Obedáya
1
Ojejoje a-nụ ndu Édọmu aphụ
Ọwaa bụ àphụ̀, Obedáya phụru.
Ọwaa iphe
Ọkaribe-Kakọta-Nụ
ekfu l'okfu ẹhu ndu Édọmu:
Ayi nụwaru ozi, Ojejoje ziru.
E ziru nwozi t'o jee iphe bụ
mbakeshi je ezia ẹphe t'ẹphe
zalihu jeru ndu Édọmu ọgu.
Unu lekwaa; ya e-me unubẹ
ndu Édọmu t'ẹnya unu laa
l'iphe bu mbakeshi;
ọphu ọ dụdu iphe ndiphe
a-gụbe unu.
Ọ kwa ekuku ono,
enyi ngu obu kitikiti ono;
bẹ duphuru ngu nụ;
mbụ unubẹ ndu,
bu l'ime ọgba oke mkpuma;
bya akwaa ufu unu l'ephekerephe;
mbụ unubẹ ndu ono,
anọduje l'asashị; sụ:
“?Bu onye a-dụ ike lọ-tsuta unu l'alị?
Unu phegee oreke-imeli l'ọ bụ ugo;
mbụ m'o -ruhuru;
unu je akpaa ẹkfuna l'ẹke mkpọ-kpodo nọ;
bẹ ya e-shikwa l'ẹke ono
lọ-tsuta unu.”
Ono iphe Ojejoje ekfu ndono.
Ọ -bụru lẹ ndu iphura;
ọ dụdu bụru ndu
abalị-d'egvu
byaru nk'unu l'ẹnyashi;
ọ kwa ukpuruku b'ọ bụ.
Ọlobu; ?tọ bụdu iphe ẹphe chọru;
bẹ ẹphe ezitaje kpụu?
Teke bụ l'ọo ndu awọ
akpụru vayịnu byaru
lẹ mgbo vayịnu ngu;
?ephe ta awọjedu wọ-phodo tọo?
Ọ bụ; unu lewaru ẹge a jịko
iphe Ị́so tụtua kpachaa;
mbụ tụko ẹku,
o domiru edomi gwoo tụtua.
Mbụ lẹ ndu ono, unu
l'ẹphe gbaru ndzụ ono
l'ẹphe ha a-chị unu;
chị-rua unu l'oke-alị unu.
Ndu, unu l'ẹphe dụ lẹ mma
e-duphu unu ụzo;
bya akapyabẹ unu ẹka.
Ọwaa iphe Ojejoje ekfu ndọ:
O -rua mbọku ono;
bẹ ya e-mekwa tẹ ndu
maru iphe l'alị Édọmu bụru kpurupyata;
mee ndu iphe edoje ẹnya
l'alị ugvu Ị́so t'ẹphe chịhu.
Ndu bụ ike-ka-l'ọgu lẹ
Témanu; bẹ meji a-tọfushi;
a tụko iphe bụ ndu alị ugvu
Ị́so gbua pyaapyaa.
10 Ee-gude kẹ iwe iwe ono,
unu meru unwunne unu;
mbụ ndibe Jékọpu ono
meru iphe-iphere kpua unu;
mee tẹ ọkpu unu kpọhu
gbururu jeye lẹ tutu yoyo;
11 kẹle mbọku ono b'ị kfụcharu;
chịru ẹnya ye;
ndu ọhodo abya egwoo
iphe ndibe Jékọpu;
ndu shi eshishi awụbata
l'ọnu-ọguzo ẹphe;
bya atụa ẹnwa;
kee Jerúsalemu.
Unubẹdua adụ l'ọbu ndu ọhodo ono.
12 Unu t'a ga chịkwaru ẹnya
yeru unwunne unu mbọku ono,
iphe-ẹhuka dakfuru ẹphe ono;
ọphu unu t'a ge etekwa ẹswa
mbọku ono, ọkpu-akpọhu
dakfutaru ndu Júda ono;
m'ọ hagabẹ onwunu mbọku ono,
iphe-ẹhuka dakfutaru ẹphe ono.
13 Unu t'a aga abahụkwa
l'obu-edukfu
ndibe mu mbọku ono,
ụmuruku mụru ẹphe ono;
ọphu unu t'a ga achịkwaru ẹnya yeru ẹphe
mbọku ono, ọdachi dakfuru ẹphe ono;
ọphu t'a ga anakọkwa ẹphe
iphe ẹphe mbọku ono,
iphe-ẹhuka byakfutaru ẹphe ono.
14 Unu t'a ga evudokwa lẹ
mkpọkahu-ụzo;
l'egbushi ndibe ẹphe,
agba ọso ọgu;
ọphu unu t'a ga akpụkwa
nwa ndu ọphu wafụru nụ
kpẹe ndu ọhogu ẹphe
mbọku ono, ụmuruku mụru ẹphe ono.
Ikpe, Ojejoje e-kpe iphe bụ mbakeshi
15 Eswe mbọku kẹ Ojejoje
dụakwaru iphe bụ mbakeshi ntse.
Ọ kwa ẹge unu meru;
bẹ ee-mekwaphu unu.
Iphe unu meru
a-tụ-kokwaru unu l'ishi.
16 Ọ kwa ẹge ono, unu nọ
l'ugvu mu, dụ nsọ;
ngụa iphe-ẹhuka ono;
bụ ẹge iphe bụ mbakeshi
a-nọduwaru angụ iya tụgburu.
Ẹphe a-ngụ iya nta; ngụa ya imo;
yọ dụlee l'ẹphe ta nọbua anọno lẹ phuu.
Aa-dzọfuta ndu Ízurẹlu
17 Obenu lẹ ndu wafụru nụ lẹ
Ugvu Záyọnu;
bẹ aa-dzọfuta.
Ẹke ono a-dụ nsọ;
ndu ọnu-ụlo Jékọpu abya
enweru òkè-iphe ruberu ẹphe.
18 Ọnu-ụlo Jékọpu a-bụru ọku;
ọnu-ụlo Jósẹfu abụru ire-ọku.
Ọnu-ụlo Ị́so abụru ẹswa ereshi;
ẹphe amụru ọku ye iya;
yọ dzụpyashia ya.
Ẹ to nwedu m'ọo onye lanụ,
a-wafụ nụ lẹ ndu ọnu-ụlo Ị́so.
Ono iphe Ojejoje kfuru ndono.
19 Ọ bụ ndu shi l'ụzo ọhuda
a-bya ebuchishia alị ugvu Ị́so.
Ndu ophu shi l'alị ọkpa-ugvu,
nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba
abya ebuchisia alị ndu Fílisutiya.
Ephe abya ebuchikota alị
Ífuremu yẹ l'alị Samériya.
Ndu Bénjaminu ebuchishia Gíledu.
20 Ndu Ízurẹlu, a kpụru l'ọgu;
ẹphe anọdu Kénanu
a-na alị ono jee akpaa lẹ Zárefatu.
Ndu ọphu a kpụru l'ọgu lẹ
Jerúsalemu, bụ ndu ọphu
nọ lẹ Sefaradu a-nakọta mkpụkpu,
nọ l'echi-ẹgu ọhuda.
21 Ndu ndzọfuta e-nyihu
Ugvu Záyọnu; bụru ishi;
chịlahaa ndu, bu l'alị ugvu Ị́so.
Teke ono; alị-eze ono abụru kẹ Ojejoje.