Ya mekàduwa nga súrát ne Pablo kadatu mangurug ka
Corinto
1
Iyà e Pablo nga piníli ne Dios ka apostol ne Jesu-Cristo. Súrát ku idi kadakayu wa tangabubúlun na mangurug ke Dios kannán Corinto, se kadaya tolay ne Dios ka Acaya. E Timoteo nga wagi tada ya kabulun ku kídi.
E Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo wa Apu tada din nala ya magkallà se mangap-kappiya kadaya ur-uray nu.
Ya aggiyáman ne Pablo ke Dios
Day-dayáwan tada nge Dios, nga Dios se Ama ne Jesu-Cristo wa Apu tada. Ata aggína ngala ya maragkallà nga Ama, se aggína ya Dios nga paggayatán naya panagganggam tada. Aggína pe ya mamaanggam kadàtada kadaya ngámin na pagpannakitán tada, ta senu mapaanggam tada pe daya duddúma nga magpannakit. Ay ya pamaanggam tada kaggída ay itu inammaanggam kammin ne Dios kadàtada. Ata nu adu daya kapar-parigátan na màlamán tada nga ummán kadatu nagrig-rigátan ne Cristo, ay mapaanggam tada pànang pe gapu ke Cristo. Ay nu màwa nga mapar-parigátan kami, ay ittu ya pakapaanggammán nu se ittu ya pakabiyágan nu pe. Ta dakami ya mamaanggam kadakayu kiya inammaanggam ne Dios kadakami, nu itur-turad nu wala daya kapar-parigátan nu wa nagrig-rigátan mi pe. Ay túya abay ya agnamnáma mi kadakayu nu panggap kadayán, áta ammu mi nga mepagrígát kayu kadakami, ay díkod mepaganggam kayu pe kadakami.
Ay piyán mi nga ipakammu kadakayu wawwági, ya mepanggap kadatu rig-rígát ta nà-nàlamán mi ka probinsiya Asia. Ta napalotán pànang tu rig-rígát mi kitúni nga akkan ta kuma meturdán. Ay ittu tu gapu na nga áwan mi namnáma nga magbiyág kami pikam. Ta kadatun na ur-oras, ay ummán kami ka nìdang nga matay yin. Ngamay nàwa tun na kapar-parigátan mi ta senu magpin-pinnoray kami peyang ke Dios, nga ittu ya atán ammanakabalin na mamaltu, nga akkan mi ya pagmákad ya mà-màwa mi kampela ngin nin. 10 Aggína tu nangigdù kadakami kitu pakatayán mi tutu wala ngin. Ay ammu mi nga aggína ya mangig-igdù kadakami kadaya mà-màlamán mi pikam. Sissa nga innanamán mi nga mangigdù kadakami peyapeyang ngin 11 gapu kiya isisseng nu kiya angngikar-karárag nu kadakami. Ay díkod adu daya magiyáman kaggína gapu kadaya pagkallà na kadakami ka agsungbát na kiya kar-karárag daya adu wa tolay gapu kadakami.
Ya gapu naya akkan inagkaru ne Pablo wa nawe
12 Ay áwan mi mà wayya kìpattán, ta ammu mi mà nga napiya ya nakibul-bulun mi kadaya tolay, tàwán kam kadakayu. Kurug ya akibul-bulun mi se áwan nadakè a gákat mi ta e Dios lugud ya sumeseseng kadakami. Nàwa mi dayán akkan gapu kiya sírib tolay yala, nu di gapu kiya kinamáru ne Dios.
13 Ay áwan mi ya nepà-pàlíli kadatu sur-súrát mi kadakayu. Nu nágan tu nabása nu kadatu sur-súrát mi kadakayu, ay tittu datun datu piyán mi nga kagiyan kadakayu. Ay maawátan dà din pànang 14 ta senu paganggammán dakami nga ummán kiya agganggam mi kadakayu kiya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo. Oray ta maawátan dà kam pe yin.
15 Ay gapu ta ammù nga maawátan dà kam pe yin, ay tútu nán ku wa maggagáyám mà a munna kadakayu, ay se yala manin nu magulli yà, ta senu pamidduwaán takayu wa paganggamman. 16 Nán ku nga magsíbál là maggagáyám kadakayu kiya ammeyag ku ka Macedonia, ay se yà manin maggagáyám kadakayu nu magulli yà, ta senu masengán dà kiya ammeyag ku manin ka Judea. 17 Ay gapu ta akkan nàwa idi ya palánù, ay nán nu win nga paggad-gadduwán nà kadaya kag-kagiyan ku. Nán nu kid nga ummán nà kadaya tolay kídi kalawagán kiya agpalánù, nga paggad-gadduwán da kadaya kag-kagiyan da!
18 Ay ikagì nga e Dios, ay akkan na mangul-ulis, ay ummán pe kiyán datu ngámin nekag-kagi mi kadakayu, akkan da wayya nga ò se akkan. 19 Ata e Jesu-Cristo wa An-anà ne Dios, nga ittu ya nebàbànán mi se de Silas se Timoteo kadakayu, ay akkan wayya nga paggad-gadduwán kadaya kag-kagiyan na. Ngámin daya kagiyan na, ay kurug da ngámin. 20 Ata ngámin na nekar-kari ne Dios kitun, ay nàwa da kurug ke Jesu-Cristo. Ay túya ipagapu tada ke Jesu-Cristo ya angngagi tada ka, “Kurug da mà,” nán tada kadaya kari ne Dios, ta senu mapadayáwan. 21 E Dios ya gapu na nga akkan tada nga mippà ya angngurug tada ke Jesu-Cristo, ay se aggína pe ya namíli kadakami ka pagbàbànánan na. 22 Inemaddán nitta ka kuwa na, ay se na idde kadàtada ya Ispiritu na ka pakammuwán tada nga adu daya pagkallà nga idde na pikam kadàtada.
23 E Dios ya makammu kiya kurug ga gapu naya akkan ku inaggagáyám kadakayu. Ya kurug ga gapu na, ay lùsawan ku nu magpannakit kayu* 1:23 Magpannakit da nu mapílit nge Pablo nga magallang kaggída gapu kadaya nadakè a kuk-kuwaan da. . Túya akkan nà inummang kannán Corinto. 24 Ay akkan ku nán kiyán ta itur-turayán mikayu kiya angngurug nu. Ata ammù nga naligda pe yin ya angngurug nu. May ya piyán ku wala, nu rán nà ala nakalbet, ay maganggam kayu nga akkan kayu kuma nga magpannakit.

*1:23 1:23 Magpannakit da nu mapílit nge Pablo nga magallang kaggída gapu kadaya nadakè a kuk-kuwaan da.