Iphe Jisọsu Kuráyisutu
koshiru Jọnu lẹ
Àphụ̀
1
Iphe e deru l'ẹkwo-wa; bụ iphe Jisọsu Kuráyisutu koshiru ndu ejeru Nchileke ozi. Ọ bụ Nchileke; bẹ wotaru iphe-a, o shi domishia edomi-wa; koshi Jisọsu Kuráyisutu; k'ọphu Jisọsu ono e-mekwanu tẹ ndu ono, ejeru Nchileke ozi ono maru iphe ẹ-ta anọhedu ọphu, baru nwishi nta-a; yo mee. Tọ dụ iya bụ lẹ Jisọsu Kuráyisutu ezi ojozi-imigwe iya; t'o je ekoshikota Jọnu, bụ onye ejeru iya ozi iphe ono; yo mee tẹ Jọnu tụko iya maru. Ọ bụ iphe, bụ iphe, Jọnu phụru b'ọ tụko l'ọ ha kfushibebe-wa. Yọ bụru l'ẹkwo-wa l'ẹka; bẹ Jọnu tụko okfu ono, Nchileke kfuru ono dekota. Iphe ono l'ọ ha bụkota ọkpobe okfu, Jisọsu Kuráyisutu ono koshikotaru iya. Ọnu-ọma bụ k'iphe bụ onye agụ ẹkwo-wa, e deru okfu-a, e kfuchiru Nchileke-wa. Ọnu-ọma abụru kẹ ndu nụru iya nụ; ngabẹ nchị; eme iya ememe. Lẹ teke iphemiphe ọbule-a, aabya ekfukfu-wa e-me dụakwa ntse.
Jọnu ekele Chọchi ẹsaa
Ọ bụ mbẹdua, bụ Jọnu bẹ ekele unubẹ chọchi ẹsaa ono, nọkota l'alị Éshiya ono ekele.
T'eze-iphe-ọma; mẹ ẹhu-agu, shi l'ẹka Nchileke tsokwa unu. Mbụ Nchileke ono bụ onye nọ ndzụ nta-a; bụru onye shihawa nọduta tẹmanu mgboko adụbe; bụkwaruphu onye ono, abya nụ ono. T'eze-iphe-ọma, shi iya l'ẹka; mẹkwaphu ọphu shi l'ẹka Ume ẹsaa ono, anọduje l'ifu aba-eze ono bụru nk'unu jeyewaru. Eze-iphe-ọma; mẹ ẹhu-agu ono shikwaphu l'ẹka Jisọsu Kuráyisutu, bụ onye evudoshije ike l'iphemiphe ọbule, ookfuru ayi. Ọ bụ iya bụ onye ọdungu, Nchileke meru; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; bụkwaru iya phụ bẹ bụ onye achị iphe bụ ndu bụ eze l'eliphe-a.
O yeru ayi obu. Yọ bụru obu ono, o yeru ayi ono meru iphe ọ nwụ-chiru ayi ọnwu, ayi gega nwụ. Yọ bụkwaruphu mee ya b'o gude tọshia ayi ẹgbu ono, iphe dụ ẹji shi kee ayi ono. Yọ bya emee ayi; ayi abụru eze; k'ọphu ayi a-bụ ndu achịjeru Nchileke ẹja; l'ejekwaruphu Nchileke, bụ Nna iya ozi. T'ajaja; mẹ ike bụru kẹ Jisọsu Kuráyisutu gbururu jeye lẹ tutu yoyo! Ono kwa ẹge ọ dụ.
Unu lekwaphu l'ọ nọokwa l'urukpu l'abya. Iphe, bụ madzụ kpamụkpamu e-gudekota ẹnya ẹphe phụ iya. Iphe bụ ndu ono, tụru iya arwa ono a-phụkwa iya phụ. Iphe, bụ ndu, nọkota lẹ mgboko-a a-ra ẹjo ẹkwa; l'ẹke meji a-tọfu ẹphe m'ọ -byalẹphu. Ọ bụ iphe e-me nụ ndono! Ono kwa ẹge ọ dụ.
Nnajiufu, bụ Nchileke; bụru iya bụ Ọkaribe-Kakọta-Ike; mbụ onye ono, nọ ndzụ nta-a; bụru iya bụ onye shihawa nọduta tẹmanu bẹ mgboko dụberu; bụru iya bụ onye ono, abya nụ ono. Ọ bụ Nchileke ono bẹ sụru: “L'ọo ya bụ Onye Ivuzọ bya abụru Onye Ikperazụ.”
Jọnu aphụ Jisọsu l'àphụ̀
Ọ bụ mbẹdua bụ Jọnu, bụ nwanna unu. Mu bụ onye mu l'unu tụko bụru nanụ lẹ Jisọsu. Ọ bụ iya meru iphe mu l'unu atụkoje ejekota iphe bụ iphe-ẹhuka-wa, ayi eje-wa. Mu l'unu atụkojekwaphu ataru iphe nshi; yọ bụkwaruphu ẹge ono bẹ ayi a-tụko gbaru mgba nweru mgboko ọphungu ono, e-shi Nchileke l'ẹka ono. L'o nweru teke ọbu, a kpụjeru mu je edobe lẹ Ikfuli Pátụmosu. Ishi iya abụru lẹ mu ara okfu Nchileke arara; yefuaru lẹ mu anọduje ekfuru ndiphe kẹ ọkpobe iphe ono, Jisọsu Kuráyisutu koshiru mu ono. 10 Yo be mbọku Chọchi; Ume Nchileke abya eji mu ẹhu. Mu awata ọphu àphụ̀; bya anụa olu ọbu, adalẹphu igiri-igiri l'ọ bụ ụpyoku l'ụzo azụ mu. 11 Olu ono asụ mu: “Jọnu! Tẹ mu tụkokwa iphemiphe ọbule-a, mu abya aphụphu-a dekota l'ẹkwo. Mu -deebe iya; tẹ mu zilaaru iya ụzo chọchi ẹsaa-wa, ya abya agụshi-wa. Wo tẹ mu zilaaru iya chọchi Éfesọsu; chọchi Suména; chọchi Pégamọmu; chọchi Tayitáyira; chọchi Sádisu; chọchi Filadélufiya; mẹkwaphu chọchi Layodísiya.”
12 Mu abya aghaa ẹnya tẹ mu phụedu onye ono, ekfu eyeru mu ono; phụa urọku ẹsaa. Urọku ẹsaa ono bẹ bụ mkpọla-ododo b'e gude mekota iya. 13 L'echi urọku ẹsaa ono b'o nweru onye vudo iya nụ, dụlephu l'ọ bụ madzụ. Uwe, o yeru bụ uwe-nlọkpuru, akpa iya l'okpurukpu-ọkpa. O gudekwaphu akpọ-buleti, e meru lẹ mkpọla-ododo kebuta uwe iya ono l'ume. 14 Ẹgbushi, nọ iya l'ishi bẹ achalẹphu degedege l'ọ bụ ẹji atụru, maru ọcha ụcha; mbụ chatakpọkwaa l'ọ bụ eberugo. Ọphu bụ ẹnya iya achalẹphu l'ọ bụ ire-ọku, enwu enwunwu. 15 Ọkpa iya ẹphe ẹbo enwulephu zịi l'ọ bụ mkpụru-ígwè, ama mma, a hụru l'ọ-tata-kfukfu ọku jeye yọ chaa achacha; mbụ hụa ya jeye yọ gbuchafu. Olu iya adalẹphu l'ọ bụ ẹphuphu eze mini, l'atsọ gbudugbudu teke o kfuru okfu. 16 L'ẹka-ụtara iya b'ọ chị mkpọ-kpodo ẹsaa. Ogu-mbeke, atsụ nkọ ifu labụ eshi iya l'ọnu lụfuta. Ifu onye ono bẹ egbulephu oswi kẹ nwịinwii l'ọ bụ ẹnyanwu teke ẹnyanwu laru l'echi-ishi. 17 Mu aphụle iya phụ; daa kpube ifu l'iku ọkpa iya; dabuleruphu l'ọ bụ onye nwụhuru anwụhu. Yọ bya ebyibe mu ẹka-ụtara iya; sụ mu: “Tẹ mu ba atsụshi egvu; l'ọ kwa yẹbedua bụ Onye Ivuzọ bya abụru Onye Ikperazụ. 18 Ọ kwa yẹbedua bụ onye nọ ndzụ gbururu jeye. Abyabya, ya byaru l'ọdungu bụkwa tẹ ya nwụhu anwụhu. Ya anwụhuakwanua ọbu. Ọle; tẹ mu lekwa: lẹ nta-a bẹ ya nọokwa ndzụ gbururu jeye. Ọ kwa iya gude ire-igodo, eegudeje tụhaa ẹke ọnwu nọ; mẹ ire-igodo, eegudeje tụhaa alị-maa. 19 Wo l'iphe mu e-me nta-a bụ tẹ mu dee iphemiphe ọbule-a, mu phụwaru-wa l'ẹkwo. Mu -deebe iya; tẹmanu mu edee iphe ọphu ekoshi ẹge iphe dụ nta-a; tẹmanu mu abyakwaphu bya edee iphe ọphu e-mekwanu l'ụzo ifu. 20 A bya abya lẹ mkpọ-kpodo ẹsaa-wa, ya chị l'ẹka-ụtara-wa; mẹ urọku ẹsaa ono, e gude mkpọla-ododo mee ono; ono bẹ ya abya tẹ ya karu mu iphe ọ nọ-chiru ẹnya iya. Lẹ mkpọ-kpodo ẹsaa ono bẹ nọ-chiru ẹnya ụnwu ojozi-imigwe; mbụ ụnwu ojozi-imigwe, anọduje eletagbaa chọchi ẹsaa ono ẹnya. Urọku ẹsaa ono bẹ nọ-chiru ẹnya chọchi ẹsaa ono.