Ẹkwo, E deru nụ Ndu
Híburu
1
Nchileke shi l'ọnu Nwa iya kfua okfu
Lẹ teke ọhazu bẹ Nchileke shi l'ụzo, dụ iche iche zia ndu ekfuchiru iya nụ; ẹphe ekfuru nụ ndiche ayi phẹ ugbo olemole. Yo be nta-a, bụwa oge ikperazụ-wa; yọ bụru onye bụ Nwa iya b'o gude kfuru nụ ayi. Ọ bụ l'ẹka Nwa iya ono b'o shi mee mgboko mgburumgburu. Yọ fọtakwaphu Nwa iya ono; sụ l'ọo ya bụ ishi k'iphemiphe ọbule. Nwatibe iya ono egbu nwịinwii; shi ẹge ono ekoshi l'ọ bụkwaphu ẹge ono; bẹ Nchileke egbu nwịinwii. Ị -phụwa Nwatibe iya ono; b'ị phụwaru Nchileke. Okfu, Nwatibe iya ono kfuru ereshi ire ike. Yọ bụru ire ono, okfu iya ere ono; b'o gude gudekota mgboko mgburumgburu. Ọ safụtsuaru ndiphe iphe dụ ẹji, ẹphe meru; gbeshi je adụgaru anọdu l'imigwe l'ẹka-ụtara Nchileke, bụ iya bụ onye kakọta ike.
Nwa ono ka ojozi-imigwe
Nwa ono bẹ Nchileke meru; yọ nyịbekota iphe bụ ụnwu ojozi-imigwe. Yọ bụkwaruphu ẹge ono bẹ ẹpha, Nchileke gụru iya, bụ iya bụ Nwa kẹ Nchileke kangokwaruphu ẹpha k'iphe bụ ụnwu ojozi-imigwe. Lẹ Nchileke te nwekwa ojozi-imigwe ọphu ọ sụjeru:
“Ọ bụ nggu bụ Nwa iya;
tsube ntanụ;
bẹ ya bụakwa Nna ngu.”
Ọphu 'onwekwa ojozi-imigwe,
ọ sụjeru:
“Ya a-bụru ngu Nna;
nggụbedua abụru iya nwa.”
Ọ bụlekwaphu kẹ Jisọsu; bẹ Nchileke kfujeru ẹge ono. Tẹmanu; teke Nchileke abya ọsu ọkpara iya ono t'ọ bata lẹ mgboko; b'ọ sụru:
“T'iphe bụ ụnwu-ojozi
Nchileke l'ẹphe ha
bajẹkwaru iya ẹja.”
A bya l'ẹka k'ụnwu ojozi-imigwe; bẹ iphe Nchileke kfuru bụ:
“Ya mewaru ụnwu
ojozi-imigwe iya;
ẹphe adụgbaa l'ọ bụ
phẹrephere; bụru ndu ozi,
dụgbaa l'ọ bụ ọku,
enwu raphuraphu.”
A bya lẹ kẹ Nwa iya ọbu; Nchileke asụ:
“Ya sụru ngu nggụbe Nchileke:
Ọ bụ ẹge ị bụ eze nta-a
bẹ ịi-bụru iya gbururu
jeye lẹ tutu yoyo.
Ii-dobe ẹka ngu ndo;
l'achị ẹke ị bụ eze.
Iphe vudo nhamụnha
dụ ngu mma.
Iphe ẹ-te vudodu
nhamụnha adụ ngu ashị.
Ọ bụ iya meru iphe
Nchileke ono, bụ Nchileke
ngu ono fọtaru ngu;
bya akwabẹ ngu ugvu;
mee: ẹhu atsọ ngu ẹna;
Mbụ ugvu;
mẹ ẹhu-ọtso-ẹna ọphu
ka k'ibe ngu phẹ.”
10 Nchileke abyakwa bya ekua ya “Nnajiufu”; sụ:
“Lẹ mbụlembu kpọoru;
bụ nggụbe Nnajiufu keru alị;
kee iphemiphe ọbule,
nọ iya nụ.
Nggu abya egude ẹka ngu kee igwe;
mẹ iphemiphe ọbule,
nọ iya nụ.
11 Iphemiphe ọbule ono
e-mekochaa yifukota.
Obenu lẹ nggụbedua
a-nọlee ẹge ị nọ.
Iphemiphe ọbule ono
e-mekochaa kashịhu l'ọ bụ uwe.
12 Teke ono; nggu aphụkoo
ya aphụko; phụfu l'ọ bụ
onye phụfuru ukpo.
A bya agbanwee ya.
Obenu lẹ nggụbedua
bụ onye ị bụ; bẹ ịi-bụru;
bụru iya jeye lẹ tutu yoyo.”
13 ?Nanụ ojozi-imigwe ọphu Nchileke sụjeru:
“Nọdu iya l'ẹka-ụtara
jeye teke ya e-me ndu
ọhogu ngu t'ẹphe bụru
iphe ịi-dzọpyabe l'ọkpa.”
14 Ụnwu ojozi-imigwe; ?ẹphe ta tụkodu bụru ndu ojozi, ẹ ta aphụdu l'ẹnya, ejegbaaru Nchileke ozi; bya abụru ndu Nchileke yeru t'ẹphe bya eyeru ndu oo-mekochaa dzọta ẹka.