ka mailla­rig­rirkani. Chi­ura­lla­mi kawa­ri­warka.
16 Chasa aini­ura, sug fari­seo­kuna nir­ka­kuna:
—Chi alia­chig runa warda pun­cha mana samaspa­lla trabajag, mana Taita Dius kacha­muska kan­ga­pa kanchu.
Ikuti sug­kunaka ni­na­kurka:
—Panda­ri­dur­lla­tata runa kas­pa­ka, ¿ima­wan­tak chasa mana ima­ura­pas kawaska­sina suma ruran­ga­pa pudí?
Chasa rima­na­kus­paka, iskaima tukur­ka­kuna. 17 Chi­manda, ikuti chi ñawi ambi­riskata tapu­chir­ka­kuna:
—Chi runa kamba ñawita alia­chiska­manda, kamka, ¿imatak ningi?
Chi­ura ainirka:
—Paika, sutipa Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­mi ka.
18 Chi judiu­kunaka mana iuia­na­kurka, pai mana ñawi kawag kaspa, ña alia­chiska kagta. Chi­manda­mi paipa atun­kunata kaiar­ka­kuna. 19 Nis­paka tapu­chir­ka­kuna:
—¿Kaichu ka kam­kunapa wam­bra? ¿Pai­mandachu nin­gi­chi: paimi mana ñawi kawag tiag­samurka? ¿Imasa­manda­tak kuna­ura kawa­ku?
20 Chi­ura, atun­kunaka ainir­ka­kuna:
—Nukan­chi iachan­chimi, paika nukan­chipa wam­bra kagta. Mana ñawi kawagmi tiag­samurka. 21 Chasa kuna­ura kawag­samugtaka mana iachan­chi­chu: ¿pimi ñawita kawa­chig­samurka? Kikinta tapu­chii­chi. Ñami wiñaska ka. Pai kikin­mi willanga.
22 Judiu­kuna, ñugpa rima­na­kuska kar­ka­kuna: “Mai­kan­pas ‘Jesús, Taita Dius agllaska­mi ka’ nigpi­kunaka, judiu­kuna tanda­ri­diru wasi­kuna­manda llugsi­chiimi tukun­ga­pa kan­kuna”. Chasa llugsi­chii ni­raiag­manda­mi chi runapa atun­kuna judiu­kunata manchar­ka­kuna. 23 Chi­manda­mi ainir­ka­kuna: “Ñami wiñaska ka. Kikinta tapu­chii­chi”.
24 Nigpika, chi ñawi ambi­riskata ikuti kaiaspa, nir­ka­kuna:
—Diuspa ñawipi, nukan­chita sutipa kaska­lla­ta willa­rii. Nukan­chi iachan­chimi, chi runa mana alli rura­dur kagta.
25 Chasa ni­ura, paika ainirka:
—Pai mana alli rura­dur kagta mana iacha­nichu. Kasa­lla­mi iacha­ni: nuka, ñugpata mana ñawi kawag kaspa, kuna­uraka alli­lla­mi kawani.
26 Chi­ura, ikuti tapu­chir­ka­kuna:
—¿Imatak kamta rurarka? ¿Imasatak ñawi alia­chirka?
27 Paika ainirka:
—Timpumi willarkai­ki­chita. ¿Mana­chu uia­warkan­gi­chi? ¿Ima­pa­tak ikuti uia­wan­ga­pa muna­na­kun­gi­chi? ¿Kam­kuna­pas­char paita kati­raiag­kuna tukun­ga­pa muna­na­kun­gi­chi?
28 Chi­ura, paita kamispa, nir­ka­kuna:
—Kam, chita kati­raiagchar kan­gi. Ikuti nukan­chika, Moisés ima iacha­chiskata kati­raiag­kuna­mi kan­chi. 29 Taita Dius Moisesta rimaska­ta­mi nukan­chi alli­lla iachan­chi. Chi kamta alia­chig­mandaka, nukan­chi mana iachan­chi­chu mai­manda samuska kagta.
30 Chi runaka ainirka:
—Nuka­pa ñawita alia­chig mai­manda samuska kagta kam­kuna mana iachagpi­kunaka, ujna­chi­wa­na­kun­gi­chimi. 31 Ñami iachan­chi, kai alpapi mana alli­lla rurag­kunata, Taita Dius mana uianchu. Ikuti mai­kan paita suma kuiaspa, pai ima muna­kuskata rurag­kunataka uian­llami. 32 Kai alpapi runa­kuna tiaska­ura­manda­ta, ñi ima­ura­pas mana uia­riska kanchu, mai­kan­pas mana ñawi kawag tiag­samuska kaskata alia­chiska­manda. 33 Chi runa, Taita Dius mana kacha­muska kag­pika, ñi ima­pas manachar chasa ruran­ga­pa pudintra.
34 Pai­kunaka nir­ka­kuna:
—Kam, tiag­samuska­ura­manda­ta panda­ri­dur­mi kangi. ¿Kuna­ura­chu tinlla kam nukan­chita iacha­chin­ga­pa muna­kungi?—. Chasa nis­paka, paita chi­manda llugsi­chir­ka­kuna.
35 Chasa iachas­paka Jesuska, chi llugsi­chii tukuska runa­wa kawa­na­kuspa, nirka:
—Kai Runa Tukuska­manda, kam, ¿sumachu iuiangi?
36 Chi­ura ainirka:
—Taita waugki, ni­wai: ¿pitak ka, nuka pai­manda suma iuian­ga­pa?
37 Chi­ura, Jesuska nirka:
—Kamwa rimakug, nuka­mi kani. Pai­ta­mi kawa­kungi.
38 Chasa ni­ura, chi runaka nirka:
—Kam taita waugki­ta­mi suma iuia­kuiki—. Chasa nispa, paita kungu­rirka.
39 Chi­ura Jesuska, chipi kag­kunata nirka:
—Nuka, kai alpama samur­ka­nimi, runa­kunata iuia­chispa kawa­chin­ga­pa; chi­wanka, suma iuia­wagpi­kuna, mana kawas­pa­pas, ñawi kawag­sina tukun­ga­pa; ikuti mana suma iuia­wagpi­kunaka, kawaspa­pas, mana ñawi kawag­sina tukun­ga­pa.
40 Chasa uias­paka sug fari­seo­kuna, pai­wa sug­lla­pi kaspa, tapur­ka­kuna:
—¿Nukan­chi­paschu mana kawag­sina kan­chi?
41 Chasa tapu­ura, Jesuska ainirka:
—Kam­kuna, sutipa mana kawa­na­kuska­sina kag­pika, manachar ñi ima panda­riipas iukantran­gi­chi. Kuna­uraka nin­gi­chimi: “Nukan­chika, tukui alli­lla­mi kawan­chi”. Chi­manda­mi kam­kuna iapa panda­rii­kuna iukan­gi­chi.