14
Daya aggúni nga akkan ta nga nasur-súru
Ya amminya nu lugud kadaya kasittolay nu ya ipas-pasnà nu, ay se nu wala gamgam-gáman daya kababalin na maggayát ke Dios, tàwán kam ya kababalin na mangibàbànán kadaya piyán ne Dios nga pepakammu kadakayu. Ata daya magúni kiya aggúni nga akkan da nga nasur-súru, ay akkan daya tolay ya kaam-amomán da, nu di e Dios sala ya kaam-amomán da, ta áwan tolay ya makaáwat kadaya kag-kagiyan da, áta daya nakas-kasdáaw wa kag-kagiyan da, ay gapu kiya Ispiritu ne Dios. Ngamay daya pangibàbànánan ne Dios kadaya piyán na nga pepakammu, ay masápul magbàbànán da, ta senu masengán da daya tolay kiya angngurug da se mapabagkad ya uray da, ay se maal-alunáyà da kadaya riribù da. Daya tolay ya makeúni kiya aggúni nga akkan da nasur-súru, ay aggída kampela ngin nin ya masengán kiya angngurug da. Ngamay daya mangibàbànán kiya bàbànán nga gayát ke Dios, ay daya ngámin mangurug ya masengán da.
Ay piyán ku pe nu makaúni kayu ngámin kiya aggúni nga akkan nu nasur-súru. May pì-piyán ku nu mabaal nu kuma ngámin ya mangibàbànán kiya bàbànán ne Dios. Ay napà-patag ya mangibàbànán kiya bàbànán ne Dios may iya magúni kiya aggúni nga akkan ta nasur-súru, malaksid dala nu atán makekagi ki sarut na, ta senu masengán daya ngámin na mangurug. Ay oray iyà wawwági, nu rán nà ala nga umang magbàbànán ki aggúni nga akkan ku nasur-súru, ay wayya takayu wala nga masengán nu akkan daya piyán ne Dios nga pepakammu kiyà kadakayu daya kagiyan ku, onu daya nammuwán ku kiya bàbànán ne Dios, onu daya masápul la isúrù kadakayu?
Ay páda na pe kadaya aruminta nga ittutukár, ummán kadaya ballíing se gitára, nga akkan ta maaw-awátan nu nágan tu tinukár da nu áwan sarut natu tukár na. Ay ummán pe kiya tarumpeta, nu akkan maawátan ya tannug na nga mangisinyál la magsagána daya suldádu nga makigubát, ay akkan da magsagána nga makigubát.
Ay ummán pe kadakayu nga, nu áwan makaáwat kadaya iúni nu, ay áwan makammu nu nágan daya kag-kagiyan nu. Díkod ummán kayu ka makibàbànán ki áwan kammala ngin nin. 10 Ata kurug ga adu daya baláki ya aggúni kídi ya kalawagán, may atán mà ya kesarután da ngámin. 11 Ay nu akkan ku maaw-awátan ya isa nga aggúni, ay maawátan na agtangeli yà kadaya makin-aggúni, ay agtangeli da pe kiyà. 12 Ay lugud, gapu ta piyán nu tutu wala ya middán ka kababalin na mangipassingan nga atán kadakayu ya Ispiritu ne Dios, ay daya kapàgán na kababalin na makaseng kiya angngurug daya ngámin na mangurug ya gamgam-gáman nu kuma.
13 Ay díkod, daya makammu nga magúni ki aggúni nga akkan da nga nasur-súru, ay masápul la magkarárag da nga magadang ka kababalin da nga mangilaw-lawág kiya sarut daya kag-kagiyan da. 14 Ata nu aggúni nga akkan ku nga nasur-súru ya aggúnì kiya agkarárag ku, ay kurug ga ammù kiya uray ku nga magkarárag gà, ngamay akkan ku maawátan datu kag-kagiyan ku. 15 May ya kàwaán na kuma, ay nu magkarárag gà kiya uray ku, ay masápul la maawátan ku pe ya karárag ku. Ay ummán pe nu magkansiyon ya uray ku, ay masápul pe nga maawátan ku ya sarut naya kansiyonan ku kuma. 16 Ata nu ittu nu usaran ya aggúni ya áwan makaáwat nu magkarárag kayu nga magiyáman, ay mapaanna ya akepagiyáman daya duddúma kadakayu ke Dios nu akkan da maaw-awátan daya kag-kagiyan nu? 17 Ata oray nu napiya datu kinag-kagi nu kitu naggiyáman nu, ay áwan na wayya nga neseng kadaya duddúma.
18 Magiyáman nà ala ke Dios ta nakì-kírad dà magúni kiya aggúni nga akkan ku nasur-súru may dakayu. 19 Ngamay kiya agguurnung tada nga magdáyaw ke Dios, ay pì-piyán ku wala ya makakagi yà ka oray lim-limma ngala nga kabalìtán nu mangisúru wà basta maawátan daya maggigìna, may itu riníburíbu ya kag-kagiyan ku kiya aggúni nga akkan ku nasur-súru nga áwan makaáwat.
20 Wawwági, akkan kuma nga uray ababbing ya aggur-uray nu mepanggap kiya panaggúni kiya sabáli ya aggúni. Nu di kayu kuma ummán ka annánà ngala nu mepanggap kiya nadakè. Ngamay ki agpan-panúnut nu, ay nanàmán kayu kuma ngin. 21 Ay atán ya nesúrát kiya bàbànán ne Dios nga nán na,
“Mangibon nà ka agtangeli nga sabáli ya aggúni na ka pagbàbànánan ku kadedi ya tolay. Ngamay páda na ngala nga akkan dà gì-gìnán,”
nán ne Apu. 22 Ay díkod ya aggúni nga akkan ta nasur-súru, ay pakelasínán daya akkan mangurug ke Dios. Akkan wayya para kadaya mangurug gin. Ngamay ya bàbànán ne Dios nga mamaligda kiya angngurug, ay para kadaya mangurug kampela ngin nin. Akkan wayya para kadaya akkan pikam ma nangurug.
23 Ay kas pangarígan na nagguurnung kayu ngámin na mangurug, se kayu ngámin pe ya magúni ka nagbal-baláki ya aggúni, ay se tura la nga atán da nga mepagguurnung pe kadakayu nga akkan mangurug, di da nád nán nga magallut kayu? 24 Ngamay nu magbàbànán kayu ngámin ka bàbànán na mepanggap ke Dios, oray atán da nga nelibug ga akkan mangurug, ay mabalin na mammuwán da nga maragbásul da, ay se da màmud pe ya kapà-pàyanán da. 25 Mabalin na mewada kaggída pe daya isir-sirù da nga lam-lamtan da. Ay túya magtùmà da nga magdáyaw ke Dios, ay kagiyan da pe nga kurug ga atán ne Dios kadakayu.
Ya naurnus nga panagday-dáyaw ke Dios
26 Ay nágan na lugud ya napiya nga kuwaan nu, wawwági? Nu magguurnung kayu wa magday-dáyaw ke Dios, ay daya mamaligda kiya angngurug naya isaisa kadakayu kuma daya ngámin na kuwaan nu. Magkansiyon kuma daya duddúma kadakayu, ay mangitùgud daya duddúma, se kagiyan kuma daya atán bar-baru wa nammuwán kiya bàbànán ne Dios daya nammuwán da. Ay magbàbànán pe daya duddúma kiya aggúni nga akkan da nga nasur-súru, ay se atán kuma pe ya mangilaw-lawág. 27 Ay nu atán da nga magúni ki aggúni nga akkan da nga nasur-súru, ay akkan nasurù duwa onu tallu wala nga magsasarunu, ay masápul atán ya mangilaw-lawág kadaya kagiyan da. 28 Ngamay nu áwan ya makelaw-lawág kiya kag-kagiyan da, ay maging-inggap da ngala ngin. Makiamomán da ngala ngin ke Dios, se ki baggi da kampela ngin nin.
29 Ay duwa onu tallu kuma ngala ya magbàbànán kiya pebàbànán ne Dios. Ay gìnán daya duddúma se da ammuwán nu wà naggayatán datu nakag-kagi.* 14:29 Nu kurug nga gayát ke Dios daya kag-kagiyan datu nagbàbànán onu akkan. 30 Ay nu rán nala atán isa nga makàmud da atán pekagi ne Dios kaggína kadaya duddúma, ay masápul la makusap pikam ya makun-oni. 31 Ta senu ya isaisa kadakayu, ay atán waya na nga mangibàbànán kiya bàbànán ne Dios, ta senu masur-suruwán kayu ngámin se mapabagkad ya aggur-uray nu ngámin. 32 Ata daya atán kababalin na mangibàbànán kadaya bàbànán ne Dios, ay ammu da idaggán ya waya da nga magúni, ta senu naurnus ya agday-dáyaw nu. 33 Ata e Dios, ay akkan na nga piyán ya áwan na urnus, ta ya napiya nga kà-kàwaán naya ngámingámin ya pà-pàgan na.
Kadaya ngámin na giyán daya tangabubúlun na tolay ne Dios, 34 ay maging-inggap pala daya babbay kiya agguurnúngán da. Ata akkan rumbang kaggída ya magúni kiya pagguurnúngán, nu di dala nga sumúrut nga ummán kiya nán naya lintag. 35 Ay nu atán daya piyán da nga ammuwán, ay saludsúdan da la kadaya atáwa da nu atán da kadaya babalay da. Ta naalás kadaya babbay ya mepaguniúni kiya pagad-aduwán na magdáyaw ke Dios.
36 Dakayu agpà ya naggayatán naya bàbànán ne Dios ta! Onu dakayu wala ya nekepakammuwán na! 37 Ay nu atán da kadakayu ya manguna nga pagbàbànánan ne Dios da, onu itur-turayán naya Ispiritu ne Dios da, ay masápul la kurugan da nga bílin ne Apu dedi ya kagiyan ku kídi ya súrát ku. 38 Ay daya akkan mangikurug kadedi ya kag-kagiyan ku, ay akkan nuda nga ibíláng nga kurug pagbàbànánan ne Dios.
39 Ay lugud wawwági, ya mangibàbànán kiya bàbànán ne Dios kuma ya asikkuwaan nu peyapeyang, ngamay akkan nu pe ya iallang ya magúni ka aggúni nga akkan da nga nasur-súru. 40 Ngamay masápul màwa nga napiya se naurnus ya ngámingámin na mà-màwa.

*14:29 14:29 Nu kurug nga gayát ke Dios daya kag-kagiyan datu nagbàbànán onu akkan.