Ẹkwo k'ẹto,
Jọnu
deru
1
Ẹkwo-ozi ọwaa shi l'ẹka mubẹ onye e meru ọgurenya chọchi. Onye mu ede iya anụ bụ onye ono, mu yeru obu ono, bụ iya bụ Gáyọsu; okfu lẹ mu l'iya tụkowaru bya amaru ọkpobe okfu ono.
Ọnya mu; mu ekfujekwa anụ Nchileke t'o mekwaa t'iphemiphe ọbule dụru ngu lẹ mma; yo mekwaaphu t'ọ bụru ẹhu-ba-dụ-mma nwẹnkinyi bụ iphe ụko iya a-dụje ngu; mbụ ẹge mu mawaru-a l'ọgbodo ndzụ ngu ono, nọ l'ime obu ngu ono bẹ ẹhu dụkwaphu mma. Ẹhu tsọru mu ẹna nshinu teke o nweru ụnwunna, byaru bya akọoru mu l'i vudoshikwaduru-a ike l'ọkpuberu okfu ono; ndzụ ngu l'ọ ha abụkotaleruphu ndzụ ire-lanụ. Ẹ to nwekwa iphe ọdo, a-kajẹfua mu ome t'ẹhu tsọ mu ẹna; t'a gụfu lẹ mu nụru l'ụnwu mu; bẹ ndzụ ẹphe bụkotalephu ndzụ ire-lanụ.
Aaja Gáyọsu ajaja
Ọnya mu; iikoshijekwa l'ọ gbaru t'e gude ire ngu ẹka l'iphe iimekpooru ụnwunna ayi; mbụkpo jeye mẹ ụnwunna, byaru abyabya. Ẹphe kọru chọchi-wa kẹ n-yemobu nke ngu. Byiko; yejekwaru ẹphe ẹka teke ẹphe gbeshiru ije ẹphe. Mejekpelekwaruphu ẹphe iphe jiru Nchileke ẹpho. Lẹ keshinu ẹphe gbeshiru ije k'okfu ẹhu Kuráyisutu b'ẹ to nwekwa iphe ẹphe kwejewaru nata l'ẹka ndu ẹ-ta bụdu ndu kẹ Kuráyisutu. Ọo ya bụ lẹ ndu dụ ẹge ono bẹ gbaru t'ayi yejeru ẹka; t'ọ bụru iya bụ l'ayi l'ẹphe tụko gbaru mgba l'eje ozi kẹ ọkpobe okfu ono.
Dayótirifisu; mẹ Dimítiriyọsu
O nweru nwẹkwo-ozi, mu deru nụ chọchi; ọbu lẹ Dayótirifisu, bụ onye woru onwiya dobe l'ishi te eyeduru mu ọnu. 10 Ọo ya bụ lẹ mu -bya bẹ mu e-wofuta iphe oomeebe, bụ iya bụ mkpọkoro okfu, eshije iya l'ọnu, oogudeje adzụshi ẹjo-ire ekpu ayi. Onanu te dzu iya; yo gbeshi ọdo; bya ajịka t'ụnwunna ba abya t'ẹphe lẹ ndu chọchi jịa; bya akpọshikwaphu ụnwunna t'ẹphe lẹ ndu chọchi ba jị; bya ebufu ẹphe lẹ chọchi.
11 Ọnya mu; ba mụkwa ẹka ẹjo iphe; mụkwaa ẹka iphe-ọma. Ọ kwa onye eme ọhuma bụ kẹ Nchileke. Onye eme ẹji ta phụbukwaa Nchileke.
12 Dimítiriyọsu bẹ ọnu wụkoru l'ome-ọhuma nk'iya. Ọ kwaphụ ẹge ono bẹ ọkpobe okfu ono l'onwiya aja iya; ayịbedua l'onwayi l'ajakwa iya phụ. Unubẹdua marua l'ajaja, ayi aja iya bẹ bụkwa oswi-okfu.
Ekele mkpọ-chi ishi iya
13 Iphe, mu ga e-de hakwa l'igwe; ọbu l'ẹ tọ bụdu mkpịshi-ẹkwo; mẹ mini-ẹkwo bẹ mu e-gude dekotaru ngu iya. 14 Mu arịkwa lẹ mu ta anọhedu ọphu baru ishi; mu akpakfuta ngu; mu lẹ nggu ekfugbawaru l'ifu l'ifu.
15 T'ẹhu dụkwa ngu agu.
Ọ̀nyà ngu phẹ ajịkwa ngu phụ. Jịkwaaruphu ayi ndu ọ̀nyà ayi phẹ l'ẹhu l'ẹhu-o.