Ya munna nga súrát ne
Pedro
1
Iyà e Pedro nga isa kadatu apostol ne Jesu-Cristo.
Súrát ku idi kadakayu ngámin na píli ne Dios nga tolay na nga agtangeli kadaya nepariparitán nu nga il-íli ka probinsiya Ponto, se Galacia, se Capadocia, se Asia ay se ka Bitinia. Dakayu, ay nekísi nakayun ne Dios nga Ama oray kitun kam, nga pagbalinan naya Ispiritu na ka tolay na nga mangikur-kurug ke Jesu-Cristo. Ay napakawan kayun kadaya bas-básul nu gapu kitu nearúyut ta dága na kitu nekatay na.
Ay mammuwán nu kuma pànang ya agtagasíngan ne Dios kadakayu se iya angngidde na kadakayu kiya napiya nga panaggur-uray nu.
Ya namnamáan tada peyang
Ay day-dayáwan tada nge Dios, nga Dios se Ama naya Apu tada nga Jesu-Cristo. Gapu kiya abay pànang nga agkallà na kadàtada, ay niddán nitta ka baru wa kabiy-biyág gapu kitu inammaltu na kammin ke Jesu-Cristo. Ay ittu pe ya gapu na nga atán kurug ya namnamáan tada. Ay ka lángit ay atán pe ya iid-iddag ne Dios nga ipakin-kuwa na kadàtada. Ay áwan na makaulis se makadadál kiyanin, ay se akkan pe wayya nga dumakè in. Ay kiya akkan na pikam ma angngalà kadakayu, ay e Dios ya magtag-tagasíngan peyang kadakayu gapu kiya angngurug nu. Màwa na yán gapu kiya ammanakabalin na. Ay se nakayu wa alà in nu iya kamuddiyánan na algaw.
Ay túya maganggam kayu wala, oray nu màwa nga magpan-pannakit kayu kídi ka tangapurù gapu kadaya adu wa nagbal-baláki ya kapar-parigátan nu. Màwa dayán ta senu mammuwán nu nga kurug tutu wala ya angngurug nu win. Ya balitù ay nabanor may akkan magnanáyun. May melúnág kiya apuy ka angngammu ta nu napabeg gin onu akkan. Ay tú nád agpà in ya angngurug nu, ay nabà-banor may ya balitù! Ay díkod mapadayáwan kayu se pàgan nakayu we Dios nu iya ilalbet kammin ne Jesu-Cristo gapu kiya kurug ga angngurug nu kaggína.
Ay ammù nga pàgan nu we Jesu-Cristo oray akkan nu wa nasingan. Ay oray kídi ya akkan nu pikam pe masingan, ay kurugan nu mà kammala, ay se maganggam kayu pà-pànang pe ka áwan páda nga agganggam, áta alà nakayu we Dios ka áwan panda gapu kiya angngurug nu.
10 Ay mepanggap kídi nga angngalà ne Dios kadàtada ka áwan panda tu tagge da la sap-sapúlán se ammuwán datu profeta* 1:10 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun. kitun, nga ittu datu nangikagi kiya mepanggap kiya idde ne Dios gapu kiya kinamáru na. 11 Tagge da la ammuwán nu nungay naya kàwa na se nu mapaanna ya kàwa na. Ngamay ya Ispiritu ne Cristo nga ittu tu atán kaggída, ay nepakammu na ya mepanggap kiya kapal-palakkán naya Cristo se iya mepanggap kiya kepangátu na nu mabalin na magrígát.
12 Ay nepakammu ne Dios kadatun na profeta nga akkan aggída tu magkapiya tutu wala kadatun na kuk-kuwaan da nu di dàtada. Ay kídi yin ay nepakammu daya bobonan ne Dios kadakayu win ya Napiya nga Dámag mepanggap ke Jesu-Cristo. Ya Ispiritu na nga ittu ya nebon na nga gayát ka lángit, ay aggína ya nagpapekagi kaggída. Ay ummán pe daya anghel ne Dios, piyán da tutu wala pe nga ammuwan dayán.
Ya akkan tada agbásul
13 Ay díkod kappiyánan nu lugud ya magurauray. Magan-annád kayu kiya aglam-lammat nu. Ay maginnanáma kayu wala kiya idde ne Dios kadàtada gapu kiya kinamáru na nu umbet ya oras nga ilalbet kammin ne Jesu-Cristo. 14 Ay gapu ta annánà nakayu nge Dios sin, ay masápul la kurugan nu daya bil-bílin na. Akkan nu ittu wa sur-surútan nin datu nadakè a kuk-kuwaan nu kitun, kitu áwan nu pikam ammu mepanggap kiya Napiya nga Dámag. 15 Ya kuwaan nu kuma, ay akkan kayu wa magbásul lin, áta áwan bas-básul ne Dios nga ittu ya nagayáb kadakayu. 16 Ata nán mà naya nesúrát nga bàbànán na, “Akkan kayu wa magbásul ta áwan ku wa bas-básul,” nán na.
17 Ya angguwes ne Dios, ay mepà-pàbà kampela ngin nin kadaya kuk-kuwaan tada nga tolay. Ay lugud gapu ta makiAma kayu kaggína ngin, ay masápul la ipatag nu peyang kiya kaatán nu kídi ya kalawagán. 18 Ay ammu nu win na winayaán nakayu nge Dios sin kadatu áwan sur-surbi nga nepagangay kadakayu nga gagángay datu mannákam nu. Ay ya pinangwaya na kadakayu, ay akkan daya balitù se daya pir-pirà a mabalin na madadál, 19 nu di iya napatag pànang nga dága ne Jesu-Cristo nga nearúyut kitu nekatay na. Arig na ya karneru wa áwan tutu wala nga pagdàsán nga nebasu. 20 Ata oray kitu akkan pikam ma naparsuwa idi ya kalawagán, ay aggína tu piníli ne Dios nga ibon na. May kadedi yin nala nga al-algaw ya nekepakammu na gapu kadàtada, ta senu málà nitta nge Dios sin. 21 Ay gapu ke Cristo, ay e Dios ya kur-kurugan nu win. E Dios tu namaltu kaggína se ya nangidde ka turáy na, senu e Dios ya kur-kurugan se namnamáan nun.
22 Ay gapu lugud ta nippà in daya nadakè a gagángay nu kane mangurug kayu kiya kurug ga mepanggap ke Jesu-Cristo, ay kurug ga piyán nu pe yin daya páda nu wa mangurug. Ay lugud ipas-pasnà nu ya agpipininya nu. 23 Ay bíláng nga naulis kayu wa neanà gapu kitu inangngurug nu kiya magnanáyun peyang se mamagbiyág nga bàbànán ne Dios. Naulis kayu wa neanà ngamay akkan na ummán ka neanà ka tolay ya matay pe. Ata akkan mataatay ya namagbalin kadakayu ka annánà na. 24 Ata,
“Ngámin tolay, ay meárig da kadaya kad-kaddat. Ay se ngámin na day-dáyaw da, ay meárig pe kadaya but-bútà dayán na kad-kaddat. Ata daya kad-kaddat nu malaylay da, ay túya ketànagán daya but-bútà da. 25 Ngamay ya bàbànán ne Dios, ay áwan na nga kippaán.”
Ay iyán na bàbànán na, ay ittu kam ya Napiya nga Dámag ga nebàbànán mi kadakayu win.

*1:10 1:10 Daya profeta ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu pekagi na kadatu tolay kitun.