Tu nunna nga súrát ne Pablo kadatu mangurug ka
Corinto
1
1 Iyà e Pablo wa piníli ne Dios se pinagbalin na ka apostol ne Jesu-Cristo. Dakami se wagi Sostenes ya makin-súrát kídi, kadakayu wa tangabubúlun na mangurug ke Dios kannán Corinto, nga nekísi ne Dios ka pagbalinan na ka tolay na gapu ke Jesu-Cristo. Súrát mi pe idi kadaya ngámin tolay kadaya ngámin giy-giyán nga magday-dáyaw ke Jesu-Cristo nga Apu da, nga Apu tada pe.
Ay e Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo wa Apu tada din nala ya magkallà kadakayu se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Daya pagkallà ne Cristo se daya midde na
Magiyáman nà peyapeyang ke Dios gapu kadaya pagkallà na kadakayu gapu kiya angngurug nu ke Jesu-Cristo. Ta gapu ta neannúgut nu win ya uray nu ke Cristo, ay pinagbalin nakayu ka ummán ka nabànáng kadaya ngámin na mepanggap kiya angngurug nu. Ay napasírib kayu pe kiya agbàbànán nu se kiya angngammu nu kiya kurug mepanggap ke Jesu-Cristo. Ay nepas-pasnà kadakayu pe yin ya mepanggap ke Jesu-Cristo, ay díkod áwan nu wa pagkur-kurángan kadaya kababalin na masápul nu kiya aggiddag nu kiya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo wa Apu tada. Aggína ya mamaligda kiya angngurug nu panda kiya ilalbet na kammin, ta senu áwan na nga mepabásul kadakayu kiyán na ilalbet kammin ne Apu Jesu-Cristo. Kurug ga màwa yán, áta mapiyár re Dios kadaya ngámin na kagiyan na. Aggína ya nagayáb kadakayu nga pebul-bulunan na kiya An-anà na nga ittu we Jesu-Cristo wa Apu tada.
Ya nagsisibna datu mangurug ka surútan
10 Ay gapu kiya angngurug tada ke Apu Jesu-Cristo, ay makim-imallà à kadakayu wawwági nga magkikinnawátan kayu din nin. Akkan kayu din na magsisibna. Magsissa kayu ka panggap se kiya panaggur-uray nu. 11 Nán ku idi kadakayu wawwági, áta nadámag ku kadaya akkobung ne Cloe nga magsasáwad kayu kanu. 12 Ata nán kanu daya duddúma kadakayu wa, “E Pablo ya surútan ku,” nán da, ay, “E Apolos ya surútan ku,” nán kanu daya duddúma pe. Ay, “E Pedro ya surútan ku,” nán kanu pe daya duddúma, ay, “E Cristo ya surútan ku,” nán kanu pikam pe daya duddúma. 13 Nagbal-baláki agpà nge Cristo ta? Wayya la nga iyà ya natay kitu krus gapu kadakayu! Wayya kayu wala nabawtisarán ka pasúrut ku!
14 Magiyáman nà ala ke Dios ta áwan ku wa binawtisarán kadakayu, malaksid dala de Crispo se Gayo. 15 Ay díkod áwan makekagi nga binawtisarán kuda ta senu magbalin da ka pasúrut ku. 16 Ay nadamdam ku wa binawtisarán ku gáyám pe de Estefana nga tangabalay. Ay áwan ku wa madamdam min na sabáli nga binawtisarán ku. 17 Ata akkan mà wayya nga ya magbawtisár ya nangibonán ne Cristo kiyà, nu di ya mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag ga mepanggap kaggína. Ay oray tu inagbàbànán ku, ay nalapat tala nga maawátan, nga akkan wayya nga ummán kiya agbàbànán daya nasírib ba tolay, ta senu ya kinapatag natu nàwa ke Cristo kitu krus, ay akkan mapsílán tu kinaturáy na kiya kinapiya naya agbàbànán ku.
E Cristo ya ammanakabalin ne Dios nga mangalà kadàtada
18 Daya mapánis ka áwan panda, ay nán da nga áwan sur-surbi naya Dámag ga mepanggap kitu nàwa ke Jesu-Cristo kitu krus. Ngamay kadàtada nga málà kiya pakabiyágan ka áwan panda, ay ittu tun ya ammanakabalin ne Dios. 19 Ata uwad da nesúrát ta bàbànán ne Dios nga nán na,
“Dadàlan ku ya sírib daya nalaing nga tolay kídi ya kalawagán, ay se pagbalinan ku ka áwan sur-surbi daya lálaing da,”
nán na. 20 Ay díkod áwan sur-surbi ya sírib daya mamasírib, ay oray pe daya nalaing kadaya lin-lintag se daya nalaing makipal-palagmán kadedi na ngin na al-algaw. Ata nepassingan ne Dios nga áwan kammala nga sur-surbi yin daya kinasírib daya mamasírib kídi ya kalawagán.
21 Ay gapu kiya sírib ne Dios, ay kinuwa na nga akkan mabaal daya nasírib ba tolay ya mangammu kaggína, áta tú da la nga patàran ya kinasírib da kampela ngin nin. Ay túya pininya ne Dios nga alà daya ngámin tolay nga mangurug kiya ibàbànán mi nga nán daya tolay nga áwan na nga sur-surbi. 22 Ata kadaya Judyu, ay tú da la nga sap-sapúlan ya nakas-kasdáaw wa gayát ka lángit ka pagilasínán da nga kurug yán na bàbànán. Ay kadaya akkan Judyu, ay sap-sapúlan da daya ibíláng da kampela ngin nin ka napatag ga sur-súru. 23 Ngamay ya ibàbànán mi, ay ya Cristo nga natay kitu krus. Ay akkan kurugan daya Judyu yán na ibàbànán mi, ay túya mapabásul da. Ay daya akkan Judyu ay nán da nga áwan sar-sarut nayán na bàbànán. 24 Ngamay kadaya duddúma nga Judyu se daya duddúma nga akkan Judyu, nga naayabán ne Dios sin ka tolay na, ay e Cristo wa nelansa kitu krus ya ammanakabalin se sírib ne Dios. 25 Ata ya kuk-kuwaan ne Dios nga áwan sar-sarut ta nán daya akkan mangurug, ay napà-patag ngam ya kinasírib daya kasiríbán na tolay. Ay se ya nán da nga nakúráng nga ammanakabalin ne Dios, ay natù-turáy may daya katurayán na tolay.
26 Lam-lamtan nu kod wawwági nu wà ummán nu kitun, kitu inaggayáb ne Dios kadakayu. Man-manu kadakayu tu ibíláng daya tolay kídi ya kalawagán ka nasírib onu naturáy, se man-manu pe daya ibíláng da ka nangátu kadakayu. 27 Ngamay gurátan ne Dios nga piliyán daya áwan sar-sarut nga nán daya tolay ta senu mabàla daya mamasírib. Piníli na pe daya nakapsut ta senu mabàla daya magkuna nga nabílag da. 28 Ay daya ban-bánag ga irupat daya tolay kídi ya kalawagán se daya ibíláng da nga ur-úray, se daya ban-bánag ga akkan da pikam nammuwán, ay ittu dayán daya piníli ne Dios nga usaran na nga mamagbalin ka áwan sur-surbi daya ban-bánag ga ibíláng daya tolay kídi ya kalawagán ka napatag. 29 Ta senu áwan tolay ya makapagpasindáyaw kiya àráng ne Dios. 30 Ta aggína ya naggayatán naya baru wa biy-biyág tada gapu ke Cristo. E Cristo ya nakammuwán tada kiya sírib ne Dios. Ay aggína pe ya namagbalin kadàtada ka namáru ki àráng ne Dios, ay se aggína pe ya mamagbalin kadàtada ka áwan bas-básul, ta aggína ya nibli nga nagikáru kadaya bas-básul tada.
31 Ay díkod gapu kadedi ya kinuw-kuwa ne Cristo, ay nàwa kurug tu nán naya nepesúrát ne Dios nga, “Daya maminya nga magpasindáyaw, ay daya kinuwa ne Apu wala daya ipasindáyaw da,” nán na.