Náhumu
1
Ẹhu-eghughu Nchileke l'okfu ẹhu ndu Nínive
Ọwaa bụ ozi ẹhu mkpụkpu Nínive; ẹkwo e deru àphụ̀, ọ phuru mbụ Náhumu onye Ẹlukoshi. Ojejoje bụkwa onye okopho; bụru Nchileke, agwatajẹ ụgwo iphe.
Ojejoje bụ onye agwatajẹ
ụgwo iphe; bụru onye
oke ẹhu-eghughu.
Ojejoje emelatajekwa ndu,
kpọru iya ashị iphe ẹphe meru iya;
l'ewojekwaruphu
oke ẹhu-eghughu iya
tụ-koshi ndu ọhogu iya.
Ojejoje bẹ ẹhu t'eghujekwa
eghughu ẹgwegwa;
bụkwaruphu onye ike iya haa nshinu.
Ojejoje ta ahakwa onye
ikpe nmaru t'ọ laa kẹ manụ.
Ọ bụ oke phẹrephere;
mẹ ọku-maa b'o gude tọo ụzo, ooshije;
urukpu abụru udzu-ẹja, etsu iya l'ọkpa.
Ọ bajẹru eze ẹnyimu mba; mee ya t'ọ tahu.
Oomeje iphe bụ ẹnyimu l'ọ ha t'ọ tashịhukota.
Alị Báshanu me ẹwu,
nọ lẹ Ugvu Kamẹlu;
bẹ oomeje; yọ nwụa kpaa;
ẹge ono kwaphu bẹ oomeje tẹ iru, nọ lẹ
Ugvu Lébanọnu nweshia enwenwe.
Eze ugvu l'ugvu haa anmajẹ jijiji l'ifu ya;
ndu ọphu bụ ụnwu ugvu angazeshihu.
Mgboko gbaa mgburumgburu;
mẹ iphe bụ iphe bu iya nụ
anọduje anma furafura l'ifu iya.
?Bụ onye a-dụ ike vudo iya
l'ifu teke iphe eghu iya eghughu.
?Bu onye a-du ike wafụ
l'oke ẹhu-eghughu iya?
Oke ẹhu-eghughu iya adụje
l'ọ bụ onye e kpuru ọku;
Mkpuma agbajẹ
yọgiriyogiri l'ifu iya.
Ojejoje dụ mma;
bya abụru agbarike madzụ
teke onye ọbu nọ
l'iphe-ẹhuka.
Iphe bụ ndu gbabaru lẹ
mkpuli iya je ozeru ndzụ; bẹ ooletaje ẹnya.
Obekwanu l'oo-gude
ẹjo utso mee tẹ ndu Nínive chihu.
Ndu ọhogu iya; bẹ ọo-chị
chịba l'ẹkpuru-ọchi.
Iphe bụ ẹjo idzu, ẹphe achịru Ojejoje;
bẹ oo-mebyishi;
ọphu ndu ọhogu iya
'apalihekwa ishi ọdo
kẹ ugbo ẹbo.
10 Ọo teke a nmakọru ẹphe l'ọ bụ eri-ogvu;
ẹphe angụa mẹe; yọ tsụshia ẹphe atsụtsu;
bẹ ọku e-tsu ẹphe ẹge
ootsuje ẹkwo akpe ọkponku.
11 Ọ bụ lẹ nggụbe Nínive b'o nweru
onye lụfutaru nụ; bya awata ọchiri
Ojejoje ẹjo idzu; nọdukwaphu lẹ
mgbazi t'e mee iphe dụ ẹji.
12 Ọwaa iphe Ojejoje ekfu. Ọ sụru:
“L'a makwarua l'ẹphe shihuru ike
bya adụ l'igwe;
ọle ee-me ẹphe t'ẹphe bụru kpurupyata; gvụ.
A makwarụa lẹ mu meru unu;
unu anọdu l'iphe-ẹhuka;
ọle mu te emehedu t'unu
jebaa iphe-ẹhuka ọdo.
13 Nta-a; bẹ mu a-nyafụ ajaba ono,
ẹphe nyabẹru unu l'olu ono;
tọfukwaphu unu odogoro ono,
ẹphe keru unu ono.”
14 Ojejoje tụakwaru ekemu l'okfu ẹhu ngu;
sụ: “Lẹ awa ngu a-gvụ; ẹpha ngu ephuhu.
Ya e-mebyishi iphe a pyịru apyịpyi;
mebyishia ndu ọphu a kpụru akpụkpu
dobegbaa l'ụlo agwa ngu.
Ya a-tụ ili, ee-li ngu;
kẹ l'ị bụ 'ọ-ga-lẹ-mkpa.”
15 Lee ẹnya l'eli ugvu ono; phụ ọkpa onye gude ozi-ọma l'abya; mbụ onye ezi ozi-ọma ẹhu-agu. Unubẹ ndu Júda; unu gbaa ajị unu; unu emee iphe unu kweru ụkwa iya. Ishi iya abụru lẹ ndu ẹjo-obu; mbụ ndu Nínive ta abyahẹdu unu ọkpa ẹhu ọdo; kẹ l'ee-me tẹ akọ ẹphe ba adụhe ọdo.