12
Nyatakwa onye, keru ngu nụ; teke ị nọkwadu l'okorọbya; mbụ tẹmanu ẹjo ụboku ono abya; mbụ afa ono, ịi-wata okfu: L'iphe ono l'ọ ha ta dụkwa ọphu atsọkwadu ngu ẹna. Teke ono; bẹ ẹnyanwu; iphoro; ọnwa; mẹ mkpọ-kpodo e-jikputa ngu l'ẹnya; mgboko aguphohu ngu l'ẹnya l'ọ bụ teke igwe chigeru mini. Teke ono; bẹ ndu eche ufu a-nmahụ kpakpakpa; ndu bụ mkparawa ekpulahaa ekpukpu. Ndu ákwọ̀ nri akwọ-buhu iya; kẹ l'ẹphe ta hadu l'igwe. Ndu eshije lẹ windo pyofu ẹnya awata ọphu inyoki-inyoki. Teke aa-gụ-chishi ọnoguzo mkpụkpu. Iphe eegwe egwegwe adalahaa ngu ẹringe-ẹringe; mbụ teke bụ: nwẹnu -raa ọra; nggu akfụ-lihu. Ọbu l'olu egvu ẹphe a-nọdu ada ote-ẹnya ote-ẹnya. Teke ono; bẹ madzụ a-nọdu atsụ egvu onyihu eli ugvu; l'atsụkwaphu egvu oswe l'esu-ụzo; mbụ teke oshi alụmondu atsụ igu; igube l'akpụwa onwiya akpụkpu; to nwehe iphe ẹgu iya agụkwadu iya. Ono teke madzụ a-la ẹke ọo-nọ jeyewaru; ndu ẹkwa arawa iya rụ lẹ mgbadamgba ogologo. Nyatakwa onye meru ngu nụ; tẹmanu a gbabua ụdo ono, e gude mkpọla-ọcha swịa ono; mbụ teke ẹ ta tụkpodua ọkwa mkpọla-ododo ono; ite ta tụkpohuwa lẹ nwogvu; ta nyakwoshiwa igwe, eegudeje eseta mini lẹ wẹlu. Ọ bụ teke ono; bẹ ẹja a-laru l'alị, bụ ẹke o shi; ume ndzụ alakfushia Nchileke, bụ onye nụru iya nụ.
“Iphemiphe ọbule tụko bụru ori aphụ! Ono iphe O-zi-iphe ekfu. Iphemiphe ọbule tụko bụru ori aphụ!”
Mkpọchi-ishi iya
Ẹ tọ bụlekwa l'onye ziru iphe-a bụ onye maru iphe; obenu l'o meru ndu ọdo; ẹphe amaru iphe. Ọ rịru ọriri; vọshia iphe avọshi; bya anmashịa ẹtu doo giriri. 10 O-zi-iphe tọru nwẹhu fọo okfu afọfo; fọta okfu, gbaru l'ekfukfu; k'ọphu bụ l'iphe o deru bụ iphe gbaru nụ; bụru oswi-okfu. 11 Okfu onye maru iphe dụkwa l'ọ bụ mgbọro, ụnwu-eswi egudeje eche eswi. Yọ bụru ẹge nturu, akpọjeru gụngugungu bụ ẹge ẹtu, Onye Eche Atụru nmaru angụjeru.
12 Ọo ya bụ; nwa mu; sefukwa ẹka l'iphe ẹ-ta bụdu iphe-a; mu ezi-a.
Ode ẹkwo te nwekwa agvụgvu; ọgunuka ẹkwo l'achị ike.
13 Nta-a b'e gudewa nchị nụkota iya l'ọ ha. Mkpọchi-ishi iya abụru: Tsụje Nchileke egvu; nggu emeje iphe ọ sụru t'i mee! Kẹ l'ọ bụ iya bụ iphe gbaru madzụ l'ememe. 14 Kẹ l'iphemiphe ọbule, madzụ eme; bẹ Nchileke e-kpe iya ikpe; mbụ jeye l'iphe bụ iphe madzụ meru l'edomi; ọphu, dụ mma; mẹ ọphu, dụ ẹji.