Ozi-Ọma,
Jọnu
deru
1
Okfu, ghọru madzụ
Lẹ mbụlembu bẹ Okfu Nchileke ono nọhawa. Okfu ono yẹle Nchileke nọhawa. Okfu ono abụru Nchileke. Onye ono bẹ yẹle Nchileke shihawa lẹ mbụlembu nọduta. Ọ bụ l'ẹka iya bẹ Nchileke shi kee iphemiphe ọbule. Ẹ tọ dụdu iphe lanụ, e keru ekeke ọphu ẹka iya ẹ-ta adụdu. Ọo ya bẹ ndzụ shi l'ẹka iya. Yọ bụru ndzụ ono, shi iya l'ẹka ono bẹ bụ iphoro, nọru ndiphe. Iphoro ono echi l'ẹkpuru-ọchi ono; ọphu ẹkpuru-ọchi ono ta dụbua ike sakputa iya.
O nweru nwoke ọbu, Nchileke yeru t'ọ bya. Ẹpha iya bụ Jọnu. Iphe ọ byaru bụ tẹ ya bya ekfua kẹ iphoro ono. Ọ byaru tẹ ya bya ekfuaru iya ọha; k'ọphu ẹphe a-nụ ozi ono; kweta. Ẹ tọ kwa Jọnu bụ iphoro ono. Iphe ọ byaru kwa tẹ ya bya akaru ẹphe ẹge iphoro ono dụ. Ọ bụ iphoro ono bẹ bụ ọgbodo iphoro; bụ iya bụ iphoro ono, byaru lẹ mgboko-a bya anọduru ndiphe kpamukpamu ono.
10 Ọo ya bụ lẹ Okfu Nchileke ono nọhawa lẹ mgboko-a. Ọ bụ l'ẹka iya bẹ Nchileke shi kee mgboko; obenu lẹ ndiphe ta madu onye ọ bụ. 11 Ọ byakfutaru ndu nk'iya; ndu nk'iya ajịka l'ẹphe ta anatadu iya. 12 Obenu l'iphe bụ ndu nataru iya nụ; woru onwẹphe ye iya l'ẹka b'ọ sụakwaru t'ẹphe bụru ụnwu Nchileke. 13 Abụbu ono, ẹphe bụ ụnwu Nchileke ono ta bụkwa ẹge aamụje madzụ b'a mụru ẹphe; tọ bụ l'ọo ẹgu nwa meru; a mụa ẹphe; ọphu ọ bụkwa ẹge madzụ rịtaru iya l'obu. Onye mụru ẹphe bụakwa Nchileke.
14 Ya ndono; Okfu ono abya abụru madzụ; ayi l'iya ebua. Ayi gude ẹnya ayi phụa ọdu-biribiri iya, bụ ọdu-biribiri ruberu iya nụ; keshinu ọ bụ iya bụ Nwa nwoke lanụ, Nna iya, bụ Nchileke mụtaru. Iphe bụ ndzụ iya bụlephu eze-iphe-ọma; mẹ ire-lanụ.
15 Jọnu abya ekfulahaa kẹ Nwatibe Nchileke ono; ara iya arara asụje: “Ọo ya bụ onye ọbu, ya shi ekfuru unu okfu iya teke ono, ya sụru unu: ‘Onye abya nụ bẹ ka iya l'ishi ka iya l'ọkpa; kẹ l'ọ nọha-oduru b'a mụderu yẹbe Jọnu.’ ”
16 Eze-iphe-ọma nk'iya nyịberu anyibẹ. Yọ bụru l'eze-iphe-ọma iya ono bẹ ooshije emeru ayi eze-iphe-ọma; mbụ; o -megee; yo mekwasekwaphu kẹ etsushi iya tukobe iya. 17 Nchileke shi l'ẹka Mósisu tụaru ayi ekemu. Ọphube eze-iphe-ọma; mẹ ire-lanụ eshikwanu l'ẹka Jisọsu Kuráyisutu bya. 18 Ẹ to nwekwa onye gudeje-wa ẹnya phụa Nchileke; gụfu Nwa lanụ ono yẹle Nchileke, bụ Nna tụgbaberu bụru nanụ ọgbodo abụru ono bẹ bụ onye koshiru ayi ẹge Nchileke dụ.
Ozi, Jọnu Baputizimu ezi
(Mát 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Tọ dụ iya bụ; ndu Ju shi Jerúsalemu eyefu ndu achịjeru Nchileke ẹja; mẹ ndu shi l'eri Lívayi phẹ t'ẹphe je ajịa Jọnu onye ọ bụ. Ẹphe erua je ajị iya Jọnu.
20 Jọnu eyelekwaruphu ẹphe ọnu. Ẹ tọ jịkakwa lẹ ya te yeduru ẹphe ọnu l'iphe ẹphe jịru iya. O gbe kakwaru ẹphe hoo-haa: “L'ẹ tọ kwa yẹbedua, bụ Jọnu bẹ bụ Onye Ndzọta ọbu, Nchileke kweru ụkwa iya lẹ ya e-zi t'ọ bya ọbu.”
21 Ẹphe ajị iya: “?Yọ bụhunuru onye b'ị bụ? ?Bụ nggu bụ Eláyija?”
Yọ sụ ẹphe: “Wawa! Lẹ ya ta abụkwa Eláyija.”
Ẹphe ajịpyabe iya ọdo: “?Bụ nggụbedua bụ onye nkfuchiru Nchileke ọbu, ẹphe ele ẹnya iya ọbu too?”
Yọ sụkwaphu ẹphe: “Wawa!”
22 Ẹphe asụ iya: “?Yọ bụkpohunuaru onye b'ị bụ? Yeru ẹphe okfu l'ẹda t'ẹphe wolaaru ndu, ziru ẹphe. ?Nanụ ẹge i kfukpooru okfu ẹhu ngu ọbu?”
23 Jọnu asụ ẹphe: “Ọo yẹbedua bụ onye ono, Azáya deru nk'iya l'ẹkwo; sụ:
“ ‘Olu onye ono, echi mkpu l'echi-ẹgu; sụ:
Unu mee ụzo,
Nnajiufu e-shi t'ọ kfụru ntụmu.’ ”
24 Ya ndono; ndu ono, byaru ọji Jọnu ajị ono kwa ndu Fárisii bẹ ziru ẹphe. 25 Ẹphe ajị Jọnu: “Ọ -bụru l'ẹ t'ị bụdu Kuráyisutu; tịi bụ Eláyija; tịi bụ onye nkfuchiru Nchileke; ?nanụhunu ẹge ọ dụ; bẹ iime baputizimu?”
26 Jọnu asụ ẹphe: “Iye! Yẹbedua bụ mini bẹ ya gude eme baputizimu. Obenu l'o nweru onye unu l'iya tụko nọdu, unu ta madu; bụ iya bụ onye ọbu, abya nụ ọbu. 27 Onye ono, abya nụ ono bẹ kakwa yẹbe Jọnu nshinu. Ọ katabe iya nshinu; k'ọphu bụ lẹ ya te dzukpoduanu kẹ tẹ ya furita efurita tọshia ya eri akpọkpa iya.”
28 Ẹke iphe-a l'ọ ha mekotaru bụ lẹ Bétani l'azụ Ẹnyimu Jọ́danu azụ iya ọphu, bụ ẹke Jọnu shi emeshi ndiphe baputizimu.
Jisọsu bụ Nwatụru Nchileke
29 Ya ndono; yo be echile iya; Jọnu aphụ Jisọsu ẹke ooje abyakfuta iya; sụwaphu: “Unu lekwa onye bụ Nwatụru, shi l'ẹka Nchileke. Ọ kwa yẹbedua meru onwiya Nwatụru, oo-gude chịa ẹja gude nwefu iphe dụ ẹji, ndiphe meru. 30 L'ọ kwa iya bụ onye ọbu, ya shi atụru unu ọnu iya ọbu: ‘L'o nweru onye abya nụ, bụ onye ka iya l'ishi ka iya l'ọkpa; kẹ l'ọ nọha-oduru b'a mụderu yẹbe Jọnu.’ 31 Yẹbedua l'onwiya te shikwa maru onye ọbu. Obenu l'ọ bụ k'ọphu ndu Ízurẹlu a-maru iya bẹ ya byaru bya egude mini eme baputizimu.”
32 Jọnu ekfukwaaphu iphe o gude ẹnya iya phụ: “Lẹ ya phụru Ume Nchileke ẹke o shi l'imigwe dụ l'ọ bụ ndo; bya anọdu iya l'ẹhu. 33 Yẹbedua, bụ Jọnu te shikwa maru iya; ọbu l'onye ono, ziru iya tẹ ya bya egude mini mee baputizimu ono sụru iya: ‘Ọ bụ onye ono, ya a-phụ Ume Nchileke; yo shi l'imigwe bya anọdu iya l'ẹhu ono bụ iya bụ onye ọbu, e-gude Ume-dụ-Nsọ mee baputizimu ọbu!’ 34 Nta-a bẹ ya gudewa ẹnya iya phụ; l'ekfukwaphu l'ọo ya bụ Nwatibe Nchileke.”
Ndu mbụ, etso Jisọsu
35 Yo bekwa echile iya; Jọnu yẹle ndu etsoje ụzo iya ụmadzu ẹbo atụko vudo l'ẹke ono. 36 Yọ phụa Jisọsu ẹke oosweta; sụ: “Unu lekwa Nwatụru ọbu, shi l'ẹka Nchileke ọbu.”
37 Ụmadzu ẹbo ono, etsoje iya nụ ono anụlephu iphe ono, o kfuru ono; paru Jọnu haa; tsoru Jisọsu. 38 Jisọsu aghaa ẹnya; phụ l'ẹphe etso iya; jị ẹphe: “?Bụ ngụnu bẹ unu achọ?”
Ẹphe asụ iya: “Rábayi; ?bụ awe bẹ ịiraduje?” Iphe Rábayi bụ bụ: O-zi-iphe.
39 Yọ sụ ẹphe: “Unu byanụ bya aphụ iya.” Ya ndono; ẹphe etsoru iya je je aphụ ẹke ọoraduje; ẹphe l'iya anọfufuwaru mbọku ono. Teke ono, ẹphe byaru ono bụ l'oke-eswe urẹnyashi.
40 Ẹpha onye lanụ l'ụmadzu ẹbo ono, nụru okfu Jọnu; gbatsoru Jisọsu ono bụ Ánduru, bụ nwunne Sáyịmonu Pyita. 41 Ánduru eje achọ-vukebewaphu nwunne iya; mbụ Sáyịmonu; sụ iya: “L'ẹphe phụakwaru Mezáya ọbu.” Iphe Mezáya bụ bụ: Kuráyisutu, bụ iya bụ l'ọo ya bụ onye ono, Nchileke kweru ụkwa iya ono. 42 Yo duta Sáyịmonu dutashiaru Jisọsu.
Jisọsu elee ya ẹnya; sụ iya: “Ọ bụ nggu bụ Sáyịmonu Jọnu. Iphe aa-nọdu eku ngu nta-a bụ Kéfasu. Iphe Kífasu bụ bụ Pyita.” Iphe Pyita bụ bụ: mkpuma.
Jisọsu eku Fílipu yẹle Natániyelu
43 Yo be echile iya; Jisọsu achịta kẹ oje Gálili. Yọ phụa Fílipu; sụ iya: “T'o tsoru iya.” 44 Fílipu ono bụ onye Bẹ́tusáyida; bụkwaruphu lẹ Bẹtusáyida ono b'o shi mbụ Ánduru yẹle Pyita. 45 Fílipu ekwe iya hm; je achọlahaa Natániyelu. Yọ chọ-vule iya phụ bya asụ iya: “L'ẹphe phụakwaru onye ọbu, Mósisu deru okfu ẹhu iya l'ẹkwo ekemu; ndu nkfuchiru Nchileke edekwaa ya phụ. Ọo ya bụ onye ọbu, bụ Jisọsu kẹ Názarẹtu, bụ nwatibe Jósẹfu.”
46 Natániyelu ajị iya: “?O nwekpooru iphe dụ mma, e-shi lẹ Názarẹtu?”
Fílipu asụ iya t'ọ byanụ bya egude ẹnya iya phụ iya.
47 Jisọsu aphụlephu Natániyelu ẹke ooje l'abya; sụ iya: “Ọwaa ọkpobe onye Ízurẹlu, ẹ-te nwedu ẹkworo.”
48 Natániyelu asụ iya: “?Nanụ ẹge i meru maru iya?”
Jisọsu asụ iya: “Ya phụhawaru ngu ru teke ị nọ l'ukfu oshi figu phụ; tẹmanu Fílipu abya ekua ngu.”
49 Natániyelu asụ iya: “Ọ bụ nggụbedua bụ Nwatibe Nchileke ọbu! Ọ bụ nggu bụ Eze ndu Ízurẹlu!”
50 Jisọsu asụ iya: “?Bụ l'ọo lẹ ya sụru ngu lẹ ya phụru ngu l'ukfu oshi figu phụ bẹ kpataru iphe i kwetaru. Ịi-phụkwaru iphe ọdo, ka ọwaa.” 51 Sụ iya: “Kamẹnu; tẹ ya karu ngu: l'unu a-phụ igweli ẹke o gheru ọnu; ụnwu-ojozi Nchileke enyiba enyiba l'imigwe; l'enyizitakwaphu enyizita awụ awụ-kfuta yẹbe Abụbu-Ndiphe.”