Ẹkwo k'ẹbo,
Jọnu
deru
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mubẹ onye e meru ọgurenya chọchi. Onye mu ede iya anụ bụ eze-nwanyi ono, Nchileke fọtaru ono yẹle ndibe iya. Eze-nwanyi ono yẹle ndibe iya bẹ mu yeru obu; okfu lẹ mu l'ẹphe tụkowa bya amaru ọkpobe okfu ono. Ẹ tọ kwa mbẹdua nkịnyi mu yeru ẹphe obu ọbu. Iphe bụ ndu mawaru ọkpobe okfu ono bẹ yekotakwaruphu ẹphe obu. Iphe kparu iphe ayi yeru iya obu ẹge ono bụ l'ọkpuberu okfu ono buwa ayi ebubu l'ẹhu. Yọ bụru ẹge ono bẹ oo-buwaruru; swiru ayi gbururu jeye lẹ tutu yoyo.
Tẹ Nchileke, bụ Nna yẹle Nwa iya; mbụ Jisọsu Kuráyisutu meeru ayi eze-iphe-ọma; phụaru ayi imiko; mee tẹ nchị dụ ayi ndo; t'ayi gude ire-lanụ; mẹ n-yemobu tụgbabe bụru nanụ ẹge ayi tụgbaberu.
Ọkpobe okfu; mẹ n-yemobu
Ẹhu tsọru mu ẹna nshinu lẹ mu haru phụa ndibe ngu ndu ọphu eme ọkpobe okfu ono ẹge Nna sụru t'ayi meje iya. Nta-a bụ iphe mu arọ nggụbe eze-nwanyi bụ t'ayi yeru ibe ayi obu. Ẹ tọ bụkwa lẹ mu ederu ngu ekemu ọphungu; gbahaa ono, ayi natahawaru shitakpooru lẹ mbụlembu ono, bụ iya bụ t'ayi yeru ibe ayi obu. Iphe bụ n-yemobu ndọ-ọ: bụ t'iphe ayi e-mejekpelephu jeye teke ayi a-nọ-bebe ndzụ lẹ mgboko-a bụjeleruphu iphe Nchileke sụru t'e meje. Iphe ọbu, Nchileke sụru t'e meje ọbu abụlekwaruphu ekemu ono, unu shi l'ọdungu nụta ono, bụ iya bụ t'unu yeru ibe unu obu.
Ndu egudeje ẹregede; duswee madzụ ụzo wụfutaakwaru dzuru ẹkemeke ọbule lẹ mgboko; mbụ ndu jịkaru lẹ Jisọsu byarụphu bya abụru madzụ l'oswiya lẹ mgboko-a. Ọ bụ egbe onye ono egudeje ẹregede; duswee madzụ ụzo; bụru egbe onye ono bụ Ọ-chị-nta Kuráyisutu ọbu. Iphe unu a-kwabẹleruphu ẹnya iya bụ t'unu be eme t'iphe ono, unu jeru ozi iya ono nahụ unu tufahu kẹ mmakanụ. Unu kwabẹru onwunu ẹnya; k'ọphu unu a-natadzu obunggo unu anatadzu.
Iphe bụ onye l'eme iphe ọdo l'atukobe l'ọphu Kuráyisutu ziru; too me iya ẹge o ziru iya; onye ono ta bụkwa onye yẹle Nchileke tụgbaberu bụru nanụ. Onye emekwanu iphe ono, Kuráyisutu ziru ono; l'emele iya phụ ẹge o ziru iya; onye ono bẹ yẹle Nchileke; mẹ Nwa iya, bụ Jisọsu tụgbaberu bụru nanụ. 10 O -nweru onye byakfutaru unu; ọphu 'ọ bụdu iphe ono, e ziru ayi ono b'o gude bya; unu be ekwekwa t'o yeru unu ishi l'ụlo; unu ba ajịjekpokwaa ya nụ m'ọ bụ: ?ị dụphu mma? 11 L'onye ajị iya ?ị dụphu mma? bẹ yẹle iya dụakwa ẹbo; gbaru l'ẹjo iphe oome.
12 Mu nweru igweligwe iphe mu gage ederu unu. Obenu l'ẹ tọ bụdu ẹkwo yẹle mini-ẹkwo bẹ mu e-gude dekotaru iya unu. Iphe mu gbe arị bụ lẹ mu e-gbe kpakfuta unu; ayi l'unu ekfugbawaru l'ifu l'ifu; k'ọphu ẹhu a-tsọkwanu ayi ẹna; tsọfu iya ayi l'ishi.
13 Ụnwegirima nwanna ngu nwanyi, bụ onye Nchileke fọtaru ekelekwa ngu phụ.