16
Ya isisseng tada kadaya páda tada nga mangurug
Ay nu mepanggap kiya aggurnung nu ka pirà a pagkallà nu kadaya wawwági tada nga mangurug, ay taldan nu wala tu pinàwà kadatu mangurug ka Galacia. Ki peyang Dominggo, ay mangilásin ya isaisa kadakayu kiya mabalin na nga idde se na iarimán, ta senu napadán naurnung ngin kiya ilalbet ku. Ay nu umbet tà, ay magsúrát tà ka ipakagtu tada kadaya tolay ya napíli nu wa mawe mangitulud kiya pagkallà nu kadaya iJerusalem. Ay nu tura la nga kasapúlán nga mawe yà pe, ay aggída ya mamulun kiyà.
Daya lam-lamtan ne Pablo nga kuwaan
Ay umbet tà maggagáyám kadakayu nu gayát tà ka Macedonia, áta palánù ya manalen ka Macedonia. Mabà-bayág gà maggagáyám kadakayu. Ta get nu magyán nà kannán panda kiya agdagun na, ta senu masengán dà kadaya ang-angngayan ku pikam. Ata lùsawan ku nu mabur-burung ngà nu atán nà kannán giyán nu. Piyán ku nu mabà-bayág gà kannán nu ittu ya piyán ne Apu. Ngamay magyán nà pikam kanedi Efeso panda kiya Pentecostes* 16:8 Ya Pentecostes, ay ittu ya agpiyasta daya Judyu ka aggiyáman da kadaya ápi-ápit da.. Ata kurug ga adu daya mayát manggìna kiya ibàbànán ku, ngamay adu pe daya kumag-kagúra.
10 Ay nu umbet nge Timoteo kannán giyán nu, ay atangyaan nu pànang ta senu akkan min-induwán na mebul-bulun kadakayu, áta pádà pe nga pagub-ubraan ne Apu. 11 Ay áwan kuma nga mangirupat kaggína kadakayu kannán, nu di nu kuma nga parbuwátan ka napiya, ta senu makapagulli kammin kanedi nga sikkaanggam, ta id-idaggán kuda se datu kabbulun na.
12 Ay kinagiyánan ku tutu wala pe ye Apolos nga wagi tada, ta umang da kuma se daya duddúma nga wawwági tada nga maggagáyám kadakayu. Ngamay áwan na kid tutu wala nga oras. Maggagáyám mala kannán nu atán waya na.
Ya muddi nga bílin ne Pablo
13 Ay magtar-taron kayu kuma peyang se akkan kayu manguliulis kiya angngurug nu. Akkan kayu din na magtal-talaw se kaligdaan nu ya angngurug nu. 14 Ay kuwaan nu din nala ya ngámingámin gapu kiya amminya nu.
15 Ammu nu win, wawwági, nga de Stefana nga tangabalay daya nunna nga nangurug ke Jesu-Cristo kadaya iAcaya. Ay aggída daya sumeseseng pe yin kadaya tolay ne Dios. 16 Ay ikagì lugud kadakayu nga ikurug nuda. Ay akkan nala aggída nu di pe daya kabbulun da nga magub-ubra se magrígát ta pagub-ubraan ne Apu.
17 Ay nakaanggam mà pànang kane umbet de Stefana, Fortunato se Acaico, ta nanalìgán kuda kadakayu. 18 Ata pinaanggam dà pànang ummán kiya nammaanggam da pe kadakayu. Ay túya pàgan nu dayán na tolay.
19 Ay makikumusta ngámin daya tangabubúlun na mangurug ka Asia. Ay ummán pe de Akila se Priscila se daya mangurug ga mepagguurnung kaggída kiya balay da, makikumusta da kadakayu gapu ke Apu. 20 Ay kumusta kanu pe nán ngámin daya wawwági tada kanedi. Maggiinnanggam kayu nu magsisingan kayu.
21 Ay iyà kampela ngin nin ya mangisúrát kídi. Ay kumusta kayu kannán.
22 Ay nu atán daya áwan amminya ke Apu, ay mapánis dayán na tolay. Umbet ka ngin Apu!
23 Ay e Apu Jesus ya magtag-tagasíngan kadakayu peyang.
24 Ay dam-damdamman nu wa pà-pàgan takayu ngámingámin gapu ke Jesu-Cristo. Amen.

*16:8 16:8 Ya Pentecostes, ay ittu ya agpiyasta daya Judyu ka aggiyáman da kadaya ápi-ápit da.