5
Ya akkan tada keparò
Ngámin daya mangurug nga e Jesus ya Nebon ne Dios, ay annánà ne Dios da. Ngámin daya maminya ke Dios nga Ama da, ay masápul nga piyán da pe daya kapáda da nga annánà ne Dios. Ay nu piyán tada nge Dios se kurugan tada daya bil-bílin na, ay ammu tada nga piyán tada pe daya annánà na. Ay nu kurug ga piyán tada nge Dios, ay masápul la kurugan tada daya bil-bílin na. Ay akkan tada nga masulitán kadaya bil-bílin na, áta annánà nitta ngin. Ay ngámin daya annánà ne Dios, ay annung da nga abáan ya kinadakè kídi ya kalawagán, gapu kiya angngurug da ke Jesu-Cristo. Daya mangurug ga An-anà ne Dios nge Jesus, ay ittu dayán daya mangábà ki kinadakè kídi ya kalawagán.
Daya pakammuwán tada nga e Jesus ya An-anà ne Dios
E Jesu-Cristo tu inumbet kídi kalawagán. Ya pakammuwán tada nga aggína ya nebon ne Dios, ay itu inagbawtisár na kitu danum, se itu nearúyut nga dága na kitu nekatay na. Díkod akkan na tittu tu inagbawtisár na ki danum ya pakammuwán tada kaggína, nu di pe tu dága na kitu nekatay na. Atán da lugud tallu nga pakammuwán tada: nekagi naya Ispiritu ne Dios kadàtada, se nekagi pe ne Dios kitu inagbawtisár na kitu danum, ay se itu dága na kitu nekatay na. Ay sissa ngala ya ipakammu dedi nga tallu. Nu kurugan tada ya kagiyan daya tolay, ay natù-turù kuma ya angngurug tada kiya kagiyan ne Dios. Ay túya kurugan tada ya kagiyan na mepanggap kiya An-anà na. 10 Daya mangurug ke Jesu-Cristo, ay ammu da ki uray da nga aggína ya kurug ga An-anà ne Dios. May daya akkan mangurug kiya kagiyan ne Dios panggap kiya An-anà na, ay pibbubusidan da nge Dios, ta akkan da nga kurugan ya kagiyan ne Dios mepanggap kiya An-anà na.
11 Ay ittu idi ya kagiyan ne Dios kadàtada; nga biyágan nitta ngin ka áwan panda. Ay yán na pakabiyágan ta ka áwan panda, ay atán ki An-anà na. 12 Daya atán nin ya An-anà ne Dios kaggída, ay ittu dayán daya mabiyág ka áwan panda. Ay daya áwan ya An-anà ne Dios kaggída, ay áwan kaggída ya biyág nga áwan panda.
Ya anggìna ne Dios kadaya karárag tada
13 Ikagì dedi kídi ya súrát ku kadakayu nga mangurug ke Jesus nga An-anà ne Dios, ta senu ammu nu wa biyágan nakayu nge Dios ka áwan panda. 14 Magmákad ya uray tada nga umadanni ke Dios, ta ammu tada nga nu umannúgut kiya piyán na daya agngan tada, ay gìnán nitta. 15 Ay nu ammu ta nga gìnán nitta kadaya ngámin na agngan tada, ay bíláng nidde na ngin kadàtada daya agngan tada.
Ya angngikarárag tada kadaya makabásul
16 Nu atán masingan tada nga wagi tada nga mangurug nga magbásul, ay papakawan tada din ke Dios, ta senu biyágan na pe ka áwan panda, nu akkan tu básul nga mangisibna ke Dios ka áwan panda tu nagbasúlán na. Atán daya ummán kadayán na pagbasúlán tada ke Dios, may akkan na ittu ya papakawan tada. 17 Básul mà lugud ngámin daya nadakè a kuk-kuwaan tada, may mapakawan daya duddúma.
Daya ammuwan daya mangurug ke Jesus
18 Ammu tada nga daya annánà ne Dios, ay akkan da maragbásul, áta igdù naya An-anà ne Dios da, ay túya akkan maan-anu ne Sairu da.
19 Ammu tada nga annánà nitta nge Dios. Ay ammu tada pe nga itur-turayán ne Sairu daya duddúma kídi kalawagán.
20 Ammu tada pe nga inumbet tin ya An-anà ne Dios, ay nepakammu na kadàtada pe yin ya kurug ga Dios. Ay mebul-bulun tada ngin ke Dios, ta mebul-bulun tada ke Jesu-Cristo wa An-anà na. Aggína ya kurug ga Dios se aggína pe ya mamiyág kadàtada ka áwan panda.
21 Akkan kayu umat-atangya annánà ku, kadaya sinan diy-diyos.