Ya mekàlu nga súrát ne
Juan
1
Iyà ya pangmanàman* 1:1 Onu “apu ki sinagoga.” nu. Súrát ku idi kikaw Gayo nga opun ku. Pàgan taka ta sur-surútam ya kurug.
Ammù a napiya ya ur-uray mu opun, gapu ki angngurug mu ke Dios, may ikar-karárag ku nga napiya din pe ya biy-biyág mu se nabílag ka din pe. Naganggam mà tutu wala pànang kane umbet daya wawwági tada, se da idámag kiyà ya angngikurug mu tutu wala kiya kurug. Ta kurug ga sur-surútan mu mà. Awan sabáli nga mamaanggam kurug pànang kiyà, nu di ya akadámag ku nga daya bíláng annánà ku, ay sur-surútan da pànang ya kurug.
Ya kinamáru ne Gayo kadaya mangikur-kurug ke Dios
Ipas-pasnà mu mà ya isisseng mu, opun, kadaya wawwági, oray nu akkan muda nga am-ammu. Kinagi da kadaya mangurug kanedi ya mepanggap kiyán na aminyám. Ay napiya pànang nu sengán muda manin kiya angitul-túluy da kiya agdàdàdà da. Sengán muda kiya isisseng nga paganggammán ne Dios, áta mangibàbànán kiya mepanggap ke Jesu-Cristo ya gákat da. Ay akkan da nga namnamáan ya isisseng daya akkan mangurug ke Jesu-Cristo. Díkod masápul la dàtada ya sumeng kadaya ummán kaggída, ta senu mebíláng tada ka mepagubra kaggída kiya angngipakammu da kiya kurug mepanggap ke Jesu-Cristo.
Ya kinadakè ne Diotrefes
Nagsúrát tà kitun kadaya ngámin mangurug ka giyán nu, ngamay akkan kurugan ne Diotrefes ya kagiyan ku, ta piyán na nu aggína ya magturáy. 10 Díkod nu umbet tà, ay kagiyan ku wala ngámin daya kuk-kuwaan na se ya ammad-padakè na kadàtada se ya agbusibusid na. Akkan nala tittu dayán daya kuk-kuwaan na, áta agawán na pe daya wawwági tada se tàdáyan na pe daya maminya nga manangaíli kaggída. Akkan na palnàan na mepagday-dáyaw ke Dios daya manangaíli kadayán na wawwági tada.
Ya kinamáru ne Demetrio
11 Akkan mu din tal-taldan daya nadakè opun, nu di daya napiya din nala daya taldan mu. Ta ngámin daya mangwa ka napiya, ay tú dayán daya annánà ne Dios. Ay daya mangwa ka nadakè, ay akkan da ammu kurug nge Dios.
12 Ya isa nga namáru nga ipad-padámag daya tolay, ay e Demetrio. Ay mammuwán ta pe nga kurug yán kadaya kuk-kuwaan na. Ay makagi ku pe nga kurug ga namáru. Ay ammum ma makurug pe ya kagiyan ku.
Pakumusta
13 Adu kuma pikam ya ikagì kikaw, may akkan ku tagge isúrát tin. 14 Ta namnamáan ku tutu wala nga akkan mabayág, ay magsingan ta, ay ittu ya aggumomán ta ngala ngin.
15 Napiya din peyang ya aggur-uray mu.
Makikumusta daya kabbulun kanedi. Kumusta pe kadaya ngámin kabbulun kannán.

*1:1 1:1 Onu “apu ki sinagoga.”