Ya mekàduwa nga súrát ne
Juan
1
Iyà ya pangmanàman nu. Súrát ku idi kikaw nga ibíláng ku ka ina se kadaya annánà mu. Pà-pàgan takayu kurug. Ay akkan nà ala nga sissa nga mamatag kadakayu, ta pàgan dakayu pe ngámin daya makammu kiya bàbànán naya kurug ga Dios. Pàgan mikayu, áta mangurug tada ngámin kiya kurug mepanggap kaggína, ay kurugan tada peyapeyang pe yin ka áwan panda.
De Dios nga Ama tada se Jesu-Cristo nga An-anà na din nala ya magkallà se mangap-kappiya kadaya ur-uray tada, gapu kiya akammu tada kiya kurug se ya amminya tada kadaya kasittolay tada.
Ya agtaron tada kadaya mangal-alílaw
Naganggam mà pànang kane mammuwán ku wa mangurug daya duddúma nga annánà mu kiya kurug, nga ummán kitu nebílin ne Dios nga Ama tada kadàtada. Ay túya bilínan takayu pe yin nga piyán tada din ya isaisa kadàtada. Akkan nu lugud pikam pissán makagìna kídi nga bílin, áta nagìna tada mà in kitun kam. Ya nán ku nga aminya ay, ya angngikurug tada kadaya bil-bílin ne Dios. Nagìna nu yanin na bílin kitu apangngurug kayu pikam.
Adu win daya mangal-alílaw kídi kalawagán.* 1:7 Onu “kagiyan ku dayán kadakayu áta adu win daya mangal-alílaw kídi kalawagán.” Tú dayán daya akkan mangurug nga e Jesus nga nepeanà nga tolay ya Nebon ne Dios. Tú pe dayán daya kumagúra ke Cristo nga mangial-alílaw kadaya tolay. Ay magtaron kayu lugud, ta senu akkan magbalin ka áwan surbi datu nagrig-rigátan nu, ay senu magun-ud nu ya bátug tangdán nu.
Ngámin daya akkan sumúrut se mamar-paruntù kadaya netù-tùgud ne Cristo, ay akkan e Dios ya apuwan da. Ngamay daya sumúrut kadaya netù-tùgud na, ay umannúgut da ngin ke Dios se kiya An-anà na. 10 Ay nu atán da nga magtùgud kadaya sur-súru wa akkan gayát ke Cristo, ay agawán nuda. Akkan nuda atangyaan, 11 ta meram-ráman kayu kiya nadakè a kuk-kuwaan da.
Pakumusta
12 Adu kuma pikam ya ikagì kadakayu, may akkan ku tagge isúrát tin, ta namnamáan ku ya ipappan ku nga maggagáyám kadakayu, ta senu maganggam tada pànang nu makapagsisíngan tada manin.
13 Makikumusta daya amanakan mu kanedi. Annánà natu wagi mu wa babay nga píli pe ne Dios.

*1:7 1:7 Onu “kagiyan ku dayán kadakayu áta adu win daya mangal-alílaw kídi kalawagán.”