Egvu Sólomọnu
1
Egvu, kakọta mma l'iphe bụ egvu. Ọ bụ egvu Sólomọnu.
Kẹ nwanyi asụ:
Nggụbe nwoke ono;
nmanụa mu akpa;
nggu etsuta mu ọnu;
kẹle n-yemobu ngu
kakwa mẹe ọtso ẹna.
Mkpọ, manụ, ị jịru
l'atsọ ẹna nshinu.
Ẹpha ngu l'eshi mkpọ
l'ọ bụ manụ senti,
a wụfuru awụfu.
Ọ bụ iya meru iphe
ụnwu-mgbọko yeru ngu obu.
Duta mu; t'ayi tụgbu-kebe!
T'eze dubata mu l'òbù iya;
ẹke ayi a-nọdu t'ẹhu tsọo ayi ẹna;
ayi etee ẹswa l'ẹke ị nọ;
jaa n-yemobu ngu karia
ẹge aajajẹ mẹe.
Ọ gbarụphu t'ụnwu-mgbọko
yeru ngu obu!
Unubẹ ụnwanyi Jerúsalemu!
A makwaru-a lẹ mu eji uji;
obekwanu lẹ mu ama mma;
lẹ mu jiru jita l'ọ bụ
ụlo-ẹ́kwà ndu Kéda;
obenu lẹ mu amakwanu
l'ọ bụ ẹkwa, e geru l'ụlo Sólomọnu.
Unu be elekwa mu phoriphori;
okfu l'anwụ chiru mu;
mu ejikputa ejikputa!
L'ọ kwa unwunne mu;
ndu k'unwoke;
bẹ ẹhu ghuru eghughu l'ẹke mu nọ.
Ẹphe enwuru mu yee;
tẹ mu letaje mgbo vayịnu.
To nwe teke ụzo,
dụjeru mu k'oleta onwomu ẹnya.
Nggụbe nwoke ono;
kanụru mu ẹke
iicheje atụru ngu;
mẹ ẹke ẹphe atụtaje ume l'eswe;
k'ọphu mu ta awatadụ ọgha-phe l'ọ bụ
nwanyi ọkpara l'ọdu-atụru ndu ọdo.
Kẹ nwoke asụ:
Ọ -bụru l'ẹ tị madu ẹke ọbu; nwanyi-mbeke;
bụkwa t'ị tụgbua tsochita
owere atụru ono
je echee ụnwu eghu ngu
l'iku ụlo ụnwu-eswi ndu ono, eche atụru ono.
Iphe mu atụ ngu eyeru; nwanyi-mbeke;
bụ ada-ịnya, akpụje ụgbo-ịnya Fero.
10 Iphe-nchị ngu meru
ishi-nchị ngu; yọ dụ ùgvù.
Ịyagba, i doru l'olu kweru ngu ekwekwe.
11 Ayi e-metaru ngu ịyagba
mkpọla-ododo,
a kpụpyabetsuaru
mkpọla-ọcha.
Kẹ nwanyi asụ:
12 Teke eze shi dụgaru l'oshi iya;
bẹ mkpọ manụ nadi mu ngashịru angashị.
13 Nwoke ono dụ mu l'ọ bụ
ẹkpa mẹeru, eshi mkpọ,
mu tụ-koberu lẹ mkpakụ ẹra.
14 Nwoke ono dụkwa mu
l'ọ bụ ọfoko igu oshi Hena,
eshije kwẹkwekwe,
shi lẹ mgbabu ndu Ẹ́nu-Gedi.
Kẹ nwoke asụ:
15 Ị dụ ùgvù; nwanyi mbeke!
Iye! Ị dụ ùgvù! Ẹnya ngu dụ l'ọ bụ kẹ ndo.
Kẹ nwanyi asụ:
16 Lewaru ẹge ị dụ ùgvù;
nggụbe nwoke ono!
Iye! Ị dụ k'ekfukfu!
Ẹke ayi azẹje azẹe dụ gẹkfungu.
Kẹ nwoke asụ:
17 Osweru, ayi gude kpọo uko ayi bụ oshi sida.
Oshi, ayi gude sweshia ya
esweshi bụ oshi payịnu.