10
Ya tuldu ne Dios mepanggap kadatu inagkona daya Judyu
Ay piyán ku wa ipadamdam kadakayu wawwági, tu nàwa kadatu inagkona mi. Lingngúpán ne Dios da ngámin kitu angap, ay se nagdadalákit da pe ngámin kitu bebay nga nagtuway. Ay ummán da ka nabawtisarán kitu angap se kitu bebay ka pasúrut natu Moses. Ay nangán da ngámin pe kitu akakkanan na gayát ka lángit. Ay se umin-inum da ngámin pe kitu danum ma pinagbuwà ne Dios kitu abay ya batu. Ya kearígán natun na batu, ay e Cristo nga aggína tu namul-bulun kaggída ngámin. Ngamay oray nu ummán kiyán, ay kadúwán kaggída tu linùsaw ne Dios, ay tútu rinápun nada kitu ir-ir-er.
Ay datun na nà-nàwa kadatu inagkona tada, ay bátug agkakagi ne Dios kadàtada, ta senu akkan tada magasikkuwa kadaya nadakè nga ummán kadatu kinuw-kuwa da. Akkan kayu magdáyaw kadaya sinan diy-diyos nga ummán kitu kinuwa datu duddúma kaggída kitun. Nán naya nesúrát, nga nagkakán da se naggiínum da, ay se nagsasála da. Ay akkan tada nga manaládag nga ummán kadatu duddúma kaggída kitun, nga ittu tu gapu na nga duwa púlu se tallu nga ríbu tu natay kaggída kitu isa nga algaw. Akkan tada pe ya tistíngan ne Dios ka pangirupat tada kaggína, nga ummán kitu kinuwa datu duddúma kaggída, nga ittu tu gapu na nga tinugkawwán idaw da nga ittu tu nepatay da. 10 Ay akkan tada nga dadawayyan pe ye Dios nga ummán kadatu duddúma kaggída. Ay tútu nangibon ka anghel na nga ittu tu nagpatay kaggída.
11 Ay nàwa ngámin dedi kaggída ka bátug agkakagi ne Dios, ay se nepesúrát na ka pakatulduwán tada nga tolay ya makàlám kiya kamuddiyánan na al-algaw.
12 Ay túya magan-annád lugud daya magkuna nga naligda ya angngurug da, nga nán da nga akkan da makabásul ka ummán kadatun, ta din tu makabásul da kammin daddán. 13 Ata ya kapar-parò tada, ay gángay umbet yán kiya ngámin tolay. Ngamay oray ta akkan kaligpanán ne Dios ya kari na nga akkan na nga ipalúbus nga maparò ta kiya akkan ta nga kabailán na iturdán. Ay nu mapar-parò tada, ay iddán nitta ka kabailán ta nga mangiturad, se ipakammu na pe kadàta ya pakalisiyán tada, ta senu akkan tada makabásul.
Ya tul-tuldu panggap kadaya sinan diy-diyos se ya agdáyaw tada ke Dios
14 Ay lugud, wawwági, igsán nu win ya agday-dáyaw nu kadaya sinan diy-diyos nu. 15 Ikagì dedi kadakayu, ta senu dakayu kampela ngin nin ya makammu nu kurugan nuda onu akkan, oray ta nanàmán kayu win. 16 Uminum tada kiya napatag ga binásu wa inuman tada nu mabalin tada ikarárag. Ay pagtatappigán tada pe ya sissa nga sinápay ka kanan tada. Ay kiya angwa tada kadayán, ay mepagráman tada kiya dága se iya baggi ne Jesu-Cristo. 17 Oray adu tada, ay sissa nga sinápay ya pagtatappigán tada nga kanan. Ay ummán pe kiyán, adu tada, ngamay bíláng sissa tada.
18 Ay lam-lamtan nu kod pe tu kinuw-kuwa datu iIsrael kitun. Ngámin datu mangán kitu pinagbasu da ke Dios, ay bíláng mepagdáyaw da pe ke Dios, nga ittu tu nagbasuwán da. 19 Ay ya agkunà kídi, ay gapu ta áwan patapatag daya akakkanan na medátun kadaya sinan diy-diyos, áta áwan biy-biyág mà daya sinan diy-diyos. 20 Ay ya piyán ku wa kagiyan, ay ngámin daya akkan mangurug ke Dios nga magbasu, ay akkan Dios kurug ya dayáwan da, nu di daya an-anítu. Ay akkan ku piyán nu atán da kadakayu ya mepagar-arát kadaya an-anítu. 21 Ata akkan mabalin na uminum kayu kiya mainum ka annamdam nu kitu nekatay ne Apu, se kayu pe uminum ka pagdáyaw nu kadaya an-anítu. Ay akkan mabalin pe nu mepangán kayu kiya sinápay ka annamdam nu kitu nekatay ne Apu, se mepangán kayu pe kiya pinagbasu kadaya an-anitu. 22 Ay nu pakunán tada kiyán, ay pangabuguwan tada nge Apu. Ay wayya tada la nga nabì-bílag may aggína?
Ya aglam-lammat tada kadaya pagpíyán naya ngámin
23 Ay kurug ga annung tada nga kuwaan ngámin daya piyán tada nga kuwaan. Ngamay akkan mà ngámin dayán ay makaseng kiya wagi tada onu mamaligda kiya angngurug na. 24 Ay akkan tittu ya pagkapiyaán ta kampela ngin nin ya pà-pàgan ta, nu di ta pe sinnan ya pagkapiyaán naya wagi ta.
25 Ay díkod, nu gumátang kayu ka isida nu wa karni, ay se akkan nu ammu nu nágan tu naggayatán natun, ay akkan nu tagge saludsúdan, ta senu áwan nu pakariribuán. 26 Ata, “E Dios ya makin-kuwa kídi ya kalawagán se daya ngámin na atán,” nán na.
27 Ay nu ayabán naka ya isa nga akkan mangurug nga mepangán kaggída, ay kanam oray nágan na ya iduy-ág da kikaw, nga áwan mu tagge sal-saludsúdan ta senu áwan mu wa pakariribuán. 28-29 Ay nu atán ya makekagi kadakayu nga, “Pinagbasu idi ya karni kadaya sinan diy-diyos,” nán na, ay maddi kayu mangán nin, ta salamman nu nu ittu ya pagdakeán naya ur-uray natu nangagi kikaw. Ay get nán nu wa, “Taanna, tura tangáduwán ya isa tolay kiya kapanunútán ku ta!” get nán nu, gapu ta nán ku wa salamman nu ya pagdàsán naya ur-uray naya isa tolay, nga akkan ya ur-uray nu kampela ngin nin. 30 Ay get nán nu manin pe nga, “Magiyáman nà mà pe ke Dios! Ay tura pangag-kagiyán da mán kammin kiyà in ya akakkanan na nagiyamánan ku?” nán nu.
31 Kurug yán, ngamay ngámin din na kuwaan nu, oray mangán nala onu uminum, ay mapadayáwan kuma nge Dios. 32 Ay lugud, akkan kayu mangwa ka oray nágan na nga pakabasúlán daya kasittolay nu, Judyu se akkan, ay se oray pe daya tolay ne Dios. 33 Ay ummán kiyán ya kuk-kuwaan ku, áta ya piyán ku kuma, ay mapaanggam ku kuma daya ngámin tolay kadaya ngámin na kuk-kuwaan ku. Akkan tittu ya baggì ya lam-lamtan ku nu di ya pagpíyán naya kaaduwán ta senu alà ne Dios da.