16
Ya agpakumusta ne Pablo kadaya ngámin tolay ne Dios
Ay piyán ku wa ammuwán nu pe ye Febe, isa nga babay ya wagi tada ki angngurug, nga sumeseseng kadaya tangabubúlun na mangurug ka Cencrea. Anggamman nu kiya ilalbet na, ta ittu yán ya masápul kuwaan daya mangurug ke Apu Jesu-Cristo, áta mangurug lugud pe. Sengán nu kadaya ngámin na piyán na nga pakisengán kadakayu. Adu daya sinengán na nga tolay, ay sinummeng kiyà pe.
Ay pakikumusta dà kade Priscila se Akila nga magatáwa. Kabulun kuda pe nga magub-ubra ka mepanggap ke Jesu-Cristo. Ay tagge dayán na meránud kiya angngigdù da kiyà. Ay díkod magiyáman nà pànang kitu kinuwa da, akkan nala nga iyà ya magiyáman nu di pe daya ngámin na tangabubúlun na mangurug ga akkan Judyu. Ay kumusta pe kadaya mangurug ga mepagguurnung kaggída kiya balay da.
Ay kumustaan ku pe nge Epeneto nga pà-pàgan ku pe. Aggína ya nunna nga mangurug ke Cristo kadaya iAsia. Pakikumusta dà pe ke Maria. Aggína pe ya isa nga magpaggus nga magubra ka panggap kadakayu wa mangurug. Ay pakikumusta dà pe kade Adronico se Junia, nga pádà a Judyu se pádà pe nga bálud gapu ke Cristo. Am-ammu pànang datu apostoles da, ay se nunna da nga nangurug ke Cristo may iyà.
Pakikumusta dà ke Ampliato, isa nga pà-pàgan ku wa opun ku nga mangurug ke Apu. Ummán pe ke Urbano nga páda tada nga magub-ubra panggap ke Cristo. Pakikumusta dà pe ke Estakis nga pà-pàgan ku wa opun ku. 10 Ay pakikumusta dà pe ke Apeles, nga isa nga napikkilán na mangurug ke Cristo, ay se kade Aristobulo wa tangabalay. 11 Pakikumusta dà pe ke Herodion, nga isa pe nga pádà a Judyu. Pakikumusta dà kadaya akkobung ne Narciso nga mangurug ke Apu.
12 Kumusta pe kade Trifena se Trifosa nga magub-ubra pe mepanggap ke Apu. Ummán pe ke Persida nga pàgan tada nga wagi tada ke Cristo nga babay nga nagagat magsirbi pe ke Apu. 13 Kumusta pe ke Rufo, nga isa pe nga píli ne Apu, se kiya ina na nga bíláng ina ku pe. 14 Pakumustaan ku pe de Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas se kadaya ngámin na wawwági tada nga kabulun da. 15 Ay ummán pe kade Filologo se Julia se Nereo se itu wagi na nga babay, se ke Olimpas, ay se kadaya ngámin na tolay ne Dios nga kabbulun da.
16 Ay magkikinnumusta kayu ngámin na mangurug. Makikumusta kadakayu ngámin daya mangurug kanedi.
Ya agtaron tada kadaya manglípán kiya angngurug tada
17 Kagiyánan takayu kídi wawwági, nga taronan nu daya tolay ya mamagsisibna kadakayu se manipad kiya angngurug nu, gapu kiya angngalùsaw da kiya nesur-súru mi kadakayu kitun. Akkan kayu wa mebul-bulun kaggída. 18 Ata dayán na tolay, ay akkan wayya nge Apu Jesu-Cristo ya sir-sirbiyán da, nu di daya pagkapiyaán da kampela ngin nin ya at-atangyaan da. Ial-alílaw da daya tolay ya napiyár pànang, gapu kadaya napiya nga agbàbànán da se ya angngasaba da. 19 Ay sikkaammu daya tolay kiya kinaligda naya angngurug nu ke Cristo, ay túya paganggammán takayu. Ay oray nu mapakuna, ay piyán ku nu kappiyánan nu ya mangwa kadaya napiya nga mà-màwa, se akkan kayu wa mear-arát kadaya nadakè. 20 E Dios nga ittu ya paggayatán naya napiya nga agbubúlun tada, ay karuwan na nga abáan ne Sairu para kadakayu. Ay e Apu Jesu-Cristo kuma ya magtag-tagasíngan kadakayu.
21 E Timoteo wa pádà a magub-ubra panggap ke Apu, ay makikumusta kadakayu. Ay ummán pe kade Lucio, Jeson, se Sosipatro nga pádà a Judyu.
22 Ay iyà e Tercio wa ittu ya pinagsúrát ne Pablo kídi ya súrát. Makikumusta ngà pe kadakayu wa pádà a mangurug ke Apu.
23 E Gayo wa ittu ya managsangaíli kiyà se kadaya páda tada nga mangurug, ay makikumusta pe kadakayu. Ay ummán pe ke Erasto, nga sareru kídi ya íli, se Curto nga wagi tada, makikumusta da pe kadakayu kannán.
24 E Apu Jesus kuma ya sumeng se magkallà kadakayu ngámin. Amen.
Ya ammadáyaw ne Pablo ke Apu Dios
25 Maday-dáyaw we Dios nga ittu ya makabaal la mamaligda kadakayu kiya angngurug nu gapu kiya Napiya nga Dámag ga nebàbànán ku kadakayu panggap ke Jesu-Cristo. Ittu pe yán tu akkan na nepak-pakammu nga palánu ne Dios kitun kam. 26 Ngamay kídi yin, ay nepakammu win tu nán na kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios kadaya ngámin na il-íli, ta senu mangurug da pe yin. Ay ittu yán ya piyán ne Dios nga akkan mataatay nga màwa.
27 E Dios la ya sissa nga makammu ki ngámin. Ay aggína lugud ya day-dayáwan tada ka áwan panda. Màwa tada yán gapu ke Jesu-Cristo. Amen.