2
Aakpọ ụlo-ẹ́kwà l'ọdu ndu Ízurẹlu
Ojejoje abya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu; sụ ẹphe: “Tẹ ndu Ízurẹlu kpọo ụlo-ẹ́kwà ẹphe t'ọ nọ-phee Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko ono mgburumgburu. Onyenọnu a-kpọbe nk'iya l'ẹke ndu ikfu nk'iya iya nọ; dobe iya ẹkwa-ọhubama, e gude maru ndu ọnu-ụlo ẹphe.”
Ndu ụlo-ẹ́kwà k'ụzo
ẹnyanwu-ahata
L'ụzo ẹnyanwu-ahata; bụ ndu ikfu Júda a-kpọ iya ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo. Onye bụ ishi kẹ ndu Júda bụ Náshọnu Amínadabu. Ndu a gụtaru l'ikfu Júda ono dụ ụkporo ụnu madzụ tete l'ụnu madzụ ishingu l'ụkporo madzụ iri.
“Ndu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsota ẹphe bụ ndu ikfu kẹ Ísaka. Onye bụ ishi l'ikfu kẹ Ísaka bụ Netanẹlu Zuwa. Ndu a gụtaru l'ikfu Ísaka dụ ụkporo ụnu madzụ ishingu l'ụkporo madzụ iri l'ishingu.
“Ndu ọdo, a-kpọbe nk'ẹphe tsota ẹphe bụ ndu ikfu Zébulọnu. Onye bụ ishi l'ikfu Zébulọnu bụ Eliyabu Helọnu. Ndu a gụtaru l'ikfu Zébulọnu dụ ụkporo ụnu madzụ ẹsaa l'ụnu ẹto l'ụkporo madzụ iri.
“Ikfu ono, a fọtaru t'ẹphe lẹ ndu ikfu Júda kpọnyabe ụlo-ẹ́kwà ẹphe l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo ono; bẹ kpakọru dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ụkporo l'ụnu madzụ ishingu. Ọ bụ ẹphebedua e-vuru ụzo tụgbua.
Ndu ụlo-ẹ́kwà k'ụzo ụzo ọhuda
10 “A bya l'ụzo ọhuda; ọ bụ ndu ikfu Rúbẹnu a-kpọ ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe laa ụzo ọhuda. Ẹphe a-kpọ iya l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo. Onye bụ ishi l'ikfu Rúbẹnu bụ Elizuru Shediyọ. 11 Ndu a gụtaru l'ikfu Rúbenu dụ ụkporo ụnu madzụ ise l'ụnu iri l'ishingu l'ụkporo madzụ ise.
12 “Ndu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsota ndu ikfu Rúbẹnu bụ ndu ikfu Símiyọnu. Onye bụ ishi l'ikfu Símiyọnu bụ Shelumẹlu Zurishadayi. 13 Ndu a gụtaru l'ikfu Símiyọnu dụ ụkporo ụnu madzụ ẹsaa l'ụnu ẹsato l'ụkporo madzụ ise.
14 “Ndu ọphu a-kpọbe nk'ẹphe tsota ẹphe bụ ndu ikfu Gádu. Onye bụ ishi l'ikfu Gádu bụ Ẹliyasafu Duwẹlu. 15 Ndu a gụtaru l'ikfu Gadụ dụ ụkporo ụnu madzụ ise l'ụnu iri l'ẹno l'ụkporo madzụ ẹbo l'iri.
16 “Ikfu ono, a fọtaru t'ẹphe l'ikfu Rúbẹnu kpọnyabe ụlo-ẹ́kwà ẹphe l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo ẹphe ono; bẹ kpakọru dụ ụkporo ụnu madzụ iri l'ẹsato l'ụnu iri l'ụkporo madzụ iri l'ẹbo l'ụmadzu iri. Ọ bụ ẹphebedua bụ ndu k'ẹbo, a-gbalihuje wata ije.
17 “Ndu Lívayi e-vuta Ụlo-Ẹ́kwà Ndzuko nọdu ndu ikfu ono l'echi; tụgbua. Ọ bụ ẹge ẹphe kpọru ụlo-ẹ́kwà ẹphe; bụ ẹge ẹphe e-gudeje gbeshi: tụgbua; ikfu, nọnu; anọdu l'ẹge ẹphe tso.
Ndu ụlo-ẹ́kwà k'ụzo
ẹnyanwu-arịba
18 “Ndu ọphu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe l'ụzo ẹnyanwu-arịba bụ ndu ikfu Ífuremu. Ẹphe a-kpọ iya l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo. Onye bụ ishi l'ikfu Ífuremu bụ Elishama Amihudu. 19 Ndu a gụtaru l'ikfu Ífuremu dụ ụkporo ụnu madzụ ise; l'ụkporo ụnu madzụ ise.
20 “Ndu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsota ikfu Ífuremu bụ ndu ikfu Manásẹ. Onye bụ ishi l'ikfu Manásẹ bụ Gamalẹlu Pedazọ. 21 Ndu a gụtaru l'ikfu Manásẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ẹno; l'ụkporo madzụ iri.
22 “Ndu ọphu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsobe ẹphe bụ ndu ikfu Bénjaminu. Onye bụ ishi l'ikfu Bénjaminu bụ Abidanu Gidiyọ́ni. 23 Ndu a gụtaru l'ikfu Bénjaminu dụ ụkporo ụnu madzụ ẹno; l'ụnu ẹsato l'ụkporo madzụ iri.
24 “Ikfu ono, a fọtaru t'ẹphe lẹ ndu ikfu Ífuremu kpọnyabe ụlo-ẹ́kwà ẹphe l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo ẹphe ono; kpakọru dụ ụkporo ụnu madzụ iri l'ẹto l'ụnu iri. Ọ bụ ẹphebedua bụ ndu k'ẹto; mẹ ẹphe tụgbua ije.
Ndu ụlo-ẹ́kwà k'ụzo isheli
25 “Ndu ọphu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe l'ụzo isheli bụ ndu ikfu Dánu. Ẹphe a-kpọ iya l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo. Onye bụ ishi l'ikfu Dánu bụ Ahiyeza Amishadayi. 26 Ndu a gụtaru l'ikfu Danụ dụ ụkporo ụnu madzụ ẹsaa; l'ụnu iri l'ishingu l'ụkporo madzụ iri l'ise.
27 “Ndu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsota ikfu Dánu bụ ikfu Ásha. Onye bụ ishi l'ikfu Ásha bụ Pagẹlu Ọkuranu. 28 Ndu a gụtaru l'ikfu Ásha dụ ụkporo ụnu madzụ ise; l'ụnu ẹto l'ụkporo madzụ iri l'ise.
29 “Ndu ọphu a-kpọbe ụlo-ẹ́kwà nk'ẹphe tsota ẹphe bụ ndu ikfu Náfutali. Onye bụ ishi l'ikfu Náfutali bụ Ahira Enanu. 30 Ndu a gụtaru l'ikfu Náfutali dụ ụkporo ụnu madzụ ishingu; l'ụnu iri l'ẹto l'ụkporo madzụ iri.
31 “Ikfu ono, a fọtaru t'ẹphe l'ikfu Dánu kpọnyabe ụlo-ẹ́kwà ẹphe; kpọo ya l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo; kpakọru dụ ụkporo ụnu madzụ iri lẹ tete l'ụnu madzụ iri. Ọ bụ ẹphebedua; bẹ e-kpejeru azụ l'ije ẹphe; dzee onwẹphe l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo.”
32 Ndu ono bụ ndu Ízurẹlu l'ẹge e gude gụa ẹphe ọgu l'ẹnya-ufu ẹnya-ufu. Mkpakọ ndu nọkota l'ọdu ndu Ízurẹlu, bụ ndu a gụru ọgu l'ọnu-ụlo ọnu-ụlo; dụ ụkporo ụnu madzụ ẹto l'ụkporo madzụ iri l'ise l'ụnu madzụ ẹsato. 33 Ọle ndu Lívayi b'ẹ ta gụduru yeru ndu Ízurẹlu ọphu l'ẹphe ha. Yọ bụru ẹge ono; bẹ Ojejoje sụru Mósisu t'o mee ya.
34 Tọ dụ iya bụ; ndu Ízurẹlu emekotalephu iphemiphe ọbule, Ojejoje tụru Mósisu ekemu iya. Yọ bụru ẹge ono bẹ ẹphe kpọshiru ụlo-ẹ́kwà ẹphe l'ikfu l'ikfu. Ọ kwaphụ ẹge ono bẹ ẹphe eshije egbeshi atụgbu; ndu ọphu nọnu ẹphe lẹ ndu ikfu nk'ẹphe; mẹ ndu ọnu-ụlo nk'ẹphe.