Jona
1
Jona agbaru Ojejoje ọso
Ojejoje abya ekfuru yeru Jona Amitayi; sụ iya: “Gbeshi; jeshia oke mkpụkpu ono; mbụ Nínive je ekfuru okfu nụ ẹphe; kẹ l'ẹjo iphe ẹphe eme; bẹ ruwaru iya nchi.” Obenu lẹ Jona gbeshiru; vụa ọkpa iya mini; yọ bụru iya ọla Tashishi tẹ ya gbalaaru Ojejoje. Yọ tụgbua jeshia ọnu-ẹnyimu Jọ́pa, bụ ẹke ọo-nọdu phụa ụgbo-mini, eje Tashishi. Yọ tụebe ntụ-ụgbo; bahụ tẹ ya tsoru ẹphe jeshia Tashishi; l'ẹke ọogbaru Ojejoje ọso.
Ya ndono; Ojejoje emee; oke phẹrephere awata ophe l'eze ẹnyimu ono. Oke eyii-mini awata atụtu; k'ọphu o wuduru mẹ ụgbo-mini ono agbakpọshihu. Ndu nọ l'ụgbo ono l'ẹphe haa awata ọtsu egvu; k'ọphu bụ l'iphe bụ onyenọnu wataru ọraku nwa nte iya. A nọnyaa; ẹphe atụko iphe ẹphe vu l'ụgbo ono pashịa chee l'ẹnyimu ono; t'ẹphe maru mẹ ụgbo ono; ?l'ọo-ka nphe.
Obenu lẹ Jona rịbaruru l'ime ime ụgbo ono jee azezita; laa lẹ mgbẹnya. Onye ishi ndu ụgbo ono ejekfube iya; je asụ iya: ?Bụ ngunu b'i me l'ẹke-a? ?Tii gbeshidu raku nwa nte ngu t'a maru; ọo-phụru ayi imiko; nafụta ayi; t'ayi ba ala l'iyi.
Ndu, nọ l'ụgbo ono abya ekfuru yeru onwẹphe; sụ: “Unu bya t'ayi tụa ẹnwa; maru onye iphe-ẹhuka-a shi l'ẹka, dakfutaru ayi ẹge-a.” Ẹphe atụa ẹnwa ono; yo gude Jona. Ẹphe ajị iya: “Byiko tọ karu ẹphe: ?Bụ onye; bẹ kpataru iphe-ẹhuka ọwaa; kobe ayi? ?Bụ ngụnu bụ ẹka-ọru ngu? ?Bụ awe b'i shi? ?I shi l'eri ndu ole?”
Yọ sụ ẹphe: “Lẹ ya bụkwa onye Híburu; l'onye ya abaru ẹja kwa Ojejoje, bụ iya bụ Nchileke kẹ imigwe; onye ono, bụ iya meru eze ẹnyimu; mee mgboko ono.”
10 Iphe ono, o kfuru ono emee; ẹphe atsụlahaa egvu nshinu; ẹphe ajị ya: “?Bụ ngunu ziru ngu egbe iphe ọwaa?” Ndu ono amawarụphu l'ọbu agbala b'ọ gbalaru Ojejoje; kẹ l'o kfuhawarụru ẹphe ẹge ono.
11 Eyii-mini ono aka njọ akaka eje. Ẹphe ajị iya: “?Bu ngụnu; bẹ ẹphe e-me ngu nta-a; k'ọphu oke pherephere-wa e-phebuhu?”
12 Yọ sụ ẹphe: “Unu palia ya apali chee l'eze ẹnyimu ono; k'ọphu eyii ono a-tụ-buhu; lẹ ya makwarụa l'ọo yẹbedua kparu iphe oke pherephere-wa gude bya.”
13 Ndu ono egbe eri aphụ ẹge ẹphe e-me kpọru ụgbo ono kpọfu nggodo. Obenu l'ẹ t'o nwedu ishi; kẹ l'ẹnyimu ono gbe bya aka ọtu eyii teke ono. Eyii ono abya aka njọ karia ẹge ọ dụhawa. 14 Ẹphe atụko; wata okfu anụ Ojejoje; sụ iya: “Byiko nggụbe Ojejoje; be ekwekwa t'ephe laa l'ọchi nwoke-wa? T'ọchi onye ẹ-ta dụdu iphe o meru ba atụ-kokwaru ayi l'ishi; kẹ l'ọ kwa ẹge ọ dụ nggụbe Ojejoje mma b'i meru.” 15 Ya ndono; ẹphe apalia Jona tụfu l'ụgbo ono; woru iya chee l'eze ẹnyimu ono. Eyii-mini ono abụru shịkongu. 16 Iphe ono, meru nụ ono emee; ẹphe atsụlahaa Ojejoje egvu. Ẹphe abya egworu ẹja nụ Ojejoje; kweshikota iya ụkwa.
17 Obenu l'o nweru eze-ẹma, Ojejoje doberu l'ẹke ono, leru Jona. Jona anọo ẹma ono l'ẹpho ujiku ẹto: eswe l'ẹnyashi.