Egvu-Ọma
1
Ọnu-ọma bụ k'onye yẹle
ndu akirishi ẹ-ta achịdu idzu lanụ;
too tsoje l'idzu ndu ẹjo iya ono;
tọ dụ iphe yẹle ndu ẹ-ta
gụbedu Nchileke iphe jigba;
mbụ onye bụlephu ekemu
Ojejoje adụje iya mma;
bụru iya anọduje iya l'ọriri: eswe l'ẹnyashi.
Onye ono dụ l'ọ bụ oshi,
e yeru l'iku nggele.
Ọonoduje amị nebyi l'oge iya;
ọphu ẹkwo iya
'akụ-gbehujedu akụ-gbehu.
Iphe bụ iphe o yeru ẹka abụjeru iya ụpete.
Obenu l'ẹ t'ọ bụdu ẹge ono
bẹ ọodujeru ndu akirishi.
Ẹphebedua dụ l'ọ bụ ẹswa witu,
phẹrephere ephekashije.
Ọo ya bụ lẹ ndu akirishi bẹ
ikpe a-nma l'ifu Nchileke;
ọphu o dobedu ndu eme
ẹjo iphe l'ẹke ndu doberu ẹka ndoo nọ.
Kẹle Ojejoje anọduje eduzi
ndu doberu ẹka ndoo ụzo.
Obenu l'ụzo kẹ ndu akirishi e-me;
ẹphe abụru kpurupyata.