15
Ya mepanggap kitu nelaltu ne Cristo
Ay piyán ku wa ipadamdam kadakayu wawwági, tu ináwat nu nga nebàbànán ku kadakayu nga Napiya nga Dámag mepanggap ke Jesu-Cristo, nga ittu pe ya nanggayatán naya angngurug nu. Ittu pe ya gapu na nga biyágan nakayu we Dios ka áwan panda nu ipas-pasnà nu tutu wala ya angngurug nu kitu dámag nga nebàbànán ku kadakayu, malaksid dala nu tagakurukurug kayu wala oray akkan nu naaw-awátan.
Ata nebàbànán ku kadakayu ya kapà-pàgán na nammuwán ku pe, nga e Cristo ay natay gapu kadaya bas-básul tada, nga ummán kitu nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios kitun nga màwa. Netaman da, ay linumtu kammin kitu mekàlu nga algaw, nga ummán kitu nán natu nesúrát ta bàbànán ne Dios kitun. Ay nagpassingan ke Pedro, ay se la kadatu duddúma nga apostoles na. Ay se yala nagpassingan manin kadatu nasurù limma gatut ta wawwági tada. Ay atán kam ma sibbibiyág daya kaaduwán kaggída, ay datu duddúma, ay natay da ngin. Ay se yala manin pe ya nagpassingan ke Santiago, ay se yala kadatu ngámin apostoles na.
Ay se yala nga iyà ya nuddi ya nagpassingannán na. Ay árig ku ya an-anà nga neanà kiya akkan pikam itu oras nga keanà na kuma. Ata iyà ya bíláng kababaán kadaya ngámin apostoles na. Ay akkan nà kuma mabalin mengágan ka apostol. Ata kitun, ay pinal-pallà ku datu tolay ne Dios. 10 Ngamay gapu kiya inagkallà ne Dios kiyà, ay túya ummán kídi yin ya kasasáad ku. Ay akkan wayya nga áwan sur-surbi nayán na inagkallà ne Dios kiyà, ta natù-turù ya agpaggus ku wa magubra kiya paubra ne Dios kiyà may datu duddúma nga apostoles. Ngamay akkan wayya iyà kampela ngin nin, nu di gapu kiya isisseng ne Dios kiyà. 11 Ay oray iinna kadakami ya nakagìnaán nu, ay sissa mà ya nebàbànán mi nga ittu pe ya kinurug nu.
Ya ilaltu datu natay yin
12 Nebàbànán mi nga linumtu we Cristo, may taanna, tura atán da pikam mala kadakayu ya magkuna nga áwan kammala ngin nin ya ilaltu daya natay yin! 13 Ay nu kurug ga áwan ilaltu daya natay yin, ay di lugud da akkan linumtu we Cristo! 14 Ay nu akkan na linumtu we Cristo, ay di lugud da áwan surbi naya agbàbànán mi, ay se áwan sur-surbi naya angngurug nu! 15 Ay di kami lugud magbus-busid da bobonan ne Dios, ta nebàbànán mi nga pinaltu ne Dios nge Cristo, nga akkan na kurug pinaltu, nu kurug ga áwan ilaltu datu natay yin nga nán nu! 16 Ata nu kurug ga akkan na lumtu daya matay, ay di lugud da akkan na linumtu we Cristo! 17 Ay nu akkan linumtu we Cristo, ay áwan sur-surbi naya angngurug nu kaggína, ay se sibbabásul kayu pikam! 18 Ay díkod datu mangurug ke Cristo wa natay yin, ay sibbabásul da pe nga natay, ay napánis da pe yin! 19 Ay nu para kídi yala nga biyág kídi kalawagán ya agnamnáma tada gapu ke Cristo, ay dàtada ya kakal-kalakkán kadaya ngámin tolay.
20 Ngamay ya kurug na, ay linumtu we Cristo. Aggína ya nunna nga linumtu kadaya ngámin natay yin. 21 Ay gapu ta nàwa ya pannakatay daya tolay gapu kiya isa nga tolay, ay ummán pe kiyán, nga màwa ya ilaltu daya natay gapu pe kiya isa nga tolay. 22 Ata nu mapaanna ya nelalbet naya pannakatay daya ngámin tolay gapu ke Adan, ay ummán pe, nga gapu ke Cristo, ay màwa nga lumtu pe daya ngámin na mangurug kaggína. 23 Ngamay lumtu daya tolay kiya oras da kampela ngin nin. Nunna nga linumtu win ne Cristo, ay se yala pe daya mangurug kaggína nu umbet kammin. 24 Ay se yala umbet ya ipappanda naya ngámingámin nga ittu pe yanin ya angngiáwat ne Cristo ke Dios nga Ama kiya pangiturayán na nu mabalin na nga abáan daya ngámin na mangitur-turáy se atán ammanakabalin se daya naturáy ya di mas-asingan. 25 Ata masápul la e Cristo ya mangituráy panda kiya angngábà na kadaya ngámin na kumalínga kaggína. 26 Ay ya kuddiyán na masápul la abáan na, ay ya pannakatay. 27 Ata nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, “Nepeturayán ne Dios kaggína ya ngámingámin,” nán na. Ngamay oray nu nán na kiyán, ay akkan wayya meráman ne Dios kadaya iturayán na, ta ittu ya nagpapeturáy kaggína kadaya ngámingámin. 28 Ay nu itur-turayán ne Cristo win daya ngámingámin, ay aggína nga An-anà ne Dios, ay peturayán pe ke Dios nga Ama na nga ittu ya nagpapeturáy kaggína kiya ngámin, ta senu e Dios ya katurayán kiya ngámingámin.
29 Ay nu kurug nga áwan ilaltu daya natay yin, ay nágan lugud ya kuk-kuwaan datu tolay ya nabawtisarán para kadatu natay! Ay tura da lugud da nagpabawtisár para kadatu natay yin? 30 Ay dakami pe, nu áwan ya ilaltu daya natay, tura mi lugud da itur-turdán ya magrígát peyang? 31 Inalgaw ya taggè ala nga katay. Ay kurug yán na kagiyan ku kadakayu wawwági. Ay kurug pe nga paganggammán takayu gapu kiya angngurug nu ke Jesu-Cristo nga Apu tada. 32 Ay nu akkan ku innanamán ya ilaltù, nágan lugud ya málaálà ku kitu nakiparáng ku kadatu kumagúra kiyà ka Efeso nu lammat tolay yala ya lammat ku? Ay nu akkan lumtu daya natay, ay napiya ngala ngin lugud tu makag-kagi nga, “Magkakán tada se maggiínum tada, ta get matay tada ngin nu kaláwa.”
33 Akkan kayu peal-alílaw, ta atán ya makag-kagi nga, “Daya nadakè a kabul-bulun, ay dadàlan da ya napiya nga gagángay,” nán na. 34 Pagmar-maruwan nu kod daya ur-uray nu. Akkan kayu magbásul lin. Ata atán da kadakayu daya akkan kurug makammu ke Dios. Ay ikagì yán kadakayu ta senu mìpat kayu.
Ya singan naya baggi tada nu lumtu tada
35 Ay mabalin na atán daya magkuna nga, “Mapaanna pe ya ilaltu datu natay yin? Wà ummán naya baggi da?” nán da. 36 Ay ang-ang ya magkuna kiyán, áta akkan ta mà wayya nga makagi nga tumúbu ya aggì a netugnu nu it-ittu na kam ma aggì a akkan na naul-ulis. 37 Ay se ya itugnu ta pe, ay akkan wayya nga ya sinnáyun nin na múla, nu di ya aggì. 38 Ngamay e Dios kampela ngin ya makammu nu wà ummán naya singan naya pagbalinán naya aggì. Ay nagbal-baláki ya netudin na nga singan daya múla nga pagbalinán daya bukabukal.
39 Ay páda na pe kadaya atán baggi. Nagbal-baláki kampela ngin nin pe ya nàwaán naya baggi da. Sabáli kadaya tolay, sabáli kadaya ul-ulolag, ay sabáli kadaya an-anù, ay se sabáli pe kadaya sissida. 40 Ay daya ilángit ay atán baggi da. Ay páda na pe kadaya ikalawagán, atán baggi da pe. Ngamay sabáli kampela ngin nin ya kinapiya daya baggi daya ilángit kiya kinapiya naya baggi daya ikalawagán. 41 Ay sabáli kampela ngin nin pe ya wada naya mata kiya wada naya búlán se daya bittuwan. Ay nagbal-baláki pe ya wada daya bit-bittuwan.
42 Ay ummán pe kiyán ya kàwaán tada kiya ilaltu tada. Nu matay tada, ay marupù ya baggi tada nga metaman, ngamay nu lumtu tada, ay áwan karupù naya baggi tada ngin. 43 Kiya ketaman daya baggi tada, ay áwan na nga diladiláng, ngamay nu lumtu tada, ay dumiláng ya baggi tada ngin. Kiya ketaman naya baggi tada, ay áwan na nga mabà-baal, ngamay nu lumtu tada, ay atán nin ya ammanakabalin tada. 44 Nu itaman ditta, ay ummán ka baggi daya ikalawagán ya baggi tada, ngamay nu lumtu tada, ay ummán ka baggi daya ilángit ya baggi tada.
Ata nu atán ya baggi nga para kídi ya kalawagán, ay atán pe ya baggi nga para ka lángit. 45 Ata nakagi kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga, “E Adan na nunna nga tolay, ay niddán ka biyág na.” Ay ya mud-uddi ya árig Adan nga ittu we Jesu-Cristo, ay biyág ga áwan panda ya midde naya Ispiritu na. 46 Ngamay akkan wayya nga mun-unna nga midde kadàtada ya baggi tada nga para ka lángit, nu di pikam ya baggi tada nga pára kídi kalawagán, ay se yala ya baggi tada nga pára ka lángit. 47 Ata ya naggayatán natu nun-unna nga tolay, ay kiya lusà. Ngamay, ya sumarunu, ay gayát ka lángit nga ittu we Jesu-Cristo. 48 Ya baggi tada nga tolay kídi kalawagán, ay ummán kiya baggi kampela tu Adan nin nga gayát ka lusà. Ay ummán kampela kiya baggi ne Jesus sin nga gayát ka lángit, ya baggi daya sumúrut kaggína. Gapu ta gayát ki lusà tu baggi tu Adan, ya páda na pe daya baggi tada nga tolay kídi kalawagán. Ay ummán kampela ngin nin kiya baggi ne Jesus nga gayát ka lángit ya baggi daya mawe ka lángit. 49 Ya neduyág kadàtada nga singan, ay singan natu Adan na gayát kiya lusà. Ay ummán pe kiyán, umbet ya algaw wa mepáda pe ya singan tada ke Jesus nga ittu ya gayát ka lángit.
50 Tú idi ya kag-kagiyan ku kadakayu wawwági: Awan tolay ya makappan ka pangiturayán ne Dios nu akkan na maulis ya baggi na nga tabbit se dága. Ata akkan mabalin na middán tada ka baggi nga akkan marupù nu sibbabaggi tada pikam kiya baggi tada nga marupù.
Ya kaulis naya baggi daya sibbiyág se datu natay yin
51 Gìnán nu wawwági, ya kagiyan ku kídi nga akkan pikam nepak-pakammu kitun. Akkan tada ngámin matay, ngamay ngámin tada, ay maulis ya baggi tada. 52 Ata kiya muddi ya akagìna tada kiya tarumpeta, ay màtatán na maulis ya baggi tada. Mabayág lugud dala ya tangakilmatán. Ata nu atán magtarumpeta, ay dágus sala nga lumtu datu natay yin, ay se da nga magbalin ka akkan mataatay yin. Ay maulis tada pe yala ngin. 53 Ata idi ya baggi tada nga marupù, ay masápul la mapataliyán ka baggi nga akkan tutu wala nga marupù in. Ay díkod idi ya baggi tada nga matay, ay mapataliyán ka akkan tutu wala mataatay yin. 54 Ay nu mapataliyán nin ya baggi tada nga marupù, ka baggi nga akkan marupù, se magbalin ya baggi tada nga matay, ka baggi nga akkan tutu wala mataatay, ay màwa nga kurug gin tu nán naya nesúrát ta bàbànán ne Dios nga,
“Naábà in ya turáy naya pannakatay, ay áwan nin ya di naábà.”
55 Awan tutu wala ngin ya angngábà naya pannakatay yin. Ay áwan tutu wala pe yin ya pannakatay nga ittu tutu wala ya ikan-kansing tada. 56 Ata ya gapu na nga ikansing tada tutu wala ya pannakatay, ay gapu kadaya bas-básul tada. Ay ya akabásul tada, ay gapu ta atán ya lintag nga pakammuwán tada nu nagbásul tada onu akkan. 57 Ngamay magiyáman tada ke Dios ta abáan tada ya kinaturáy naya pannakatay gapu ke Jesu-Cristo wa Apu tada.
58 Ay díkod dakayu wa pà-pàgan ku nga wawwági, kaligdaan nu ya angngurug nu, se akkan kayu paábà kadaya nadakè. Akkan kayu molaw wa mangwa kadaya nepiyár ne Apu nga ubra kadakayu, ta ammu nu mà in na akkan wayya áwan sur-surbi naya agpaggus nu gapu ke Apu.