Ẹkwo, Pọlu deru nụ
Fayilímọnu
1
Ọ bụ mbẹdua, bụ Pọlu, bụ onye e gude okfu ẹhu Kuráyisutu Jisọsu tụa mkpọro bẹ mu lẹ nwanna ayi, bụ Tímoti gba mgba ede ẹkwo-ozi-wa.
Onye ayi ede iya anụ bụ nggụbe onye ono, ayi yeru obu ono; mbụ Fayilímọnu; nggụbe onye ayi lẹ nggu tụko ejeru Kuráyisutu ozi. Ndu ayi edekwa iya phụ anụ bụ Akwịya, bụ nwunne ayi nwanyi; mẹ Akị́posu, ayi l'iya tụko alụ ọgu ẹhu Kuráyisutu; mẹ iphe bụ chọchi ono, edzukobeje l'ụlo ngu ono.
Tẹ Nchileke, bụ Nna ayi; mẹ Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphu t'unu buru l'ẹhu-agu.
Pọlu ekele Nchileke ekele;
l'okfu ẹhu Fayilímọnu
Mu anọduje etu Nchileke ono, mu ejeru ozi ono ẹpha: t'o lee ẹka l'iphe bụ teke mu ekfu anụ iya l'okfu ẹhu ngu. Iphe ọbu bụkwa lẹ mu anụ l'i yekotaru ndu kẹ Nchileke obu l'ẹphe ha; l'anụkwaphu l'i wotaru onwongu ye Nnajiufu, bụ Jisọsu l'ẹka. Iphe mu anọduje ekfu anụ Nchileke bụ t'o mee t'i gude anọno ono, ị nọ l'ẹka Nnajiufu ono; mee tẹ nggu lẹ ndu ọdo tụgbabe bụru nanụ ọkpobe abụbu; mbụ iphe bụ ndu ono, wotakwaruphu onwẹphe ye Nnajiufu, bụ Jisọsu Kuráyisutu l'ẹka ono. Ọo ya bụ; nggu eshikwanu ẹge ono kafụaru ọma iphe bụ iphe-ọma, gbaru ayi l'ememe; k'ọphu aa-nọdu akwabẹ Kuráyisutu ugvu. Nwanna mu; obu ono, i yeru ndu kẹ Nchileke ono kwa iya katsụkpo ome t'ẹhu tsọ mu ẹna. O mekwaruphu; obu aka mu oshihu ike. Iphe, kparu iya nụ abụru l'ọo l'ẹka ngu b'e shi; ẹhu awata ovo ndu kẹ Nchileke ọku.
Pọlu arọ Fayilímọnu arọro;
l'okfu ẹhu Onẹ́simosu
Ọo ya meru iphe mu arọ ngu arọro; 'e gudekwaru l'ọ gbaru-a kẹ tẹ mu kfujeru ngu ẹge ọnu ha mu; okfu lẹ mu bụ kẹ Kuráyisutu; mbụ tẹ mu gude olu ike kajẹru ngu iphe gbaru ngu l'ememe. Ọbe l'ọ bụ n-yemobu ono kparụ iphe mu a-nọdunuphu l'arọ ngu arọro; m'o be kẹ tẹ mu gude olu ike kfuru ngu okfu ono. Ọ kwa mbẹdua, bụ Pọlu, bụwa nwoke ọgurenya; nọdu lẹ mkpọro nta-a; okfu lẹ mu ejeru Kuráyisutu ozi arọ ngu iphe ono. 10 Ọ kwa arọ ẹhu Onẹ́simosu bẹ mu arọ ngu ono. Onẹ́simosu ono bẹ dụakwa l'ọ bụ nwatibe mu; kẹ l'ọ bụ mu; bẹ kfutaru iya yeru Kuráyisutu. Ọ kwa lẹ mkpọro l'ẹke-a bẹ mu nọdu kfuta iya yeru Kuráyisutu ọbu. 11 L'ọdungu b'o shi bụru 'ọ-ga-lẹ-mkpa kẹ madzụ Obenu lẹ nta-a bẹ ọogawaru ngu mkpa; agakwaruphu mbẹdua.
12 Nta-a bẹ mu edufuakwa iya t'ọ lata azụ lẹ nke ngu. Ọ bụkpokwa onye nọ mu l'obu nshinu. Ọ nọ-tabe mu l'obu; k'ọphu ọ dụwa l'ọ bụ mbẹdua l'onwomu alakfuta ngu. 13 Mu shikwa rịa lẹ mu a-ha iya tẹ mu l'iya nọdu l'ẹke-a; k'ọphu ọo-nọdu emeru mu iphe ị ga nọdu emeru mu lẹ mu nọ lẹ mkpọro-a, mu nọ-a; okfu lẹ mu ezi ozi-ọma Nchileke. 14 Mu arịebe iya ẹge ono; bya asụ: wawa; lẹ mu te esededu iya tẹ mu l'iya nọdu; l'ẹ-ba bụ lẹ mu kfuru ngu iya t'i kweta; t'ẹ b'ọ dụ l'e guderu ngu egude; nggu eme iphe-ọma, yẹle ẹhu ngu a-dụ l'okfu. Ọ -bụru nggụbedua tụru obu ngu ama emeru mu iphe-ọma; onanu akalẹphu mma l'ọo l'obu ngu b'o shi.
15 Mu -jeshia ekfukfu; mu asụ l'o gbe dụ l'agbafụ, ọ gbafụru lẹ nke ngu kẹ nwa teke ono bẹ bụ ẹge nggu l'iya e-mekochaa bupyabewaru jeye. 16 A makwaru-a l'ọ bụ ohu; ọbu l'ẹ tọ bụhekwa ohu k'ẹge ono nta-a. Ọ kaakwa ohu mma. Nta-a b'ọ bụakwa nwanna ayi, ayi yeru obu; ketekete kẹ mbẹdua. Nggụbedua a-kakwa iya rụ oyeru obu; keshinu ọphu ọ bụ madzụ ibe ngu; bya abụkwaruphu onye yẹle Nnajiufu tụgbabewaru bụru nanụ.
17 Ọ bụ iphe ono meru iphe mu sụru ngu: ọ -bụruphu l'i wotaru mu lẹ mu bụ onye nggu l'iya tụko ejeru Kuráyisutu ozi; nata iya ọkpobe anata ẹge ị ga anata mu ndẹge ọ -bụru l'ọo mu byaru. 18 Teke bụ l'o nweru iphe dụ ẹji, o meru ngu; ọdudu bụru l'o -nweru ụgwo, o ji ngu; tụko iya bo mu. 19 Ọ bụ mbẹdua a-kfụ ngu iya. Ọ kwa mbẹdua, bụ Pọlu bẹ gude ẹka mu ede iphe-a; sụ t'ị haa: lẹ mu a-kfụ ngu iya-a. Mu te ejekwaru ngu rụ okfuru l'i ji mu ụgwo; mbụ l'i ji mu ụgwo ndzụ ngu l'ọ ha. 20 Iye-o; iphe mu ekfu nwanna mu; byiko; bụ t'i yeru mu rụ ẹka. Lẹ keshinu ayi tụko bụru ndu kweru kẹ Nnajiufu; meeru tẹ meji nmakfuru mu anmakfuru; keshinu ayi lẹ Kuráyisutu tụgbaberu bụru nanụ.
21 Iphe mu gude ederu ngu ẹkwo-wa kwa lẹ mu maru l'ii-meru mu-a iphe mu sụru t'i meeru mu; mbụ meru k'etsutsu iya ye iya. 22 Iphe ọdo, mu ekfufua bụ t'ị kwakọbekwaru mu ẹke, mu a-nọdu; lẹ mu arịkwa lẹ Nchileke e-mekwaru-a unu iphe ono, unu ekfu anụ iya ono. Mbụ l'oo-mekwaa tẹ mu bya; k'ọphu mu l'unu a-phụ.
Ekele mkpọ-chi ishi iya
23 Epáfurasu ajịkwa ngu phụ. Mu l'iya bẹ tụkokwa nọdu lẹ mkpọro l'ẹke-a l'okfu ẹhu Kuráyisutu Jisọsu. 24 Ẹphe ajịkwa ngu phụ mbụ Maku yẹle Arisutákọsu; mẹ Dímasu; mẹ Luku. Ndu ono bẹ mu l'ẹphe tụko nọdu l'ẹke-a ejeru Nchileke ozi.
25 Tẹ Nnajiufu ayi, bụ Jisọsu Kuráyisutu meeru unu eze-iphe-ọma.