12
Daya kababalin na midde naya Ispiritu ne Dios
Ay nu mepanggap kadaya kababalin na idde naya Ispiritu ne Dios, wawwági, ay piyán ku nga ammuwán nuda. Ammu nu nga, kitu akkan kayu pikam ma mangurug, ay neal-alílaw kayu wa mangurug kadatu sinan diy-diyos nga úmal kammala ngin nin. Ay túya piyán ku wa ammuwán nu nga, áwan tolay ya itur-turayán naya Ispiritu ne Dios ya magged ke Jesus. Ay áwan tolay ya makakagi ka, “E Jesus ya Apu!” nán na, nu di tittu daya itur-turayán naya Ispiritu ne Dios.
Ay adu wa baláki daya kababalin, ngamay sissa ya Ispiritu ne Dios nga mangidde kadayán. Ay nagbal-baláki pe ya agsirbi, ngamay sissa mà nge Apu ya pagsirbiyán tada. Adu baláki pe daya mà-màwa daya mangurug, ngamay sissa nge Dios nga magpàwa kadayán ngámin.
Ata kiya isaisa nga mangurug, ay sabáli kampela ngin nin ya kepakammu naya kaatán naya Ispiritu ne Dios kaggída, ka pagkapiyaán da ngámin. Ata kadaya duddúma, ay niddán naya Ispiritu ne Dios da ka kababalin da nga mangibàbànán kiya bàbànán ne Dios. Ay kadaya duddúma, ay niddán nada ka napiya nga pannakaáwat da kadaya mebàbànán. Ay sissa mà ya Ispiritu ne Dios nga mangidde kadayán. Ay Ispiritu ne Dios kam pe ya mangidde kiya naligda pà-pànang nga angngurug daya duddúma, ay se aggína pe ya mangidde kadaya duddúma kiya kababalin da nga mamabílag kadaya magtatakit. 10 Ay daya duddúma, ay niddán nada ka kababalin da nga mangwa kadaya nakas-kasdáaw wa mangipassingan kiya ammanakabalin ne Dios. Daya duddúma pe, ay niddán da ka kababalin da nga mangipakammu kadaya pepakammu ne Dios kadaya tolay na. Ay daya duddúma, ay niddán da ka kababalin nga mangilásin kadaya makag-kagi nga gayát kiya Ispiritu ne Dios se kadaya akkan. Ay se daya duddúma, ay niddán da ka kababalin da nga magúni ka aggúni nga akkan da nasur-súru. Ay daya duddúma, ay niddán da ka kababalin nga mangisarut kadaya meúni ka aggúni nga akkan da nga nasur-súru. 11 Ngamay sissa ya makidde kadayán ngámin, nga ittu kam ya Ispiritu ne Dios. Idde na dayán na nagbal-baláki nga kababalin kiya isaisa nga mangurug sigun kiya piyán na kampela ngin.
Arig tada ya sissa nga baggi nga adu ya parte na
12 Ay kadàtada nga tolay, oray sissa ya baggi tada, ay adu daya parte na. Ay ittu yán ya árig ne Cristo. 13 Ata gapu kiya sissa nga Ispiritu ne Dios, ay nabawtisarán tada ngámin nga magbalin ka ummán ka sissa nga baggi. Atán tada ngámin na Judyu se akkan Judyu, asassu se daya akkan. Ay sissa tada ta sissa nga Ispiritu ya ináwat tada.
14 Kurug nga ya baggi, ay akkan wayya nga sissa ya parte na nu di adu. 15 Ay túya akkan makuna naya bingil nga, “Akkan nà parte naya baggi, áta akkan nà mà íma.” Ata oray nu nán na kiyán, ay parte naya baggi kammala. 16 Ay oray nu nán pe naya talínga nga, “Akkan nà parte naya baggi ta akkan nà a mata,” nán na, ay akkan wayya nga di mebíláng ngin nga parte naya baggi. 17 Ata nu pabeg mata ya baggi, ay mapaanna lugud din ya akagìna na! Ay ummán pe, nu pabeg talínga ya baggi, ay mapaanna ya akaláb na! 18 Ngamay ya nàwaán na, ay inurnus ne Dios kampela ngin nin daya parte naya baggi sigun kitu piyán na. 19 Ay nu sissa pe nga parte, ay wà giyán lugud naya baggi yin? 20 May ya nàwaán na, ay adu ya parte na ngamay sissa kam nga baggi.
21 Ay túya akkan pe mabalin na nán naya mata kiya íma, “Akkan taka masápul,” nán na. Onu nán naya úlu kiya bingil nga, “Akkan taka masápul,” nán na. 22 Ata ya kurug na, ay daya ummán ka akkan nasurbi, ay ittu daya masápul pànang. 23 Ay daya nán tada nga akkan napatag nga parte naya baggi tada, ay ittu mà dayán daya bíláng napatag, ta ittu dayán daya baduwán tada. Ay daya parte naya baggi tada nga nakap-appat ta ipassingan, ay ittu daya kappiyánan tada nga baduwán. 24 Ay daya akkan na nakap-appat ta ipassingan nga parte naya baggi tada, ay akkan tada tagge tàbán dayán. Ay ummán kiyán ya nangurnus ne Dios kiya baggi tada. Pinagbalin na daya akkan napatag nga parte ka napatag.
25 Ta senu áwan pagkakaguráan daya parte naya baggi, nu di da lugud da magsiseng. 26 Ay díkod nu magrígát ya isa, ay magrígát da ngámin. Ay nu mapadayáwan ya isa kaggída, ay mepaganggam da ngámin.
27 Ay dàtada nga mangurug ke Jesu-Cristo, ay árig tada ya baggi na, ay ya isaisa kadàtada daya árig parte nayán na árig baggi na. 28 Ki káda tangabubúlun na mangurug, ay atán daya niddán ne Dios ka kababalin. Ya nasà-sáad, ay daya apostoles, ay se yala daya pagbàbànánan na, ay se yala daya maragtùgud kiya bàbànán ne Dios. Ay se yala sumarunu daya makepassingan kadaya nakas-kasdáaw wa mas-asingan, se la daya niddán ka kababalin da nga mamabílag kadaya magtatakit, ay se yala daya atán kababalin na sumeng kadaya kasittolay da, ay se la daya atán kababalin na mangiapu kadaya duddúma. Ay se yala pe daya atán kababalin na magúni kiya aggúni nga akkan da nga nasur-súru. 29 Ay akkan da nga pabeg apostoles, onu pabeg pagbàbànánan ne Dios, onu maragtùgud da ngámin onu makepassingan da ngámin ka nakas-kasdáaw wa mà-màwa. 30 Ay akkan da pe ngámin makapabílag kadaya magtatakit, onu ngámin da ay makapagúni da ka aggúni nga akkan da nga nasur-súru, onu ngámin da, ay mesarután da ya meúni daya duddúma. 31 Ngamay ya gamgam-gáman nu kuma, ay ya kapàgán na kababalin.
Ay itùgud ku pe kadakayu kídi ya kapiyaán na kuwaan.