8
Ya mepanggap kadaya akakkanan nga nedátun kadaya sinan diy-diyos
Ay nu mepanggap pe kadaya akakkanan na nedátun kadaya sinan diy-diyos, ay tú idi ya mekagì: Kurug ga kurugan ku, nga dàtada ngámin, ay atán ya ammu tada ka mepanggap kídi. Ngamay gapu kadaya ammu tada, ay magpangátu tada. Ngamay ya amminya tada kadaya kasittolay tada, ay ittu ya makaseng kadaya páda tada nga mangurug. Ay nu atán daya manguna nga atán ya ammu da, ay atán pikam kúráng naya inammuwán da nu ya kinakur-korugán. Ngamay daya maminya ke Dios, ay ittu dayán daya am-ammu ne Dios kampela ngin nin.
Ay nu panggap kiya angngán nu kadaya akakkanan na nedátun kadaya sinan diy-diyos, ay ammu tada mà nga akkan kurug daya sinan diy-diyos, ay sissa mà ya kurug ga Dios. Kurug ga adu daya nán da tolay nga diy-diyos se à-apu kídi ya kalawagán se ka lángit nga kurugan daya tolay. Ngamay kadàtada nga mangurug, ay sissa ya Dios nga Ama nga ittu ya namarsuwa kadaya ngámingámin, se ittu pe ya panggap naya agbiyág tada. Ay sissa pe ya Apu tada, nga ittu we Jesu-Cristo. Gapu kaggína, ay pinarsuwa ne Dios ya ngámingámin. Ay se gapu kaggína, ay mabiyág tada.
Ngamay akkan ngámin tolay ay ammu dayán na mepanggap kadaya sinan diy-diyos. Atán pikam daya masulitán na mangippà kitu kapenamán da nga gagángay da nga magdáyaw kadayán na sinan diy-diyos. Ay díkod nu mangán da kadaya nedátun kadaya sinan diy-diyos, ay mariribù ya nakapsut ta uray da, ta nán da nga makabásul da, áta kiya lammat da, ay dátun kadaya sinan diy-diyos dayán na akakkanan. Ay akkan wayya nga mangiadanni kadàtada ke Dios daya akakkanan. Ta oray mán nu mangán tada kadaya nedátun kadaya sinan diy-diyos se akkan, ay áwan na nga dúma.
Ngamay oray nu atán wayya nu wa mangán se akkan, ay taronan nu ta get nu pakabasúlán daya nakapsut pikam ma angngurug daya piyán nu kampela ngin nin na kuwaan. 10 Ay kas pangarígan na nu dakayu wa makammu nga áwan sur-surbi daya sinan diy-diyos, ay atán kayu wa mepangán kiya akakkanan na nedátun kadaya sinan diy-diyos, ay se nakayu masingan ya isa nga nakapsut pikam kiya angngurug na, akkan nád da mearát na mepangán pe oray nu nán na kiya uray na nga nadakè? 11 Ay díkod, gapu kiya ammu nu, ay nadadál ya angngurug naya wagi nu wa nakapsut pikam, ay nebasu we Jesu-Cristo gapu pe kaggína. 12 Ay lugud, nu mapakuna, ay nakabásul kayu ke Cristo, ta nakabásul kayu kiya isa nga wagi nu, ta nebalobu kitu kinuwa nu, ay dumakè ya nakapsut pikam ma angnguray na. 13 Ay díkod, nu mepanggap kiya angngán ku ka akakkanan na nedátun kadaya sinan diy-diyos ya keparoán naya wagì, ay akkan nà tagge mangán ta senu akkan makabásul.