9
Daya pagrabngán naya isa nga apostol se daya ubra na
Iyà, ay siwwawaya ngà nga mangwa kadaya piyán ku. Ay apostol là pe. Ay nasingan ku pe ye Jesus nga Apu tada. Ay dakayu win daya pakasinnán kiya angngikurug ku kaggína. Ay oray nu akkan dà ibíláng daya duddúma ka apostol, ay mebíláng ngà ka apostol kadakayu, áta dakayu ya pakasinnán na apostol nà kurug nge Apu.
Ay ittu idi ya sungbát ku kadaya magduw-duwa kiya sáad ku. Wayya ku la nga áwan rabbang magadang kadaya mangurug ka kanan ku! Wayya ku la áwan rabbang pe nga mangitalungkíwid kiya atáwà, nu atán kuma atáwà, nga ummán kitu kinuw-kuwa datu duddúma nga apostoles, ummán kade Pedro se datu wawwági ne Apu! Wayya la nga áwan mi rabbang pe se Bernabe nga akkan kuma tagge manglu ka pagbiyág mi! Wayya la nga atán suldádu wa aggína kampela ngin nin ya manangdán kiya baggi na! Ay wayya la nga atán tolay pe ya akkan mangán kiya ápit na kampela ngin nin! Onu daya tolay ya akkan uminum kiya gátas nga málà da kadaya tarakan da nga kalding!
Ay dedi ya kag-kagiyan ku kídi, ay akkan wayya nga kapanunútán tolay yala, áta ittu pe idi ya nán na kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios. Ta nán na kiya bàbànán ne Dios nga nesúrát natu Moses nga, “Akkan mu pusutan ya bugung naya báka nga pagubraam ta senu akkan malípán na mangán,” nán na. Ay akkan wayya nga kurug báka ya piyán ne Dios kagiyan kídi, 10 ta dakami nga pagub-ubraan na ya nán na kitu inangngipesúrát na. Kurug ga daya bobonan na ya piyán kagiyan natun, áta meárig da kadaya magarádu se daya maggáni. Kuwaan da ya ubra da ta namnamáan da ya kípát da kiya ápit da. 11 Ay dakami ya árig nangimúla kadakayu kiya bàbànán na mepanggap ke Dios. Ay akkan mi nád pe rabbang ya makiuwár kadakayu kadaya masápul mi! 12 Ay nu sengán nu daya duddúma nga magtù-tùgud kadakayu, ay tú nád agpà in kadakami!
Ngamay oray nu rabbang mi ya magadang kadakayu, ay akkan kami tagge nagadang ka oray nágan na. Inan-anúsán mi yala ya adu wa rig-rígát mi, ta senu áwan nu wa katinglíwán nga mangurug kiya Napiya nga Dámag mepanggap ke Cristo. 13 Wayya nu la nga akkan ammu nga templo kampela ngin nin ya paggayatán naya pagbiyág datu magsirbi kitúni! Ay ummán pe kadatu sumeseseng kitu anìdúgán da kitu pagbasu da, ay middán da pe ka kípát da kitu pagbasu da nga áyam. 14 Ay tú pe yán ya piyán ne Dios, nga daya mangisur-súru kiya bàbànán na mepanggap ke Cristo, ay rabbang da ya piddán kadaya magkapiya kiya isur-súru da.
15 Ngamay, oray atán dedi nga pagrabngán ku, ay akkan kuda kinuwa. Ay akkan ku pe ittu agsúrát kídi ta magadang ngà kadakayu kadaya masápul ku. Ta pì-piyán ku wala ya matay may iya mapagbalin ka akkan kurug idi ya ipasindáyaw ku. Ta tittu idi ya mepasindáyaw ku, 16 áta akkan ku rabbang ya magpasindáyaw gapu ta iyà ya mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag mepanggap ke Cristo, áta kasapúlán kammala ngin nin na ibàbànán ku idi. Ay kal-allà à tutu wala nu rán ku wala nga di ibàbànán ya Napiya nga Dámag.
17 Ata nu inur-uray ku kampela ngin nin ya mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag, ay tangdánan nà nge Dios. Ngamay gapu ta nebon nà ala ne Dios, ay áwan ku tangdán, áta kuwaan ku mà ala ya masápul la kuwaan ku. 18 Ya tangdán ku wala, ay ya kapadayáwan ku gapu kiya amminyà nga mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag, nga akkan ku masápul ya makibáyad. Dita da ngala daya pagrabngán ku gapu kídi ya ubra ku.
19 Ata oray nu áwan tolay ya makin-asassu kiyà, ay gurátan ku wala ya paasassu kadaya ngámin tolay, ta senu adu daya maáwis ku nga mangurug ke Jesu-Cristo. 20 Ay nu kadaya Judyu ya pagbàbànánan ku, ay kabiy-biyág Judyu ya sur-surútan ku, ta senu adu nga Judyu ya mangurug. Ay páda na pe nu kadaya tolay ya sumur-súrut kadatu lin-lintag tu Moses ya pagbàbànán ku. Oray nu akkan datu lin-lintag tu Moses sin ya kur-kurugan ku, ay surútan kuda ngala, ta senu adu kaggída ya mangurug ke Cristo kiya agbàbànán ku. 21 Ay páda na pe nu magbàbànán nà kadaya akkan Judyu. Ummán nà pe ka akkan Judyu, ta senu mangurug da pe ke Cristo gapu kiya agbàbànán ku. May akkan ku nán na akkan ku tutu wala sinúrut daya lin-lintag ne Dios, áta ikur-kurug ku mà datu bil-bílin ne Cristo. 22 Ay nu kadaya nakapsut pikam ma angngurug ya pagbàbànánan ku, ay ummán nà pe kaggída ta senu maáwis kuda. Ay díkod oray kawà na nga giyán, ay ya pannakikabulun kadaya ngámin tolay ya kuwaan ku, ta senu maáwis ku tutu wala nga mangurug ke Cristo daya duddúma.
23 Ay ya gapu na nga kuwaan ku ngámin dedi, ay senu adu daya mangurug ke Cristo nu magìna da ya Napiya nga Dámag mepanggap kaggína. Ta senu mepaggun-ud dà pe kiya pagkallà ne Apu kadaya ngámin na mangurug.
24 Ya angngurug tada ke Cristo, ay meárig kiya makikuntes ki tagtág. Adu daya makikuntes ngamay sissa ngala ya mangábà nga ittu ya kiddanán naya premyu. Ay túya kuwaan nu ya mabaal nu ta senu magun-ud nu ya bátug premyu nu. 25 Ay daya makikuntes, ta senu mangábà da, ay maddi da kadaya ngámin na manglípán kaggída kiya angngábà da kiya premyu da, oray akkan na magnanáyun. Ay ummán din pe kiyán ya kuwaan tada nga mangun-ud kiya bátug premyu tada nga áwan na kadadàlán. 26 Ay iyà, ay árig ku pe ya makikuntes ki tagtág. Ay kiya annagtág ku, ay tittu ya makadatang kiya pamandanán ku ya lam-lamtan ku. Ay nu árig ku pe ya boksineru, ay tittu pe ya angngábà ku kiya kasúlung ku ya lam-lamtan ku, ay túya akkan na ángin ya sulusúlung ku. 27 Nu dì lugud da pasiyaan ya baggi ku, se pin-penaman ku nga mangwa kadaya masápul kuwaan ku, ta get tala nu áwan ku magun-ud nga premyu oray nu nebàbànán ku kadaya duddúma ya mepanggap ke Cristo.