5
Ya agpannakit daya nabànáng
Gìnán nu idi, dakayu wa nabànáng. Magpannakit kayu se sumángit kayu, gapu kadaya narígát nga mà-màwa kadakayu nu kuwa.
Nadadál daya inurnúngán nu wa kuw-kuwa nu ta itagàna nu wa usaran. Naípat pe daya lúpulúpus nu se nakíráng pe daya pir-pirà se daya bal-balitù nu win. Ya kíráng da, ay ittu ya mangipakammu nga nakabásul kayu. Ay túya madadál kayu pe tutu wala ngin nu ukuman ne Dios ya kalawagán. Awan patapatag datu inurnúngán nu nga bànáng nu kiya kamuddiyánan na al-algaw. Nagìna ne Apu nga mannakabalin ya agríri datu pinagballát nu gapu kiya angngultit nu kaggída kiya tangdán da. Ay ummán pe datu pinaggáni nu, nagìna ne Apu pe ya ríri da gapu pe kiya angngultit nu kaggída. Napiya mà tutu wala ngin ya biy-biyág nu kídi kalawagán. Nakappag kayu pe yin kadaya pagang-anggammán nu kampela ngin nin. May pabasúlan nakayu nge Dios sin nu kuwa, ay ummán kayu ka mapal-palùmag para kiya katay nu. Dakayu, ay pinabásul nu datu áwan bas-básul la tolay. Pinapatay nuda pe, oray áwan da kammala mabà-baal nga bumálat kadakayu.
Ya aggindag tada kiya ilalbet ne Jesus
Magan-ánus kayu lugud dala, wawwági, panda kiya ilalbet kammin ne Apu Jesus. Ummán kayu din kadaya manguma, nga napatag ya ammay kaggída, ay túya maanúsán da nga idaggán ya aggagáni, áta ammu da nga masápul maar-arnabán se maan-annaggán pikam ya ammay da. Ay túya magánus kayu pe. Pabagkaddan nu lugud daya uray nu. Akkan kayu din na molaw, áta tagay yin ya ilalbet ne Apu Jesus. Akkan kayu din magpipinnanangi wawwági, gapu kadaya kapar-parigátan nu, ta senu akkan nakayu pabasúlan nge Dios. Ay tagay yin ya ilalbet naya mangguwes kadaya ngámin tolay.
10 Lam-lamtan nu kod, wawwági, datu profeta* 5:10 Daya profeta, ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu piyán na nga pekagi kadatu tolay kitun. kitun. Aggída ya pagaladán nu kiya panaggánus kadaya kapar-parigátan na mà-màlamán nu. 11 Ammu tada nga naganggam mà datun na nagánus kitun. Nammuwán tada mà pe yin nu wà ummán natu kinaánus tu Job kitun. Ammu tada pe nga napiya tu nekàwaán na ngin, áta e Apu, ay maramminya se maragkallà.
12 Ay ya nang-nangrúna nga akkan tada pe nga kuwaan wawwági, ay ya magsingán. Akkan tada din magsingán ke Dios se oray nágan na nga atán kídi kalawagán. “Ò” nán tada ngala nu ò, ay “Akkan” nán tada ngala nu akkan, ta senu akkan nitta pabasúlan nge Dios.
Ya agkikinnarárag tada
13 Nu atán da kadakayu daya atán pagrigátan, ay ikarárag da din nala ke Dios. Ay daya napiya daya ur-uray da, ay dayáwan da din nala nge Dios. 14 Ay nu atán ya magtakit kadakayu, ay ayabán nu daya pangapuwan nu kiya kapilya, ta senu ilútan da ka denu se da nga ikarárag ke Apu. 15 Ay bumílag ya magtakit nu kurugan ta nga sungbátan ne Apu ya karárag tada kaggína, ta pabilgan ne Apu kurug. Ay nu gapu ki básul na ya namagtakit kaggína, ay pakawanan pe ne Dios. 16 Ay díkod, ikagi tada lugud ya básul tada kiya isaisa kadàtada, ay se magkikinnarárag tada, ta senu pabilgan nitta nge Dios. Napágus ya karárag daya tolay nga namáru ki àráng ne Dios.
17 Ummán kitu Elias kitun nga páda tada nga tolay pe, kane ikarárag na ke Dios nga akkan din magudán, ay akkan tutu wala kurug nga nagudán ka tallu dagun se annam búlán. 18 Ay se la nagkarárag manin nga magudán kuma, ay tútu nagudán kurug gin, ay bummílag pe yin datu mul-múla.
19 Nu tura la atán kadakayu ya maglikud kiya angngurug na ke Jesu-Cristo, wawwági, ay napiya nu atán mamul-poli kammin kaggína. 20 Ay nu màpoli na kammin, ay árig biniyág kammin natu nangpoli kaggína. Ay pinapakawan na pe daya adu wa bas-básul na ke Dios.

*5:10 5:10 Daya profeta, ay aggída datu agkakagiyán ne Dios kadatu piyán na nga pekagi kadatu tolay kitun.