27
Okweta Ojejoje ụkwa iphe
Tọ dụ iya bụ; Ojejoje abya ekfuru yeru Mósisu; sụ iya: Kfuaru ụnwu Ízurẹlu; sụ ẹphe: “Ọ -bụru lẹ madzụ riru angụ lẹ ya e-woru madzụ nụ Ojejoje; t'ọ kfụkwaa ụgwo l'ishi onye ọbu.
“Ọ -bụru nwoke, nọwaru tsube l'ụkporo afa rua ụkporo afa ẹto; bụ ụkporo mkpọla-ọcha ẹbo lẹ mkpọla-ọcha iri bẹ aa-kfụ l'ishi iya. T'ọ bụkwaru iphe eegudeje átụ̀ ẹra iphe l'eze-ụlo Nchileke b'ee-gude tụ̀a ya.
“Ọ -bụru nwanyi; bụ ụkporo mkpọla-ọcha lẹ mkpọla-ọcha iri bẹ aa-kfụ l'ishi iya.
“Ọ -bụru nwokoro, nọru tsube l'afa ise jeye l'ụkporo afa; bụ ụkporo mkpọla-ọcha bẹ aa-kfụ l'ishi iya. Ọ -bụru nwanyi; bụ mkpọla-ọcha iri.
“Ọ -bụru nwata nwoke, nọru tsube l'ọnwa lanụ jeye l'afa ise; bu mkpọla-ọcha ise bẹ aa-kfụ l'ishi iya. Ọ -bụru nwata nwanyi; bụ mkpọla-ọcha ẹto.
“Nwoke, kariwaru ụkporo afa ẹto bụ mkpọla-ọcha iri l'ise bẹ aa-kfụ l'ishi iya. Teke ọ bụ nwanyi; bụ mkpọla-ọcha iri.
“Ọ -bụru l'onye ono, riburu angụ ono akpa nri; k'ọphu bụ l'ẹ tọ dụdu ike ọkfu iphe, a sụru t'ọ kfụa; t'o duru onye ọbu, o riru angụ iya ọbu; dujeru onye achịjeru Nchileke ẹja. Onye ono, achịjeru Nchileke ẹja ono elee ya ẹnya; kọoru iya iphe, ọo-kfụ. T'ọ bụru ẹge ike onye ono, riburu angụ ono ha b'ee-gburu iya t'ọ kfụa.
“Ọ -bụru l'ọo anụ bẹ madzụ riburu nte lẹ ya a-nụ Ojejoje; mbụ anụ, gbaru iya nụ; iphe, bụ anụ, a nụru Ojejoje ẹge ono dụkotaakwa nsọ. 10 T'ẹ b'o wotakwa anụ ọdo dochia ẹnya iya. T'ẹ b'o wotakwa anụ ọdo ka ẹji; m'ọ bụ ọphu ka mma gude gbanweta anụ onanu, o riburu angụ lẹ ya a-nụ ono. Ọ -bụru l'o gude anụ ọdo gbanweta iya bẹ anụ ọphu o gude gbanweta yẹle anụ, o jeru agbanweta tụkookwa bụru anụ, dụ nsọ. 11 Obenu; ọ -bụru l'iphe, o riburu angụ lẹ ya a-nụ bụ anụ, aasọ nsọ; mbụ anụ ọphu e tee gudejedu egworu Ojejoje ẹja; t'a kpụtakwa anụ ọbu kpụ-jeru onye achịjeru Nchileke ẹja. 12 T'onye ono, achịjeru Nchileke ẹja ono lee ya ẹnya; maru m'ọ dụ mma; t'ẹ tọ dụdu. Ọ bụ iphe onye ono, achịjeru Nchileke ẹja ono sụkpeleruphu t'ọ kfụa bẹ ọo-kfụ. 13 Ọ -bụru l'onye nwe iya nụ b'ọ dụ t'ọ gbata iya; tẹ onye ono kee aswa iya ụzo ise; wota òkè lanụ tụkwase l'aswa iya kfụa; gude gbata iya.
14 “Ọ -bụru lẹ madzụ woru ụlo iya nụ t'ọ dụru Ojejoje nsọ; bụkwa onye achịjeru Nchileke ẹja e-kfu mẹ ụlo ono: ?ọ dụ mma; t'ẹ tọ dụdu. Ọ bụ iphe, onye achịjeru Nchileke ẹja sụru l'ọo aswa iya; bụ aswa iya. 15 Ọ -bụru l'onye ono, doberu Ojejoje ụlo ono nsọ ono b'ọ dụ t'ọ gbata iya; tẹ onye ọbu kee aswa iya ụzo ise; yekobe l'aswa iya kfụa; ụlo ọbu abụru nk'iya.
16 “Ọ -bụru lẹ madzụ butaru alị iya nụ t'ọ bụru kẹ Ojejoje; ẹge e-gude maru iphe, bụ aswa iya bụ ẹge iphe, aa-kọbe l'alị ono habe nshinu. Alị, aa-kọ balị, jiru nkwo-ẹka iri bẹ aswa iya bụ ụkporo mkpọla-ọcha ẹbo lẹ mkpọla-ọcha iri. 17 Ọ -bụru l'ọo afa eswe-ajị b'ọ nụru alị iya t'ọ bụru kẹ Ojejoje ọbu; bụlephu iphe, a sụru t'a kfụa bẹ aa-kfụ. 18 Ọle; ọ -bụru l'afa eswe-ajị swewaru; b'o ribuderu angụ lẹ ya e-woru alị ono doberu Nchileke nsọ; tẹ onye achịjeru Nchileke ẹja gụa afa ole, phọduru nụ; tẹmanu yo rua l'afa eswe-ajị ọdo; shi ẹge ono karu onye ono iphe, aswa iya bụ. Ọo ya bụ l'ee-gbubota iphe l'iphe, a sụru t'ọ kfụa. 19 Ọ -bụru l'onye woru alị ono doberu Nchileke nsọ b'ọ dụ t'ọ gbata iya; t'o kekwaa aswa iya ụzo ise; woru òkè lanụ yekobe l'aswa iya; kfụa gude gbata iya. O metsua ya ẹge ono; alị ono abụwaruru nk'iya ẹge o shi bụru iya. 20 Ọle; ọ -bụru l'onye ono ta gbatadu alị ono; woru iya ree onye ọdo; bẹ alị ọbu kwaakwaru. Ẹ ta gbatahẹkwa iya ọdo. 21 O -rulephu l'afa eswe-ajị; bẹ alị ono a-dụru Ojejoje nsọ. Yọ bụru ndu achịjeru Nchileke ẹja b'ọo-nọdu l'ẹka; keshinu ọ bụ alị, e dobehawaru Ojejoje nsọ.
22 “Ọ -nweru onye riburu angụ ọnu Ojejoje alị, ọ zụru azụzu, ẹ-ta bụdu alị, shi l'ẹnya ikfu ẹphe; 23 tẹ onye achịjeru Nchileke ẹja gụa afa ole, phọduru nụ; tẹmanu yo rua l'afa eswe-ajị; shi ẹge ono karu onye ono iphe, aswa iya bụ. Ọ bụ mbọku ono bẹ onye ono a-kfụ aswa iya t'ọ bụru iphe, dụru Ojejoje nsọ. 24 O -rua l'afa eswe-ajị; tẹ alị ono laphu azụ l'ẹka onye reru iya nụ; mbụ onye alị ono bụ nk'iya gẹdegede.
25 “T'iphe bụ aswa, aakfụ akfụkfu bụkwaru ọphu ha l'ọ bụ k'eze-ụlo Nchileke. Mkpọla-ọcha ono b'e -jeshia ya ebubu; e buta iya ụkporo.
26 “T'ẹ b'ọ dụkwa onye a-kpụtaje anụ, vuru ụzo waa nne iya ọswa; bya anụ t'e doberu Nchileke nsọ; kẹ l'anụ, vuru ụzo waa nne iya ọswa bụhaakwa kẹ Ojejoje; m'ọ bụ eswi; m'ọ bụ atụru. L'ẹphe ha tụko bụru kẹ Ojejoje. 27 Ọ -bụru anụ, aasọ nsọ; tẹ onye ono kfụa iphe, a sụru t'ọ kfụa gude gbata iya. Yo kekwaaphu aswa iya ụzo ise; wota òkè lanụ yekobe l'aswa iya ono kfụa. Teke ọ bụ l'ẹ tọo dụdu ike agbata iya; t'e ree ya onye ọdo iphe, a sụru l'ọ bụ aswa iya.
28 “Ọle; t'ẹ b'ọ dụkwa iphe, madzụ gọru nụ Ojejoje, ee-re erere; m'ọ kwanụ gbata iya agbata. Mbụ iphe, shi l'iphe, madzụ nweru enweru; m'ọ bụ madzụ; m'ọ bụ anụ; m'ọ bụ alị, bụ iya nwe iya. Iphemiphe, a gọru nụ Ojejoje dụkwaru Ojejoje nsọ nshinu. 29 T'ẹ b'ọ dụkwa onye a gọru nụ Ojejoje, aa-gbata agbata. T'e gbukwaa onye ọbu egbugbu.
30 “Okè lanụ l'ụzo iri l'iphe, e metaru l'alị; m'o -ruhuru; ọ bụru nebyi iphe, a kpataru l'iphe, a kọru l'alị; m'ọ bụ akpụru, oshi mịtaru; bụkotakwa kẹ Ojejoje. Ọ dụru Ojejoje nsọ. 31 O -nweru onye eme tẹ ya gbata òkè lanụ l'ụzo iri nk'iya; tẹ onye ono kekwaa iphe, bụ aswa iya ụzo ise; wota òkè lanụ yekobe l'aswa iya ono gude gbata iya. 32 Ụzo lanụ l'ụzo iri, shi l'eswi; mẹ l'eghu; mẹ l'atụru; mẹkpo anụ k'iri l'iphe, bụ anụ, onye eche elu gude mgbọro iya gụta a-dụkotakwaru Ojejoje nsọ. 33 T'ẹ b'o jejekwa iya enyocha kẹ woo: ?a maru; ọ dụa mma; t'ẹ tọ dụdu. Ọphu ọ gbakwa iya inwe. A -gbakwanua ya inwe agbagba; bẹ onanu yẹle ọphu e gude angbanweta iya tụkookwa bụru iphe, dụ nsọ. Ọphu a byadụ bya agbata iya agbata.”
34 Ono bụ ekemu, Ojejoje tụshiru nụ Mósisu lẹ Ugvu Sáyịnayi t'o je anụ ndu Ízurẹlu.