Ẹkwo,
Judu
deru
1
Ẹkwo-ozi-wa shi l'ẹka mbẹdua, bụ Judu; onye ejeru Jisọsu Kuráyisutu ozi; bụkwaruphu nwunne Jémusu.
Ndu mu ede iya anụ bụ iphe bụ unubẹ ndu ono, Nchileke kuru; mee unu; unu abụru ndu nk'iya ono. Nchileke ono, bụ Nna ono bẹ yeru unu obu; unu abụkwaruphu ndu, Jisọsu Kuráyisutu kwakọberu t'ẹ b'ọ dụ iphe e-me unu; t'unu nọdu ngabẹru abyabya kẹ yẹbe Jisọsu Kuráyisutu ono.
Tẹ Nchileke phụkwaaru unu imiko; yo mee t'ẹhu dụ unu agu; yo yekwaruphu unu obu. T'ọ tụko iphe ono meeru unu; mbụ meeru iya unu k'etsutsu iya.
Ndu ẹjo nzizi
Ndu ọnya mu, nọ mu l'obu; iphe ivuzọ, mu shi rịa lẹ mu e-deru unu l'ẹkwo-ozi-wa bụ k'adzọdzo ono, Nchileke dzọru ayi l'ayi ha; gude koshi lẹ ya yeru ayi obu ono. Obenu lẹ mu byaru bya arị-phu ọriri azụ; sụ l'o nweru iphe ọdo, kachia mkpa, mu e-deru unu. Iphe ono, kachia mkpa ono bụ tẹ mu rọ-chia unu; rọshia unu ike t'unu bya awata ọgbaru ọkpobe okfu ono, Nchileke ziru ndu nk'iya ono ọdzori. Mbụ ọkpobe okfu ono, Nchileke ziru t'ayi kweta; sụ t'ẹ b'ọ dụkwa onye e-wofu iya iphe ewofu; tọo dụ onye e-yekwa iya iphe eyekwa ono. Iphe mu gude ekfu iya bụ l'ọ haru nweru ndu ẹ-ta akwabẹdu Nchileke ugvu. Egbe ndu ono tọru nwẹhu pyabata l'ẹke unu nọ; l'ẹ ba ma. Ẹphe anọduje ezi l'ọ dụa mma tẹ madzụ meje umere, rehuru erehu; keshinu ọphu Nchileke bụ onye emeje eze-iphe-ọma. Ẹphe ajịkaje Jisọsu Kuráyisutu ono, bụ iya bụ Nnajiufu ayi nkịnyi iya ono; bya abụkwaru iya phụ nkịnyi iya bụ onye gude ndzụ ayi. Lẹ teke ndiche b'e dehaakwaru iya rụ l'ẹkwo okfu Nchileke; sụ: Lẹ Nchileke a-nma ẹphe ikpe iphe ono, ẹphe meru ono.
Iphemiphe ọbule ono kpamụkpamu bẹ unu makọtakpooru ọhuma ọhuma; ọbu l'iphe mu emelephu tẹ mu nyataru unu bụ lẹ teke ndiche bẹ Nnajiufu dzọkwaru ndu nk'iya teke ono, ẹphe shi buru l'alị Íjiputu ono. O meru; ẹphe awụfuta l'alị ono. Ọ dzọebekwaru ẹphe ono; ọbu l'e meebekwaru; yo gbushilee ndu ọphu ẹ-te kwedu woru onwẹphe ye iya l'ẹka. Unu nyatakwa ẹge ọ dakfuru ụnwu ojozi-imigwe ono l'ẹphe ha, bụ ndu ọphu kwefuru ike l'ẹphe ta anọpyabedu l'ẹke Nchileke doberu ẹphe t'ẹphe chịje. Ẹphe jịkakwaruphu l'ẹphe te ebuduru l'ẹke Nchileke sụru t'ẹphe buru l'imigwe. Ụnwu ojozi-imigwe ono l'ẹphe ha bẹ Nchileke tụakwaru mkpọro mgbe-'agvụ-agvụ. Ọ chịru ẹphe ye l'ẹkpuru-ọchi ẹke gbahụru ẹjo tsụbalangu. Yọ bụru ẹke ono bẹ ẹphe a-nọdu jeye l'oke ụboku ono; mbụ mbọku ono, Nchileke a-nma ẹphe ikpe. Unu nyatakwaphụ ẹge ọ dakfuru Sódomu mẹ Gọmóra; mẹwaru iphe bụ obodo obodo, ẹphe l'ẹphe naru ọnu ẹgu. Ndu ono l'ẹphe ha woru onwẹphe ye l'ome kẹ nwanyi; mẹwaru iphe ọdo, anyị ishi ẹdzu. Nchileke kpọokwaru ẹphe ọku; yọ bụru ẹge ono b'ọo-nụ ẹphe aphụ jeye lẹ tutu yoyo. Iphe ono abụru iphe Nchileke gude alọ ndiphe kpamụkpamu ẹka lẹ nchị.
Ọ kwaphu ẹge ono b'ọ dụ ndu ono, ezi ẹjo-ire ono. Ẹphe arọje nrọ, emeje; ẹphe emerushia onwẹphe emerushi. Ndu, nọ l'ishi adụje ẹphe ashị. Ndu ono, ẹ ta aphụdu l'ẹnya l'ogbu nwịinwii imigwe ono bẹ ẹphe anọduje ekfubyishi ekfubyishi. Ekfubyishi ono, ẹphe ekfubyishi ndu ono ta dụkwa m'ọ bụ Máyikelu, bụ onye ishi ụnwu-ojozi l'imigwe, tụru iya ama k'ememe. Mbụ lẹ teke ono, Máyikelu yẹle Sétanu atụ ẹgo onye a-pata odzu Mósisu ono bẹ Máyikelu ta tụkwa iya ama k'ọphu Sétanu iphu. Iphe o kfuleruphu Sétanu bụkwa: “T'ọ bụru Nchileke a-baru ngu mba!” 10 Obenu lẹ ndu ono bụ iphe ẹ-te dodu ẹphe ẹnya bẹ ẹphe anọduje ekfubyishi. Ẹphe dụ l'ọ bụ anụ-ẹgu-ẹgbudu, ẹ-te nwedu egomunggo, bụlephu iphe agụ iya nụ bẹ ọomaje; yọ bụleruphu iphe ono bẹ oomeje. Ọ bụ iphe agụ ẹphe; bẹ ẹphe anọduje eme. Yọ bụru iya e-gbu ẹphe. 11 Nshọbukwaa ẹphe! Ọ bụ ẹjo ụzo ono, Kenu tsoru teke ndiche ono bẹ ẹphe etsokwaphụ; mbụ iphe ono, o meru, kparu iphe o gburu nwunne iya ono. Ndu ọwaa bụkwa nchamẹnya okpoga bẹ kparu iphe ẹphe shisweru ụzo ono, vudo nhamụnha ono. Ẹphe emelahaa iphe ono, Bélamu meru teke ndiche ono. Yọ bụkwaruphu ẹge Kóra kwefuru Nchileke íkè; bụ ẹge ẹphe wataru ememe. Ẹphe a-lakwanu l'iyi ẹge ọ laru. 12 Ọobuje: ẹphe -bya anọnyabe unu l'eri nri l'ẹke unu dọkoberu; tụgbabe nri eri gude ekoshi l'unu yeru onwunu obu; ẹphe abụru iphe-iphere nọduru unu. Iphere ta adụjedu ẹphe l'ọ bụlephu onwẹphe; bẹ ẹphe letaru ẹnya. Ẹphe dụ l'ọ bụ urukpu, phẹrephere phekashiru; egbe iya ọwaa bụ: igwe -ruebetsua eruru; phẹrephere ephekashia ya; igwe ta achịhe mini ọbu. Ẹphe dụ l'ọ bụ oshi-ọmi, ẹ-ta amịjedu nebyi teke gbaru iya nụ. Egbe ndu ono bẹ ọnwu gbuwaru l'ọno-ndzụ. Ẹ tọ bụledua ugbo anwụhu lanụ bẹ ẹphe nwụhuru; kẹ l'e fefuwaru ẹphe tufaa ẹge-a, eefufuje oshi-wa. 13 Ẹphe dụkwaphu l'ọ bụ eyii-mini, ha nshinu, atụ l'eze ẹnyimu. Ishi iya abụru l'aaphụkotaje ẹjo umere ono, rehuru erehu, ẹphe eme ono; l'ọ bụ ẹke ụphu-mini tselihuru. Ẹphe adụ l'ọ bụ mkpọ-kpodo, phuru ụzo. Obenu l'ẹke Nchileke kwakọberu ẹphe bụkwanu tsụbalangu ẹke agba ẹjo ọchi. Yọ bụru ẹke ono bẹ ẹphe a-nọdu jeye lẹ tutu yoyo.
14 Ọ kwa Ínọku bụ onye ọgbo k'ẹsaa l'eri Ádamu. Ínọku bẹ Nchileke kfukwaru lẹ ndu ono a-byakwa. Ọo ya kparu iphe Ínọku deru; sụ: “Unu lenu! Nnajiufu bẹ yẹle ndu nk'iya, bụ 'agụta agụta, shi l'imigwe a-yịru bya; 15 bya ekpee ndiphe l'ẹphe ha ikpe. Oo-koshikota iphe bụ ndu ono, ẹ-ta madu Nchileke ono iphemiphe ọbule, ẹphe meru, bụ iphe dụ ẹji. Yo gude emeswe ono, ẹphe mesweru iya ono nma ẹphe ikpe; l'ẹphe ta akwabẹdu iya ugvu; bya anmakwaphu ẹphe ikpe k'iphe bụ ẹjo okfu, ẹphe gude kfubyishia ẹpha iya!”
16 Ndu ono abụje: iphe -byaru ẹphe; ẹphe awata ọgu aphụ; l'ata Nchileke ụta. Ẹphe eworu onwẹphe tọgboru ẹgu ẹjo iphe, agụebe ẹphe. Iphe eshije ẹphe l'ọnu abụleruphu ọja onwonye mkpọkoro ajaja. Ẹphe -phụwa l'o nweru uru, ẹphe e-rita madzụ l'ẹka; ẹphe awata ọjakposhi onye ọbu.
Ọkwa kẹ ovudoshi ike
17 Ọlobu; ndu ọnya mu; iphe mu eme t'unu maru bụ t'unu nyatajẹlephu iphemiphe ọbule ono, ndu ishi-ozi Nnajiufu ayi Jisọsu Kuráyisutu vuhawa ụzo kfuaru unu ono. 18 Mbụ iphe ono, ẹphe shi anọduje agụru unu ọgu egvu ono, bụ iya bụ: “L'o -rudelephu teke mgboko-a a-gvụ; b'o nwetsuaru ndu a-nọdu aja unu ewena. Iphe ẹphe a-nọdu awọgo ẹka iya; bụ ẹge ẹphe e-shi mee iphe ẹgu iya enwu ẹphe raphuraphu l'ẹhu; mbụ iphe ẹgu iya agụ ẹphe; okfu l'ẹphe ta akwabẹdu Nchileke ugvu.” 19 Ndu eme ẹge ono; bụ ẹphe akpatajẹ t'ọgbo bua onwẹphe ẹbo; wata ọkpa iche iche. Ọ kwa ẹgu iphe, nọ lẹ mgboko-a, l'agụ ẹphe; bẹ kpụ ẹphe l'ẹka; ẹ tọ bụkwa Ume-dụ-Nsọ gude ndzụ ẹphe. 20 Ọlobu; ndu ọnya mu; unu vudoshikwaa ike l'ekwekwe ono, dụ iche, unu kweru ono; mbụ ekwekwe ono, shi Nchileke l'ẹka ono. Unu gude ekwekwe ono vuje evuvu. Unu hajẹe tẹ Ume-dụ-Nsọ koshije unu ẹge unu e-kfuje anụ Nchileke. 21 Unu nọpyabelekwaphu lẹ n-yemobu ono, Nchileke yeru unu ono. Unu anọdukwaphu ngabẹru Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu t'ọ phụaru unu imiko; mekwaaphu t'unu nọdu ndzụ gbururu jeye.
22 Unu phụjekwaaru ndu obu agbakwadu ẹbo imiko. 23 Egbe ndu ono bẹ unu e-yetajeru ẹka; lọfuta ẹphe l'ọku. Unu aphụjekwaaruphu ẹphe imiko; mbụ ndu ono, bụ ẹjo iphe, agụ ẹphe; bẹ gude ndzụ ẹphe ono. Ọlobu; unu ba akwaswejekwaru ẹphe ẹnya teke unu aphụru ẹphe imiko ọbu. Unu kpọjekwaa iphemiphe ọbule, bụ nk'ẹphe ashị; mbụ je akpaa l'uwe, ẹphe yewaru l'ẹhu; bụ iya bụ iphe ẹphe emekpo ememe, bụ iphe ẹjo ọriri ẹphe ono merushiwaru emerushi.
T'a jaa Nchileke ajaja
24 T'ayi tua Nchileke ẹpha; mbụ onye ono, bụ iya; bẹ iphe bụ ike kpakọru l'ẹka ono. Ọ bụ iya bụ onye adụje ike mee t'unu ba ada; bụkwaru iya phụ e-me t'ẹ b'ọ dụ iphe aa-ta unu ụta iya teke oo-kuta unu dobe l'ọdu-biribiri iya, bụ ẹke ẹhu a-nọdu atsọwaru unu ẹna. 25 T'ayi tua ya ẹpha; l'ọ bụ iya nkịnyi iya; bẹ bụ Nchileke; bụru l'ẹka Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu Kuráyisutu; bẹ oo-shi dzọo ayi. T'ọdu-biribiri; ọburu Ọkaribe-Kakọta-Nụ; ike; ọbu ishi, ọ bụha-oduru tẹmanu; bẹ mgboko bya anọdu; bụru nk'iya nta-a; bụkwaruphu nk'iya jeye lẹ tutu yoyo. Ono kwa ẹge ọ dụ.