Ya súrát ne
Judas
1
Iyà e Judas nga bobonan ne Jesu-Cristo, nga wagi ne Santiago pe.
Tú idi ya súrát ku kadakayu wa pinagbalin ne Dios nga Ama ka tolay na nga pà-pàgan na, nga tag-tagasinnán ne Jesu-Cristo.
Mammuwán nu din tutu wala pànang ya agkallà ne Dios, se pumiyapiya din pe daya ur-uray nu. Ay mammuwán nu din peyang ya amminya na kadàtada.
Daya magtù-tùgud ka busid
Piyán ku tutu wala ya magsúrát kadakayu wa pà-pàgan ku nga wawwági, ka mepanggap kiya angngalà ne Dios kadàtada. Ngamay nadamdam ku nga napì-piya nu magsúrát tà ka pagtuldù kadakayu mepanggap kiya angngigdù tada kiya kur-kurugan tada, nga ittu ya nepak-pakammu win kadaya ngámin na tolay ne Dios. Ay iyán na kur-kurugan tada, ay áwan na nga kurakúráng ngin.
Tú yán ya kagiyan ku kadakayu kídi ya súrát ku, áta atán da tolay ya áwan ammatag ke Dios, nga mebul-bulun nin kadàtada nga akkan tada nga malas-lásin. Ya kuk-kuwaan dayán na tolay, ay isarután da ka sabáli ya mepanggap kiya agkallà ne Dios kadàtada nga tolay, ay se ittu ya pambár da nga mangwa kadaya nadakè a kuk-kuwaan da. Ay gapu kadayán na kuk-kuwaan da, ay bíláng nga akkan da nga kurugan ne Jesu-Cristo, nga sissa nga Apu se sissa nga naturáy. Ay oray kitun kam, ay nepakammu win na daya tolay ya mangwa kadaya ummán kadayán, ay magbásul da, ay túya mapánis da.
Oray ammù nga nammuwán nu pànang dedi yin na kagiyan ku, ay piyán ku wa ipadamdam kadakayu, nga e Dios, oray aggína tu nangwaya kadatu iIsrael ka Egipto, ay aggína kam tu nagpatay kadatu winayaán na nga akkan na mangur-kurug kaggína. E Dios pe tu namánis kadatu anghel na nga nangigsán kadatu ubra da nga nepiyár na kaggída, se nagtálaw da pe kiya pagag-agyanán da. Nebálud nada kiya nagìbat ta giyán nga pagin-indaggán da kiya algaw nga angngukum na, nga ittu yán nin ya ammánis na kaggída. E Dios pe ya namánis kadatu iSodom se datu iGomorra se kadatu tolay kadatu il-íli kitu lib-lebut da, áta nadakè pànang datu kuk-kuwaan da nga ummán kadatu kinuw-kuwa datu anghel na kitun. Makidal-daládag da, ay se mangwa datu pabeg ga lalláki kampela ngin nin ka ummán kiya kuwaan daya magatáwa. Ay tútu sinìdug ne Dios da. Itun na nàwa ya mangipassingan kadaya duddúma nga tolay kiya ammánis ne Dios kadaya maragbásul la tolay. Panísan nada kiya siggagatang peyang nga apuy ya akkan mataatay.
Ay oray atán dayán nin na nà-nàwa, ay kuwaan pikam mala dayán na tolay ya ummán kadatu kinuw-kuwa datu iSodom de datu iGomorra. Ay gapu kiya angngikur-kurug da kadaya tag-tagenap da, ay pad-padàsán da daya baggi da kampela ngin nin. Lùsawan da ya peturayan ke Dios, ay pad-padàsán da pe daya ilángit. Ngamay oray e Miguel la ap-apu daya à-anghel, ay áwan na nga kinagi nga pangirupat na ke Sairu kitu nagsuw-suwáy da nga duwa nu iinna tu mangalà kitu baggi tu Moses. Nán na ngala nga, “E Dios sala ya makammu nga mamánis kikaw,” nán na ngala ke Sairu. 10 Ngamay dayán na tolay, ay tagapáapáas da pe yala kadaya akkan da maaw-awátan. Ay kuwaan da ngala pe daya nekatúkád da nga gagángay da, nga ummán kadaya ul-ulolag ga áwan urauray. Ay ittu dayán daya gapu naya pakadadàlán da.
11 Mangallakallà dayán na tolay nu kuwa, áta matan da kitu Cain. Ay mapasingkuna da pe kitu Balaam, nga gapu kitu aminya na ka pirà, ay kinuwa na oray tu nadakè. Kaguráan da nge Dios, ay túya mapánis da nga ummán kitu Core nga kummagúra kitu Moses kitun.
12 Dayán na tolay, ay árig mansà da kadakayu kiya nagánas nga panagkakán nu. Ta pamallaw da ngala ya nadakè a kuk-kuwaan da, ta ya baggi da kampela ngin nin ya pàgan da. Awan da tutu wala nga aliyaw. Awan sur-surbi dayán na tolay. Meárig dayán kiya angap pa ìpúrán naya bal-báli nga áwan na kammala nga middeidde nga udán. Meárig da pe kiya káyu nga áwan na ngala nga agbúnga oray kiya panagbubúnga daya páda na nga káyu, áta nalpug da se da nabàdut pe, ay áwan da nga kip-kipuwál lin. 13 Dedi ya tolay, ay meárig da kadaya dadakkal la bal-balnag ki bebay. Ata daya balnag, ay áwan da nga agsinád, nga ittu ya paggayatán daya naragit ta búgà ki dappit, nga ittu ya kearígán daya nakap-appat ta kuk-kuwaan da. Meárig da pe kiya bittuwan na nagap-aparpar* 1:13 Onu “Bittuwan nga magal-aliwagwag.” . Dedi ya tolay, ay aggída ya mippan ka impiyernu wa nepadapadán ne Dios nga pamanísán na kaggída ka áwan panda.
14 Aggída pe tu nán tu Enoc nga mekapittu wa gakagaka natu Adan kitu inagkuna na nga, “Gìnán nu ya kagiyan ku. Umbet te Apu wa kabulun na daya riníbu wa anghel na nga 15 mangguwes kadaya ngámin tolay. Pabasúlan na daya áwan ammatag ke Dios gapu kadatu kinuw-kuwa da nga lùsawan ne Dios. Mapabásul da pe gapu kadaya nadakè a kinag-kagi da mepanggap ke Dios,” nán tu Enoc.
16 Dayán na tolay, ay naríri da, se pabegan da ya pumanangi pe. Kuwaan da ngala ya asikkuwaan da oray nadakè. Managpas-pasindáyaw da pe, ay manangkasaba da pe kadaya kasittolay da, ta senu málà da ya piyán da.
Ya dam-damdamman tada se daya masápul la kuwaan tada
17 Ngamay dakayu wawwági, ay dam-damdamman nu datu kinag-kagi datu apostoles ne Apu tada nga Jesu-Cristo mepanggap kadaya mà-màwa nu isa ngalgaw. 18 Nán da nga nu iya kamuddiyánan na algaw, ay atán daya tolay ya mamáas kadakayu. Ya kuk-kuwaan da, ay ya asikkuwaan da kampela ngin nin na nadakè a lùsawan ne Dios. 19 Aggída ya mamagsisibna kadaya tolay ya mangurug. Dayán nala nga nepagangay kaggída kampela ngin nin daya ikur-kurug da. Ata áwan ya Ispiritu ne Dios kaggída.
20 Ngamay dakayu wawwági, ay bag-bagkaddan nu wala ya uray nu kiya angngammu nu pànang kiya áwan sabasábag ga kur-kurugan tada. Peturayán kayu kiya Ispiritu ne Dios kiya agkar-karárag nu. 21 Akkan kayu wa umadayyu ke Dios, ta senu mammuwán nu pànang ya amminya na kadakayu. Idaggán nu ya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo wa Apu tada, nga ittu ya angngipassingan na kiya agkallà na kiya ammiyág na kadàtada ka áwan panda.
22 Ay daya tolay ya maggad-gadduwa kiya angngurug da ke Dios, ay sengán nuda. 23 Sengán nu pe daya duddúma nga ummán kiya angngilísi nu kiya isa nga tolay ya atán kiya sìdug ga pakatayán na. Ay daya duddúma ay kalakkán nuda, ngamay magtaron kayu ta senu akkan kayu metangapagbásul kaggída. Adayyuwán nu daya nagbasúlán da.
Ya agday-dáyaw ne Judas ke Dios
24-25 Maday-dáyaw ya sissa nga Dios nga kangatuwán. Aggína ya katurayán se aggína ya sissa nga mannakabalin nanggayát kitun, ay oray kídi, ay se oray pe kiya áwan panda. Aggína ya magtag-tagasíngan kadakayu ta senu akkan kayu wa magbásul. Aggína pe ya mabalin na mangalà kadakayu kiya giyán na ka lángit. Ay ittu yanin ya agpatag tada, áta áwan na ammu win na básul kadàtada. Sissa nge Dios nga mabalin na mangalà kadàtada gapu kiya angngurug tada ke Jesu-Cristo wa Apu tada! Amen.

*1:13 1:13 Onu “Bittuwan nga magal-aliwagwag.”