Habakuku
1
Aphụ, Habakuku l'agụ
Ọwaa àphụ̀, ọ phụru; mbụ Habakuku, bụ onye nkfuchiru Nchileke.
Nggụbe Ojejoje; ?bụ teke ole; bẹ mu e-chiberu mkpu; tẹmanu nggu eyeeru mu ọnu. ?Bụ teke ole; bẹ mu e-chiberu mkpu l'iphe ọnwuu-ọnwuu ghatakwaru aghata l'ẹke-a; tẹmanu nggu agbaaru mu mkpu. ?Bụ ngụnu meru iphe iimeru tẹ mu nọduje l'ele ẹke eemegbu madzụ emegbu? ?Nanụ ẹge e meru; nggu anọduje l'ele iphe dụ ẹji; haa ya? Mu gude ẹnya mu l'ele ẹke ndu madzụ emebyishi iphe emebyishi; l'emegbaaru ibe ẹphe ọnwuu-ọnwuu. Nseku mẹ ụswo tụkoru ẹkemeke ọbule dzuru. Ọo ya meru iphe ekemu te erehedu ire; ọphu ikpe, dụ maa ta nọhedu. Ndu ẹjo-madzụ eripyabẹje ndu doberu ẹka ndoo; k'ọphu bụ l'ikpe gbe alajẹru onye ọphu chọru okfu.
Ọnu, Ojejoje eyeru Habakuku
Unu leduduphu ẹnya l'iphe bụ mbakeshi; phụwaru iphe a-kpọ unu okfu; kẹ l'iphe ya e-me l'ọgbo unu-wa; bẹ unu ta abyadụ bya ekweta l'o bụ oswi-okfu; m'o -ruhuru; e kfuaru iya unu. Ndu ya eme tẹ ya kpalia bụ ndu Bábyilọnu; mbụ ọha ono, emeje igiri-igiri; ẹphe ta aphụjeru madzụ imiko ono. Mbụ ndu ono, ẹ-te nwedu ẹke ẹphe ẹ-ta ejejedu lẹ mgboko je anaa alị, ẹ ta bụdu nk'ẹphe. Ẹphe bụ ọha, aatsụ egvu; bya abụru ndu dụ biribiri. Ọ bụ ẹphebedua bụ ekemu l'onwẹphe; bụru iphe ee-gude palia ẹpha ẹphe nwẹnkinyi; bẹ ẹphe emeje.
Ịnya ẹphe ka oduma ọso; bya aka ẹjo anụ-ẹgu-ẹgbudu ome ẹnari l'ẹnyashi. Ndu, agbaru ẹphe ịnya bụ ndu shi ẹke teru ẹnya; l'awụ ọso awụwu l'abya. Ẹphe anọduje ezi phaphapha l'ọ bụ ivu, phụru iphe ọo-dzụta.
L'ẹphe l'ẹphe ha; bẹ iphe ẹphe kwoberu bya bụ ome iphe-ọkpehu. Ẹphe ezi phaphapha eje abya l'ọ bụ phẹrephere ụguru; l'ime iya; bẹ ẹphe akpụkokwaphu madzụ lẹ ndzụ l'ọ bụ onye ekpo ẹja. 10 Ndu eze; bẹ ẹphe anọduje aja ewena; l'ekfubyishi ndu ishi, achị nụ. Iphe bụ a-gbabe-a-dzụru ta anọchijedu ẹphe ụzo; kẹ l'ọ bụ ẹja; bẹ ẹphe a-gha iya; yọ dakpọshihu.
11 Ẹphe -metsua; ẹphe ezia phaa l'ọ bụ phẹrephere; sweta; jeshia iphe ẹphe eje; mbụ ndu ono, ikpe nmaru ono, gude ike ẹphe mebe iphe ẹphe abaru ẹja ono.
Aphụ k'ẹbo, Habakuku agụ
12 Nggụbe Ojejoje; ?ti shidunua l'ede-nwede tọo? Nggụbe Nchileke mu: nggụbe Onye nke mu, dụ nsọ; ayi ta anwụhukwa. Nggụbe Ojejoje; nta-a b'ị fọtawaru ẹphe dobe t'i gude ẹphe kpee ayi ikpe. Nggụbe agbara mkpuma; ị kfụbewaru ẹphe t'i gude hụ̀a madzụ àhụ̀hù. 13 Ẹnya ngu donukakwaru rịsangu kẹ t'i gude iya l'ele iphe bụ iphe dụ ẹji. Ẹ tịi hakwa tẹ iphe eemeswe emeswe nọdu. ?Nanụ ẹge e meru; yọ bụru ndu ẹ te gudedu ire ẹphe ẹka b'ị nataru? ?Nanụ ẹge e meru; nggu anọdu nwandoo; ndu iphe dụ ẹji l'eripya ndu, ka ẹphe odobe ẹka ndoo eripya?
14 I meekwaru madzụ; yọ dụ l'ọ bụ ẹma, nọ lẹ mini; mbụ yọ dụ l'ọ bụ ụnwu iphe awụ l'ẹpho, ẹ te enwedu ndu bụ ishi, achị ẹphe. 15 Onye ọhogu ono egudeje ịkokoro l'anmako ẹphe l'ọ bụ ẹma; gude ụgbu l'anwụko ẹphe; mbụ gude ụgbu-aghagha anwụkoo ẹphe; ẹhu atsọ iya; yo te ẹswa. 16 Ọo ya bụ; yọ gwalahaa ụgbu-egege iya ono agwagwa; bya eworu ínsẹnsu, eshi kwẹkwekwe kpọo ọku gude agwaa ụgbu-aghagha iya; kẹ l'ọo ụgbu ono meru iphe; ọ nọ ndzụ; l'eri gwọogwoo; bya enweru nri ọkpobe enwenwe.
17 ?Ẹphe e-shi gudewaru ụgbu ẹphe l'awụshi awụshi; gude ogu-mbeke l'egbu iphe bụ mbakeshi pyaapyaa; l'ẹbe a phụru ẹphe imiko lẹ phuu?