2
Eeke nwanyi lẹ Kena
A nọlephu ujiku labụ; yo be k'ẹto ya; yo nweru ẹke, eeke nwanyi lẹ Kéna Gálili. Nne Jisọsu anọdukwaphu l'ẹke ono. Jisọsu yẹle ndu etsoje ụzo iya; b'e zikwaruphu t'ẹphe bya ome ẹswa-nwanyi ono; ẹphe atụko bya. Mẹe ẹswa-nwanyi ono agvụlephu; nne Jisọsu abya asụ iya: “Lẹ ndu-a te nwehekwa mẹe.”
Jisọsu asụ iya: “Nwanyi! Hanụa ya. L'ògè teke ya e-me iphe ono, ẹnya dụ ngu ono te erukwa-a.”
Nne iya ono asụ ndu akwa nri l'ụlo ono: “Iphe, bụ iphe ọ sụru unu t'unu mee; unu mekwaa ya.”
Yo nweru eze ite ọkpopya ishingu, e gude ụra kpụshia, sụgbaaru l'ẹke ono. Ọ bụ egbe ite ono bẹ ndu Ju egudeje eme nsọ kẹ ọsafu onwonye mmerushi. Iphe ejije ite ono nanụ bụ ụkporo galọnu; m'ọ kwanụ ụkporo galọnu l'iri. Jisọsu asụ ndu ono, akwa nri-nwanyi ono: “Unu gude mini kujishia eze ite ono ekujishi l'ọ ha.” Ẹphe ekujishia ya; yo jigbaa gụngu gụngu. Yọ sụ ẹphe: “Ngwaa; unu gbatawa iya rụ je anụ onye ishi ẹswa-nwanyi-a.” Ẹphe ekwe gbata iya je anụ iya. Onye ishi ẹswa-nwanyi ono abya etsua ọnu lẹ mini ono, ghọwaru mẹe ono; yọ gbachia ya ẹnya ẹke egbe mẹe onanu shi. Ọ bụphu ndu ono, l'akwa nri, bụ ẹphe kutaru mini ono bẹ maru ẹke o shi. Tọ dụ iya bụ; yọ bya ekua nwoke ọphu alụ nwanyi ọbu; 10 sụ iya: “Ibe ngu evujeodu ụzo pashịa mẹe ọphu dụ mma t'a nguodu. Teke mẹe nọtsulephu madzụ l'ẹnya; teke ono; yọ pashịa ayarabuku. Nggụbedua gbe kpado mẹe ọphu dụ mma byeye egbe nta-a!”
11 Jisọsu meru iphe-ọphulenya mbụlembu iya ono lẹ Kéna Gálili gude koshi ọdu-biribiri nk'iya. Ndu etsoje ụzo iya ekweta nk'iya.
12 E metsulephu iphe ono; Jisọsu yẹle nne iya; mẹ unwunne iya ndu k'unwoke; mẹ ndu etsoje ụzo iya atụgbua jeshia Kapániyọmu. Ẹphe eje anọo nwa abalị olemole l'ẹke ono.
Jisọsu achịshi ndu nghọ
l'eze-ụlo Nchileke
(Mát 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Yo rua teke Ajị Esweta, ndu Ju dụwa ntse; Jisọsu atụgbua jeshia Jerúsalemu. 14 Yo rua; je abahụ l'eze-ụlo Nchileke; bya aphụa ndu, nọ l'ẹke ono ere eswi; mẹ atụru; mẹ ndo. Yọ phụkwaaphu ndu agbanwe okpoga; ẹke ẹphe nọ l'ẹke ono agbanweshi okpoga l'eli okpokoro ẹphe. 15 Yọ bya achịta ụdo; meta ẹchachi; gude iya chịkashia ẹphe l'ẹphe ha; chịkashia atụru ẹphe; mẹ eswi ẹphe ono l'eze-ụlo Nchileke ono; bya aghakashịa ọphu bụ akpụru okpoga, ndu ono gude agbanweshi okpoga ono; nwuta okpokoro ẹphe kpubetsua ifu l'alị. 16 Yọ bya abaaru ndu ọphu ere ndo mba; sụ ẹphe: “Unu chịshia iphe ono l'ẹke-a. ?Bụ onye ziru unu t'unu gude ụlo Nna iya mee ụlo aswa.” 17 Ẹnya agbarua ndu etsoje ụzo iya l'iphe ono, e deru l'ẹkwo okfu Nchileke ono, sụru: “L'obu, ya yeru ụlo ngu evukwa iya ọku l'ẹhu.”
18 Ya ndono; ndu Ju asụ iya: “?Nanụ iphe ii-meru koshi ẹphe, ẹphe e-gude maru l'iphe ono, i meru ono b'i meru l'oruberu iya.”
19 Jisọsu eyeeru ẹphe ọnu; sụ: “Unu chikposhia eze-ụlo Nchileke-wa; ọ bụ abalị ẹto kpụu bẹ ya e-gude kpukwazi iya; yọ dụ ẹge ọ dụhawa.”
20 Ndu Ju ono asụ iya: “Ahaa! ?Ị sụru l'ọo abalị ẹto bẹ ii-gude kpọ-kwazi ụlo-wa; mbụ ụlo ọphu naru ẹphe ụkporo afa ugbo ẹbo l'afa ishingu b'ị sụru l'ọo abalị ẹto nkịnyi bẹ ii-gude kpuphu iya azụ?”
21 Obenu l'ẹphe ta madụ l'eze-ụlo Nchileke ọphu Jisọsu ekfuru bẹ bụ onwiya gẹdegede. 22 Ọo ya kparu iphe teke ono, ọ nwụhutsuaru, Nchileke meru iya; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ ono bẹ ndu etsoje ụzo iya nyataru l'o kfuhawaru ẹphe iphe ono; ẹphe ekweta iphe e deru l'ẹkwo okfu Nchileke; kwetakwaphu okfu ọphu shi Jisọsu l'ọnu.
Ẹ tọ dụdu onye
Jisọsu ta amaru
23 Teke ono, Jisọsu nọkwadu lẹ Jerúsalemu, aagbakwadu Ajị Esweta ono b'a dụkpo igweligwe kweta nk'iya. Ishi iya abụru l'ẹphe phụru iphe-ọphulenya, o meshiru. 24 Obenu lẹ Jisọsu te gudedu ire ẹphe ẹka; okfu l'ọ makọtaru ẹge onyemonye ọbule dụ. 25 Ẹ tọ bụdu kẹ t'a bya akọlahaaru iya ẹge madzụ dụ; kẹle yẹbedua l'onwiya makọtaru iphe nọ madzụ l'obu.