13
Ya kurug ga amminya
Ay oray nu ammù ngámin ya aggúni daya ngámin tolay, ay se oray ya aggúni daya anghel, nu áwan ku amminya kadaya kasittolay ku, ay meárig gà ala kiya mapitupitù ala nga gansa onu napágat ta kingkeng. Ay oray nu atán kababalin ku nga mangibàbànán kadaya bàbànán ne Dios, onu atán kababalin ku wa mangipakammu kadaya akkan pikam ma nepak-pakammu kitun, onu atán kiyà ya pannakaáwat kadaya nakas-kasdáaw, onu annung ku ya mangialit ka bantay gapu kiya kinaligda pà-pànang naya angngurug ku, ay áwan ku pe ya sur-surbi nu áwan ku amminya kadaya kasittolay ku. Ay oray nu pagkallà ku ngámin daya kuw-kuwà kadaya napubri, ay se oray nu ipalúbus ku la nga sìdúgan dà gapu kiya angngurug ku, nu áwan ku amminya kadaya kasittolay ku, ay áwan ku wa magun-gun-ud.
Daya kurug ga atán amminya, ay naánus da se nindù da. Akkan da nga naásil se akkan da pe ya nakidáyaw onu napasindáyaw. Ay akkan da pe ya napangas, nu di da nga ninnád. Ay akkan da pe ya ipapílit ya piyán da kampela ngin nin, se akkan da pe ya nalà-lapat ta malùsaw, ay se akkan da nga um-umtul. Ay akkan da nga maganggam nu makàwa daya kasittolay da ka nadakè, nu di daya kurug daya paganggammán da. Ta daya tolay ya atán kaggída ya amminya, ay itur-turad da ngala daya ngámingámin na kapar-parigátan da, ay se magan-ánus da pe yala. Ay piyáran da pe daya kasittolay da, se atán peyang ya agnamnáma da ki ngámin.
Daya idde ne Dios nga kababalin, ay atán ya ipappanda dayán. Atán ipappanda naya panagbàbànán kiya bàbànán ne Dios, ay se atán ya kakusap ta pe ya magúni kadaya aggúni nga akkan ta nasur-súru, ay se pumanda pe ya kababalin ta nga mangammu kadaya akkan pikam ma nepakammu kitun. Ngamay áwan ipappanda naya amminya. Ata daya kababalin tada nga mangammu kadaya ipakammu ne Dios kadàtada, se ya kababalin tada nga mangipakammu kadaya pepakammu na kadàtada, ay atán da pikam daya pagkurángan da. 10 Ngamay nu umbet ya oras nga áwan tada nga pagkurángan nin, ay áwan dedi pe yin na kababalin tada nga atán ya pagkurángan.
11 Ta kitu kabbing ku, ay ngámin na aggun-únì se aglam-lammat ku se agpan-panúnut ku, ay ummán kampela kiya an-anà in. Ngamay kane nanàmán nà in, ay pinandanán ku pe yin datun na gagángay an-anà. 12 Kadedi ya al-algaw, ay akkan pikam nawada pànang ya akammu tada mepanggap ke Dios. Ummán ta ka sisinnán pikam kiya akkan nawada nga amínaw. Ngamay umbet mà ya oras nga akasingan ta tutu wala kaggína. Atán da ngala nga ammù kídi, ngamay umbet ya oras nga akammù tutu wala kiya mepanggap ke Dios nga ummán kiya akammu na pànang kiyà.
13 Ay díkod atán daya tallu wa áwan kapandanán: Ya angngurug ta, se ya agnamnáma ta, ay se ya amminya ta. Ngamay ya kapàgán kadedi, ay ya amminya.