5
Ya kapanísán daya mangwa ka nadakè
Ay nagìnà tutu wala ya dámag, nga atán ya nadakè pà-pànang nga kuk-kuwaan daya duddúma kadakayu. Ta atán kanu kadakayu ya daladágan na ya naniyumán kaggína. Ay oray daya akkan nadiosán na tolay, ay akkan da kam agpà ala nga kuwaan yán! Pagpannakitán nu kuma yán na kinuwa naya isa kadakayu, ngamay tura nu mán kammin na pagtangsit. Ay tura nu di pataláwan yán na tolay ta! 3-4 Ata oray nu áwan nà kiya giyán nu, ay ummán ka atán nà kam, áta nepakammù mà in ya uray ku mepanggap kiya kapanísán nayán na tolay ya mangwa ka ummán kiyán na nadakè. Ammù nga umannúgut pe yán kiya piyán ne Apu Jesus. Ay kiya agguurnung nu, ay mepagataatán ya lammat ku kadakayu. Ay atán pe kadakayu ya ammanakabalin ne Apu Jesus, ay túya idde nu wala ke Sairu yán na tolay, ta senu e Sairu wala ya mangdadál kiya baggi na, ta senu mapagmut na ya uray na, ay senu alà pe ne Apu Jesus nu umbet kammin nga mangalà kadàtada.
Magpas-pasindáyaw kayu ngamay nadakè mà ya ipas-pasindáyaw nu! Akkan nu wa am-ammu nga, “Ya bittì ala nga pamalbád, ay annung na nga palbadan ya oray adu wa limmug ga arína!” Ay pandanán nu lugud din ya agbas-básul nu, ta senu mapabaru kurug gin ya kinatutolay nu. Ay díkod, kurug ga meárig kayun kiya bar-baru wa limmug ga arína nga áwan na ngin pe ya pamalbád. Ata nebasu we Cristo win, nga ittu tu árig pagbasu tada nga karneru gapu kadaya bas-básul tada. Ay díkod tú idi lugud din ya kuwaan tada. Ippà tada ngin daya dadán na gagángay tada ummán kadaya nadakè a kuk-kuwaan tada, se daya nadakè a aglam-lammat tada. Ya napiya nga aglam-lammat se kuk-kuwaan kuma ya atán kadàtada ngin.
Ay sinurátan takayu win nga akkan kayu mebul-bulun kadaya marannaládag. 10 Ay ya nán ku kitun na akkan nu kebul-bulunán, ay akkan wayya nga daya tolay kídi ya kalawagán na akkan mangurug ga marannaládag onu daya naágum, se daya magtak-tákaw onu daya umapu kadaya an-anítu. Akkan aggída tu nán ku kitun, áta mataláwan nu wala dayán nu magtálaw kayu kídi ya kalawagán. 11 Ta ya nán ku kitun na súrát ku, ay ya akkan nu wa akibul-bulun kadaya tolay ya makiwagi kadakayu wa mangurug, ngamay akkan da ungatán ya manaládag. Akkan kayu mebul-bulun kadaya naágum, ay se daya sinan diy-diyos pe daya day-dayáwan da. Ay se daya maragtak-tákaw se daya mamad-padakè kadaya kasittolay da, se daya maging-inglaw. Oray nán da nga wagi dakayu ki angngurug, ay akkan kayu wa mebul-bulun kaggída, ay se akkan kayu wa mepangán pe kaggída.
12 Ata áwan ku wayya nga rabbang nga mangguwes kadaya akkan tada nga kamungayán. Ngamay akkan kadi nga dàtada ya makin-rabbang nga mangguwes kadaya kapáda tada nga mangurug? 13 E Dios sala ya makin-rabbang nga mangguwes kadaya akkan tada nga kamungayán. May nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, “Pataláwan nu ya nadakè a tolay ya mepagguurnung kadakayu,” nán na.