Exodus
1
Tu dedi daya ngag-ngágan datu pútupútut natu Jacob nga lalláki nga kummíwid kaggína ka Egipto. Kabulun da datu attáwa da se datu annánà da: De Ruben, Simeon, Levi, de Juda, de Isacar, de Zebulun, de Benjamin, de Dan, de Naftali, de Gad, se de Aser. Ya dágup ngámingámin datu pútupútut se apúku natu Jacob ba kummíwid kaggína, ay pittu púlu, ta tu Jose nga an-anà na pe, ay napadán nin ka Egipto. Ay kane din mabayág ga dagudagun nin, ay natay de Jose nga magwawági yin, se datu annánà da, se ngámin datu tolay ya karusadán da. Ngamay gumánab datu pútupútut da nga ittu datu iIsrael. Nagánab da, ay díkod ummadu da tutu wala pànang, se nagbalin da ka nabílag tutu wala nga umíli. Ay tútu atán da pe yin kadatu ngámin giy-giyán ka Egipto.
Tu namal-pallà datu iEgipto kadatu iIsrael
Ay kane din na mabà-bayág gin, ay baru wa ári yin tu magturáy ka Egipto. Idi nga ári, ay áwan na am-ammu mepanggap kitu Jose. Ay isa ngalgaw nán natu ári kadatu tolay na, “Sinnan nu kod daya iIsrael. Adu da tutu wala pànang ngin. Ay túya nabílag da pe yin may dàtada. 10 Masápul la siríbán tada da, ta senu akkan da umadu win. Ata nu akkan tada pakunán, ay se tura la nga atán manggubát kadàtada, ay se dala nga umamung nga pumane kadaya kalínga tada, ay ittu pe yanin ya agbarráw da ngin,” nán na. 11 Díkod, tu kinuwa da, ay neapuwán dada. Pinar-parígát dada kadatu nadammat tutu wala nga nepà-paubra da kaggída. Pinàwa da kaggída datu íli Pitom se íli Rameses nga ittu datu il-íli nga agdarnán da kadatu kuw-kuwa da se akakkanan da. 12 Ngamay nu wà ummán natu ammaturù da kitu ammarígát da kaggída, ay naturù mán kammin pe tu ikà-adu da. Atán da kadatu ngámin giy-giyán nin. Ay díkod ummamà pànang datu iEgipto win kadatu iIsrael. 13 Ay tútu áwan agkallà datu iEgipto win kadatu iIsrael kitu angngasassu da kaggída. 14 Pinà-paultu dada kitu agsurbi da kadatu iEgipto. Pinagpaggus dada kitu angwa da kitu ladrilyu* 1:14 Ya ladrilyu ay ummán ka halu blak may nàwa ki lusà se ninànà a dagámi se la naupuwan. se kadatu nadammat tutu wala nga pà-paubra da kaggída kadatu tal-tálun datu iEgipto. Awan da agkallà kitu angipàwa da kaggída kadatu ngámin na nepà-paubra da kaggída.
15 Ay tu ári ka Egipto, ay binílin na datu Hebreo nga mamalugganà nga de Sifra se Pua. 16 Ay nán na kaggída, “Nu mamalugganà kayu kadaya iIsrael, ay patayan nu ngámin daya lalláki nga maladága, ngamay daya babbay ay biyágan nuda,” nán na. 17 Ngamay datu mamalugganà, ay magansing da ke Dios. Ay tútu akkan da kinurug tu bílin natu ári kaggída. Biniyág da datu annánà a lalláki. 18 Díkod pinaayabán natu ári datu mamalugganà, ay se na nán kaggída, “Taanna, tura ummán kiyán ya kinuwa nu. Tura nu biniyág daya annánà a lalláki!” nán na. 19 Ngamay nán datu mamalugganà kitu ári, “Apu, daya babbay ya Hebreo, ay nabílag da. Ay túya nalà-lapat ya aggan-anà da, túya napardád da. Akkan kami pikam nakadatang, ay lumawán nin ya an-anà da. Akkan da ummán kadaya babbay ked Egipto wi.” 20-21 Gapu kitun na kinuwa datu mamalugganà, ay kinalakkán ne Dios da, ta nagansing da kaggína. Pinagánab nada pe. Ay umadu la nga umadu datu iIsrael. Ay díkod bummílag da la nga bummílag ga umíli. 22 Ay díkod binílin natu ári datu tolay na nga nán na, “Alà nu ngámin daya maladága nga lalláki nga Hebreo se nuda illudán ngámin ki wángag Nile. Ngamay daya babbay, ay akkan nuda an-anuwan.”

*1:14 1:14 Ya ladrilyu ay ummán ka halu blak may nàwa ki lusà se ninànà a dagámi se la naupuwan.