2
Mu dụ l'ọ bụ igu oshi,
nwuru kfụu lẹ nsụda Sharọ́nu;
mbụ l'ọ bụ okfukfulike,
nọtsua lẹ nsụda ugvu.
Ọ bụ ẹge ono, ọobuje
okfukfulike yẹle ogvu nọnyabe;
yọ kakọta ogvu mma ono;
bụ ẹge onye ono, nọ mu
l'obu ono akakọtaje
mma l'ẹke ụnwu-mgbọko ọdo nọ.
Kẹ nwanyi asụ:
Ọ bụ ẹge ono, oshi-ọmi lanụ
akangoje iphe bụ oshi, nọ l'ọswa ono
bụ ẹge nwoke ono
amị-ngoje ụnwu-okorọbya ọdo.
Ọoduje mu mma tẹ mu
nọdu l'agu iya;
yeru l'akpụru iya anọduje atsọ mu ẹna.
O dutaru mu jeshia l'ẹke aagba ajị.
Ẹkwa-ọhubama, o yeru mu abụru n-yemobu.
Gude akpụru vayịnu,
a mịru amịmi mee tẹ ike dụ mu.
Nggu egude ụdara mee
tẹ mu shihu ike;
kẹ l'obu ngu dụshi mu ike.
Ẹka-ibyita iya b'o yeru mu l'ishi;
bya egude ẹka-ụtara iya rụkota mu.
Unubẹ ụnwanyi Jerúsalemu;
unu kwee mu ụkwa
l'unu ta akpatsudu
n-yemobu jeye teke ọo-bya;
kẹle n-yemobu bẹ bụkwa
ẹge eedo umoro;
mẹ mgbada bẹ eedo iya.
Ngabeduduphu!
Ọ kwa olu nwoke ono;
bẹ mu anụ ẹge ono!
Lenu! Oogude nwọso;
swewa eze ugvu ugvu;
mẹ ụnwu ugvu ugvu l'agbakfuta mu.
Nwoke ono dụkwa l'ọ bụ
umoro; mbụ l'ọ bụ nwele.
Oovudokwa l'azụ oshi-ẹpoto ayi;
pyofu ẹnya lẹ windo l'enyo swọringu.
10 Nwoke ono sụkwaru mu:
“Tẹ mu gbeshi mụbe onye nọ iya l'obu;
tẹ mụbe onye ẹgiri iya; tsoru iya!
11 Kẹle oge winta sweekwaru;
mini achị-buhuwa.
12 Oshi atsụakwa igu lẹ mgboko.
Oge egvu ruakwaru;
kparakobe araakwaa.
13 Oshi figu wataakwaru amịmi.
Mkpọ igu oshi vayịnu
emee ẹkemeke ọbule;
yo shi kwẹkwekwe.
Gbeshi; nggụbe onye mu yeru obu!
Ọnya mu; gbeshi t'ayi je!”
Kẹ nwoke asụ:
14 Nggụbe nwa ndo mu, nọ lẹ
mgbaku ikelegvu mkpuma;
domia onwungu l'ogvu eli ugvu;
Byiko menua tẹ mu phụ ngu ifu;
kfururu okfu yeru mu;
kẹ l'okfu ngu atsọje mu ẹna;
atatifu ngu l'ama ntụmatu.
15 Nwụkooru ayi uphẹgu ono;
mbụ ụnwu uphẹgu ono,
emebyishi vayịnu ono;
kẹle vayịnu ayi atsụakwa igu.
Kẹ nwanyi asụ:
16 Nwoke ono bụ nke mu;
mbẹdua abụru nk'iya;
mbụ onye ono,
eche atụru iya l'ẹke
okfukfulike tsuru etsuru ono;
17 gbururu jeye lẹ gbẹregbede urẹnyashi
teke nwonyonyo ta nọhedu.
Nggụbe nwoke ono; byiko;
kfụkwaa bugengu-bugengu lakfuta mu
ẹge ono, umoro; mẹ ele
akfụje l'ugvu, dụ
nkwọgodo-nkwọgodo ono.