7
Ya mepanggap kadaya áwan pikam atáwa se daya nat-átawán nin
Ay nu mepanggap kitu saludsud nu kitu súrát nu, ay tú idi ya sungbát ku: Napiya pe nga akkan tagge mangatáwa ya isa nga laláki. Ngamay, ta senu malìlíán na ya pakabasúlán na mepanggap kadaya babbay, ay masápul la mangatáwa. Ay ummán pe kadaya babbay, masápul la mangatáwa da pe. Ay kadaya magatáwa, ay masápul la idde naya isaisa kaggída ya masápul naya atáwa na. Ata ya babay, ay akkan aggína ngin ya makaammu kiya baggi na kampela ngin nin, nu di ya atáwa na. Ay ummán pe kiya laláki, akkan aggína ngin ya makaammu kiya baggi na kampela ngin nin, nu di pe ya atáwa na. Ay akkan da kuma nga iallang ya baggi da kiya isaisa kaggída. Ay oray da la kaligpanán ya isaisa kaggída nu iya agkar-karárag da, sigun kiya pagamomanán da. Ngamay magallay da kammin nu mabalin yán ta senu akkan ipar-parò ne Sairu da nu akkan da meturdán ya piyán naya baggi da.
Ay akkan ku ittu angngagi kídi kadakayu ta ipapílit ku nga maggaattáwa kayu, ngamay pangipalúbus ku nu ittu ya kapanunútán nu kampela ngin nin. Ya pì-piyán ku kuma, ay ummán kayu din kiyà. Ngamay akkan tada mà a sangapáda nga niddán ne Dios ka kabailán tada mepanggap kídi, áta nagbal-baláki ya kabailán na nidde na kiya isaisa kadàtada.
Ngamay tú idi ya kagiyan ku kadakayu wa áwan pikam ma atáwa se kadakayu nga bubbúkud: Napì-piya kadakayu nu akkan kayu tagge mangatáwa nga ummán kiyà. Ngamay nu akkan nu maanúsán, ay mangatáwa kayu wala ngin ta napì-piya ngala ngin yán may iya meparò kayu wa makabásul kiya lammat nu ka panggap kiya piyán naya baggi nu.
10 Ay tú idi ya bílin ne Apu nga kagiyan ku kadaya tolay ya nangatáwa ngin. Ay akkan din na magadi daya babbay kadaya attáwa da. 11 Ngamay nu magadi ya babay, ay masápul la akkan makiatáwa ngin. Ay nu akkan, ay mawe makitoli kitu atáwa na. Ay ummán pe kiyán kadaya lalláki. Akkan da nga igsán ya atáwa da.
12 Ay kadaya duddúma pe, ay tú idi ya makagi ku kampela ngin nin. Nu akkan na mangurug ke Cristo ya atáwa naya isa nga laláki nga mangurug ke Cristo, ay akkan na kuma nga igsán ya atáwa na, nu di da kuma nga itul-túluy ya aggatáwa da, basta malagpat ya babay. 13 Ay páda na pe kadaya mangurug ke Cristo wa babbay, nga oray akkan na mangurug ke Cristo ya atáwa da, nu malagpat da nga mangobung kaggída, ay akkan da kuma nga magadi. 14 Ata mapagbalin ne Dios ka tolay na ya akkan mangurug nga laláki gapu kiya angngurug naya atáwa na ke Cristo. Ay páda na pe kiya babay, oray nu akkan mangurug, ay mapagbalin pe ne Dios ka tolay na gapu kitu laláki nga mangurug ke Cristo. Ata nu akkan mapakuna, ay mebíláng annánà daya akkan mangurug daya annánà da. Ngamay ya kurug na ay napatag mà ke Dios daya annánà da.
15 Ngamay nu magadi ya akkan mangurug ga atáwa naya mangurug ke Cristo, ay ditán nala ta senu siwwawaya ngin daya mangurug ga atáwa da. Ata pinangurug nitta mà nge Dios ta senu pumiya daya ur-uray tada. 16 Ipalúbus nuda ngala nga magadi ta akkan nu mà wayya nga ammu nu mapangurug nuda.
Ya mepanggap kiya kapàyanán tada kitun
17 Ay oray kawà na nga giyán daya tangabubúlun na mangurug, ay tú idi ya itù-tùgud ku kaggída, nga nu mangurug da ngin, ay akkan da tagge ulissan ngámingámin ya kapàyanán da nga netudin ne Apu kitu akkan da pikam ma inangngurug. 18 Nu nakúgit tin ya isa nga tolay gapu ta ittu tu lintag da, ay se yala nga nangurug, ay ditán nala ngin. Ay ummán pe, nu akkan pikam nagpakúgit ya tolay kitu inangngurug na, ay ditán nala pe yin. Akkan na tagge lam-lamtan ya magpakúgit. 19 Ata áwan dúma naya magpakúgit se akkan, áta akkan ittu yán ya napatag, nu di ya angngikurug tada kadaya bil-bílin ne Dios. 20 Ay díkod, nu nágan naya kasasáad naya isa nga tolay kitu inangngurug na ke Jesu-Cristo, ay akkan na tagge nga ulissan ngámingámin.
21 Ay oray nu asassu kayu kitu inangngurug nu, ay ditán nu wala ngin. Ngamay nu atán nala waya mu wa akkan magasassu win, ay akkan kayu tagge lugud magasassu win. 22 Ata oray nu asassu kayu kitu inangngayáb ne Cristo kadakayu, ay bíláng nu ya akkan asassu. Ay daya akkan asassu kitu inangngayáb ne Cristo kaggída, ay ummán da ka asassu, áta bíláng da ya asassu ne Cristo win. 23 Nangína pà-pànang ya bátug pinanggátang ne Dios kadakayu. Ay túya akkan kayu paasassu kadaya tolay yala nga apu. 24 Ay lugud wawwági, nu nágan tu nekatúkád nu wa katutolay nu kitu inangngayáb ne Dios kadakayu, ay ittu kammin ya surútan nu, may magpinnoray kayu ke Dios.
Ya mepanggap kadaya bubbúkud se daya akkan pikam nangatáwa
25 Ay nu mepanggap kadaya áwan pikam ma atáwa, ay áwan nebílin ne Apu Jesu-Cristo. Ay oray nu mapakuna, ay ikagì ya ur-uray ku kampela ngin nin ka mepanggap kídi. Oray ta e Dios mà ya nangidde kiya sírib ku gapu kiya kinamáru na. Ay túya nán ku wa makurug pe daya kagiyan ku panggap kídi.
26 Kiyà kampela ngin nin, gapu kadaya kapar-parigátan na mà-màwa ngin, ay napì-piya nga akkan tagge mangatáwa daya áwan pikam ma atáwa. 27 Ngamay nu nelaw-át da nga nangatáwa ngin, ay akkan da nga igsán ya atáwa da. Ngamay nu áwan nu pikam atáwa, ay napì-piya nu akkan kayu tagge magsápul ka atáwa nu. 28 Ngamay oray mán nu mangatáwa kayu, ay akkan kayu wayya nga magbásul. Ay páda na pe kadaya babbay, nu makiatáwa da, ay akkan pe wayya nga básul yán. Ngamay ad-adu ya kariribuán da kídi ya kalawagán daya nat-átawán, ay túya gapu na nga inagkunà kídi ta senu malisiyán nu dayán.
29 Ay ya gapu naya agkunà kídi wawwági, ay gapu ta abibbà in ya oras nga aggiddag tada kiya ilalbet kammin ne Apu Jesus. Ay túya manggayát kídi yin, daya atán atáwa ay magbiyág da nga ummán ka áwan atáwa. 30-31 Ata idi ya kalawagán se daya atán kídi ay pumanda da ngámin. Ay túya daya magpannakit kídi, ay ibíláng da nga akkan da magpannakit. Ay se daya makang-anggam, ibíláng da pe nga akkan da maganggam, ay se daya gumà-gátang, ay ibíláng da nga akkan da kuw-kuwa daya ginátang da. Ay ummán pe kadaya magkap-kapiya kadaya atán kídi ya kalawagán, ibíláng da ngala ngin na áwan netul-túlung kaggída daya atán kídi ya kalawagán.
32 Nán ku kiyán a, ta piyán ku nu áwan nu wa ilídug.
Daya áwan atáwa, ay tittu ya ipàwa ne Dios kaggída ya ilídug da. Ya lam-lamtan da, ay nu mapaanna ya ammaanggam da ke Apu. 33 Ngamay nu daya nat-átawán na lalláki, ay akkan da nga melingling ya ubra da kídi ya kalawagán ta senu mapaanggam da pe daya attáwa da. 34 Ay díkod, duwa ya lam-lamtan da. Ay ummán pe kadaya nat-átawán na babbay, masápul la daya ubra da kídi ya kalawagán ya atangyaan da, áta piyán da nga paanggamman daya attáwa da. Ngamay kadaya babbalásang, ay mepas-pasnà da ya aggubra da mepanggap ke Apu. Ata ya piyán da, ay sirbiyán da nge Apu ki ngámin na uray da se baggi da.
35 Akkan ku ittu angngagi kídi ta piyán ku wa ipasúrut dedi kadakayu. May ikagì dedi ta pagpíyán nuda. Piyán ku wala nga ipakammu kadakayu daya napiya nga kuwaan se piyán ku nu masirbiyán nu tutu wala nge Apu.
36 Ay nu atán laláki nga nán na nga kasapúlán na atawán na ya opun na nga babay, ta akkan na madurayán ya piyán na ya baggi na, ay se nanákam pe yin ya magatáwa da ngala ngin, ta akkan wayya nga básul yán. 37 Ngamay nu maddi tutu wala nga mangatáwa, ay se madurayán na ya piyán naya baggi na, ay napiya mà nu akkan tagge mangatáwa. 38 Díkod nu mangatáwa ya laláki, ay napiya mà yán, may napì-piya kammin nu akkan tagge mangatáwa.
39 Ya babay ya neatáwa ngin, ay akkan mabalin na makiatáwa ka sabáli ya laláki nu sibbibiyág pikam ya atáwa na. Ngamay nu mabúkud, ay annung na ya mangatáwa manin nu ittu ya piyán na, ngamay kadaya páda na nga mangurug ke Apu. 40 May nu iya kapanunútán ku kampela ngin nin, napì-piya kammin kaggína ya akkan tagge mangatáwa manin. Ay idi ya nán ku kídi, ay nán ku wa ittu pe ya piyán naya Ispiritu ne Dios.