6
Ya kuwaan ta nu atán ríri ta kiya páda ta nga mangurug
Ay nu atán ya ríri naya isa kadakayu kiya wagi na, ay akkan nuda idarum kadaya akkan na mangurug. Ya masápul la màwa kuma, ay daya tolay ne Dios kampela ngin nin ya mangdisidir kaggída. Akkan nu kadi ammu nga daya tolay ne Dios ya mangguwes kadaya tolay kídi ya kalawagán nu umbet ya oras na? Ay nu dakayu ya mangguwes kadaya tolay kídi kalawagán ni, ay tura nu akkan madisidir ya bittì ala nga ríri! Ay akkan nu kadi ammu nga dàtada pe ya bíláng nga mangguwes kadaya anghel? Ay tú agpà in kadaya mà-màwa kídi ya agbiy-biyág tada. Ngamay tura nu lugud tagge la nga ippan kadaya akkan mangurug ya bibittè a ríri nu! Ay tura kayu akkan mìpat ta! Awan nád dala oray isa kadakayu wa mangurug ya makammu mangdisidir kadaya ríri daya páda nu wa mangurug kampela ngin ta! Ta tura nu lugud padisidir kadaya akkan mangurug ya ríri naya isa kadakayu kiya wagi na!
Ay oray ya angngidarum nu kiya wagi nu, ay masissingan nin na naábà ya angngurug nu win. Akkan nád napì-piya nu iturad nu wala ngin oray irupat dakayu se ditán nu wala ngin oray kul-kultit dakayu? Ngamay mapaanna mà pe yin ya aggiturad nu, ay dakayu mà kam ya mangirupat kadaya páda nu wa mangurug, ay se kul-kultit nuda pe!
Akkan nu wa ammu, nga áwan ya makappan kiya pangiturayán ne Dios kadaya maragbásul? Ay túya akkan kayu wa masábag ki aglammat nu. Akkan makappan daya makidal-daládag se daya maggaattáwa nga pabeg lalláki onu pabeg babbay, ay se daya magday-dáyaw kadaya sinan diy-diyos. 10 Ay se daya maragtákaw, daya tirung se daya naágum onu daya mamad-padakè kadaya kasittolay da, ay se oray pe daya maging-inglaw. Ay tú dayán daya tolay ya akkan meráman kiya pangiturayán ne Dios. 11 Ay atán da kadakayu daya ummán kadayán kitun, ngamay kídi yin ay nabguwán kayu win kadatun na bas-básul nu, se nekísi nakayun ne Dios, ay se nebíláng nakayu win ka áwan bas-básul gapu kiya nakiapu nu ke Apu Jesu-Cristo se gapu kiya Ispiritu ne Dios.
Ya kearígán tada nga mangurug
12 Ay atán daya manguna nga áwan meallang kadaya tolay se mabalin tada nga kuwaan ya ngámin, oray nágan na. Ngamay akkan ta mà pagkapiyaán ya ngámin, ay se akkan ku pe piyán ya mebíláng ka asassu daya pan-panda ngala. 13 Ay atán da nga magkuna nga, “Kanan ta daya akakkanan ta ittu ya masápul naya sinay ta, ay se ya sinay ta, ay para kadaya akakkanan ya surbi na.” Ay kurug yán, may dadàlan ne Dios mà dayán nu isa ngalgaw. Ay se ya tolay, ay akkan kinuwa ne Dios nga mangwa kadaya nadakè ummán kiya manaládag, nu di na nga kinuwa nga magdáyaw kuma ke Jesu-Cristo. Ay túya masápul la peturayán pe ke Jesu-Cristo ya tolay, áta aggína ya masápul na. 14 Ay nu isa ngalgaw, ay paltuwan nitta nge Dios, nga ummán kitu inammaltu na ke Jesu-Cristo gapu kiya ammanakabalin na.
15 Ay akkan nu kadi ammu nga árig tada ya parte naya baggi ne Cristo nu mangurug ta kaggína. Ay díkod, akkan mabalin kadàtada ya umatangya kadaya púta, áta ummán ka metangabaggi kiya púta ya parte baggi ne Cristo nu ummán kiyán. Maddi tutu wala nga mabalin yán. 16 Akkan nu wa ammu ta, nga nu meallay kayu kiya púta, ay bíláng nga metangabaggi kayu kaggína? Ata atán ya nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga nán na, “Daya duwa, ay magbalin da ka sissa nga baggi,” nán na. 17 Ngamay daya mangiannúgut tutu wala kiya uray da ke Apu, ay bíláng sissa ya uray da se Apu.
18 Ay díkod, adayyuwánan nu daya nadakè a kuk-kuwaan daya lalláki se babbay. Ya tolay ya makabásul ka mepanggap kídi, ay nakabásul kiya baggi na kampela ngin nin pe, áta sabáli ya nangisurbiyán na kiya baggi na. Daya duddúma nga pakabasúlán, ay akkan na ummán kiyán ya màwa na kiya baggi tada. 19 Akkan nu madamdam min ta, nga ya baggi nu, ay ittu ya pag-agyanán naya Ispiritu ne Dios, nga ittu ya nebon na kadakayu! Ay túya akkan dakayu kampela ngin ya makin-kuwa kiya baggi nu. 20 Ata árig nu ya ginátang na ngin na kuw-kuwa na. Ay nangína pà-pànang ya pinagbáyad na. Ay túya, usaran nu lugud ya baggi nu kiya pakedayáwan kampela ngin nin ne Dios.