24
Jisọsu shi l'ọnwu eteta
(Mát 28:1-10; Mak 16:1-8; Jọn 20:1-10)
Yo be lẹ nchi-abọhu mbọku mbụ l'idzu, bụ iya bụ mbọku Sonde; ụnwanyi ono egude manụ-mbeleke ono, ẹphe kwakọbehawaru ẹge ọo-dụ ono gude jeshia l'ili ono. Ẹphe erua; e swifuwanu eze mkpuma ono, e gude swichita ọnu ili ono. Ẹphe abya abahụ l'ime iya; ẹphe ta phụhe odzu Jisọsu. Ẹphe evudo l'ẹke ono arị iphe ono. Yo ji ẹphe ẹnya. A bya ele ẹnya; unwoke labụ, yeru uwe, acha vịi evudonyabewa ẹphe. Ẹphe atsụjee egvu ẹge-a; wotsuaru ifu kpube l'alị. Unwoke ono asụ ẹphe: “?Bụ ngụnu meru iphe unu achọ onye nọ ndzụ l'ẹke ndu maa nọ? Ẹ tọ nọhekwa l'ẹke-a. O tetaakwaru nọdu ndzụ ọdo. Unu nyatakwa iphe o kfuru unu teke o shi nọdu lẹ Gálili: ‘Lẹ yẹbe Abụbu-Ndiphe bẹ ee-deru ye l'ẹka ndu eme iphe dụ ẹji; a kpọpyabe iya l'oshi-osweru; o be lẹ mbọku k'ẹto ya; ya eteta nọdu ndzụ ọdo.’ ”
Ẹnya agbaruwaphu ẹphe l'okfu Jisọsu ono. Ẹphe eshi l'ili ono lata; bya eje akọoru iya ụmadzu iri lẹ nanụ phụ; mẹwaru ndu ọphu l'ẹphe ha. 10 Ụnwanyi ono bụ Méri kẹ Mágudala; mẹ Jowána; mẹ Méri, nne Jémusu; mẹwaru ụnwanyi ọdo, ẹphe l'ẹphe yị. Ẹphe akọoru ndu ishi-ozi iphe ono. 11 Iphe ono adụlee ẹphe wujiwuji lẹ nchị: ẹphe te kwe l'ọ bụ oswi-okfu. 12 Pyita ekwolihu; gbaru jeshia l'ili ono. Yo rua; bya efurita; nyoo ime ili ono. Yọ bụleruphu ẹkwa-odzu ono b'ọ phụru kpụrumu. Yọ ghakọbe lashia l'ufu. Yo ji iya ẹnya mbụ iphe ono, meru nụ ono.
Akọ, aakọ eje Eméyọsu
(Mak 16:12-13)
13 Mbọku ono kwaphu bẹ ndu etsoje ụzo iya ụmadzu ẹbo yị l'eje mkpụkpu, eekuje Eméyọsu. Tsube lẹ Jerúsalemu jeye l'ẹke ono dụ manyịru ẹsaa. 14 Ẹphe akọkpelephu akọ iphemiphe ọbule ono, mekotaru nụ ono. 15 Ẹphe egudekwadua akọ ono akọ; arịkwa iya phụ l'obu ẹphe; Jisọsu l'onwiya ejekfuta ẹphe; ẹphe l'iya ayịru. 16 E kwechia ẹphe ẹnya: ẹphe ta hụbehe iya ama. 17 Yọ sụ ẹphe: “?Bụ egbe akọ ngụnu bẹ unu akọ tsoru ogborogbo-ụzo ẹge-a?”
Ẹphe abya evudo; l'ẹke aphụ jiru ẹphe obu. 18 Onye lanụ l'ụmadzu ẹbo ono, ẹpha iya bụ Kulíyopasu ajị iya: “?Bụlephu nggu bụ onye, byaru abyabya lẹ Jerúsalemu, ẹ-ta madu iphe ono, meeberu l'ẹke ono l'ọhiyaa?”
19 Yọ jị ẹphe: “?Bụ ngụnu ndono?”
Ẹphe asụ iya: “Mbụ kẹ Jisọsu, bụ onye Názarẹtu; mbụ onye nkfuchiru Nchileke; mbụ onye karu ẹnya ọgbodo akaka l'iphe bụ iphe eeme ememe; mẹ l'okfu-ọnu l'ifu Nchileke; mẹ l'ifu ọha. 20 Ọo ya bẹ ndu ishi, achịjeru Nchileke ẹja; mẹ ndu ishi ayi kpụtaru iya nụ; e kpee ya nkfugbu; woru iya kpọpyabe l'oshi-osweru. 21 Mbụ onye-a, ẹphe shi ele ẹnya l'ọo ya a-gbafụta Ízurẹlu-a. A kpachikpokwanu ono l'ọ ha; ntanụ gbe ekweekwa iya abalị ẹto, iphe ono meru. 22 Ọphu ka nụ bụ l'o nweru ụnwanyi ọkpa ayi, bya ekfukpooru iphe teru ayi ụkfu. Ụnwanyi ono bẹ nmaru ẹwa jee l'ili ono. 23 Ẹphe eshi rua; ọphu 'ọ dụhedu onye phụkwaduru odzu iya; ẹphe alata bya asụ l'ẹphe phụkwaru ọdo-o: l'ẹphe phụkwaru àphụ̀; l'ẹphe phụkwaru ụnwu ojozi-imigwe, sụru ẹphe lẹ Jisọsu nọkwa ndzụ-o! 24 Ndu ayi ẹphe anọ aharu jee l'ili ono. Ẹphe eshi rua; yọ bụruphu ẹge ụnwanyi ono kfuru b'ọ dụ; ọbu lẹ yẹbedua bẹ ẹphe ta phụdu.”
25 Jisọsu asụ ẹphe: “Oo-wa! Eswe nk'unu apaa; unubẹ ndu angale angale okweta iphe ono, ndu nkfuchiru Nchileke kfuru ono! 26 ?Tọ gbadu Kuráyisutu ọbu l'oje iphe-ẹhuka ono; bahụ l'ẹke e-koshi ugvu, Nchileke kwabẹru iya tọo?” 27 Jisọsu abya eshikpowaru l'iphe bụ ẹkwo Mósisu; mẹ ẹkwo ndu nkfuchiru Nchileke kọwashiaru ẹphe iphe ono, e deru iya ono nanụ nanụ.
28 Ẹphe erutadelephu mkpụkpu ono, ẹphe eje ono; yo melahaa l'oome tẹ ya sweta tụgbufua. 29 Ẹphe esedo iya; sụ iya: “Bya t'ẹphe radụ; lẹ nchi-ejihuwa; ụboku agvụwaa.” Yo kwe tsoru ẹphe t'ẹphe l'iya radụ. 30 Ya ndono; ẹphe abyadẹlephu ori nri; yo wota buredi ono; kele Nchileke ekele; bya awashia ya; woru iya nụ ẹphe. 31 Ẹnya asahụ ẹphe teke ono; ẹphe ahụbewaphu onye ọ bụ ama! Yo mihu tuu; ẹphe aphụ-beru iya. 32 Ẹphe awata okfuru ibe ẹphe: “?Ọ kwa l'o shi aphụ ẹphe ụphu l'ọkpoma teke o shi ekfu anụ ẹphe l'ụzo; tụko iphe e deru l'ẹkwo okfu Nchileke ekfujashiru ẹphe ekfujashi.”
33 Ẹphe ekwolihuwaphu teke onophu; gbaphushia azụ lẹ Jerúsalemu. Ẹphe eshi rua; ụmadzu iri lẹ nanụ ono anọkobewa l'ẹkalanu; mẹ ndu ẹphe l'ẹphe nọ, bụ iya bụ 34 ndu sụru lẹ Nnajiufu tetaakwaru nọdu ndzụ l'oswiya; lẹ Sáyịmonu phụkwaru iya.
35 Tọ dụ iya bụ; ẹphebedua abya akọo iphe ono, meru l'ụzo ono; kọo ẹge ẹphe shi hụbe iya ama lẹ teke ono, ọ washịru buredi ono.
Jisọsu ekoshi ndu etsoje iya nụ onwiya
(Mát 28:16-20; Mak 16:14-18; Jọn 20:19-23; Ndu 1:6-8)
36 Ẹphe egudekwadua ẹge ono ekfu; Jisọsu evudo-wa ẹphe l'ifu; sụ ẹphe: “T'ẹhu dụkwa unu agu.”
37 Ẹphe elua; meji atọfu ẹphe. Ẹphe etubesu l'ọo maa bẹ ẹphe phụru. 38 Yọ sụ ẹphe: “?Bụ ngụnu bẹ unu atsụru egvu. ?Bụ ngụnu meru iphe obu agba unu ẹbo? 39 Unu phụkwa ẹka iya; mẹ ọkpa iya: tẹ unu maru l'ọ bụ yẹbedua gẹdegede. Unu gude iya ẹka; unu aphụwaru: lẹ maa te enwejedu anụ-ẹhu; mẹ ọkpu ẹge-a, unu ele lẹ ya nweru-a.”
40 Yo kfugee ẹge ono; bya ekoshi ẹphe ẹka iya; mẹ ọkpa iya. 41 Ẹhu-ẹna; mẹ biribiri, ọ dụ ẹphe emee; ẹphe ta akfụbe ọswa kweta ọkpobe ekweta. Yọ jịwaphu ẹphe: “?O nweru iphe eeri eriri, unu gude l'ẹke-a?” 42 Ẹphe abya anụ iya ẹma-egheghe. 43 Yọ nata iya nọdu ẹphe l'ifu l'ẹke ono taa ya.
44 Yọ sụ ẹphe: “L'iphe-a bụkotakwa iphe, ya shi kfuru unu teke unu l'iya nọ: l'iphemiphe ọbule, e deru dekuta iya l'ẹkwo ekemu Mósisu; mẹ lẹ kẹ ndu nkfuchiru Nchileke; mẹ l'ẹkwo Egvu Nchileke bẹ rekotaje nụ ẹge e deru iya.”
45 Yọ bya amụsaa ẹphe egomunggo tẹ iphe e deru l'ẹkwo okfu Nchileke doo ẹphe ẹnya. 46 Yọ sụ ẹphe: “L'e deru sụ lẹ Kuráyisutu jefutaje iphe-ẹhuka; nwụhu; o -be mbọku k'ẹto ya; yo shi l'ọnwu teta nọdu ndzụ; 47 sụ l'ee-gude ẹpha iya kfua lẹ Nchileke a-gụru madzụ nvụ l'iphe dụ ẹji teke onye ọbu taru onwiya ụta iphe dụ ẹji, onye ọbu meru. Ee-shi lẹ Jerúsalemu gude ẹpha iya ono kfudzuru iphe bụ mbakeshi lẹ mgboko mgburumgburu. 48 Ọ bụ unu e-kfuru ndu ọdo k'iphemiphe ọbule-a, unu gude ẹnya unu phụko-wa. 49 Unu lekwa: lẹ ya e-zilatakwaru unu iphe ono, Nna iya kweru unu ụkwa iya ono. Unu nọdukwa lẹ mkpụkpu-wa jeye teke Nchileke e-gude ike, shi l'imigwe nụ̀á unu ànụ̀nù; unu anata ike, shi l'imigwe.”
Jisọsu ala l'imigwe
(Mak 16:19-20; Ndu 1:9-11)
50 Ya ndono; Jisọsu abya eduru ẹphe jeye lẹ Bétani; bya apalia ẹka iya eli; gọlahaaru ẹphe ọnu. 51 Yo gudekwadua ọnu ono agọru ẹphe; haa ẹphe lashia. Nchileke ewolia ya woba l'imigwe. 52 Ẹphe abaaru iya ẹja; bya alaphushia azụ lẹ Jerúsalemu. Ẹhu atsọ ẹphe ntụmatu. 53 Ẹphe erua; bya anọlahaa l'eze-ụlo Nchileke mkpụrumkpuru ekele Nchileke ekele.