50
Ay se la nga naglàbán natu Jose tu ama na, ay se la nga magsángit se na pe inum-ummàán. Ay se nepabalsamár tu Jose tu ama na kadatu tolay na nga iEgipto nga maragbalsamár. Ay díkod binalsamár da tu Jacob bin. Ay appát púlu wa algaw tu namalsamár da kaggína, nga ummán kitu gangay ya panagbalsamár da. Ay pittu púlu walgaw tu nagmanakit datu iEgipto kaggína.
Ay kane mabalin tu nagmanakit da kaggína, ay nán natu Jose kadatu upisiyál natu ári, “Ipangaási nu agpà, ta ikagi nu mán ke ápu ári nga kitu tagay matay yin ne ama, ay pinagsipata nà a itaman ku kammin kitu liyáng nga kinuwa na ka agtamnán da ka Canaan. Ay díkod palubúsán nà din nga mawe mangitaman kaggína. Ay se yà a magulli kammin,” nán na.
Ay nán natu ári kaggína, “Ara lugud, mawe mu itaman ya ama mu, nga ummán kitu sinipataán mu kaggína,” nán na.
Ay díkod nawe netaman tu Jose tu ama na. Ay kumíwid pe ngámin datu ù-upisiyál natu ári, se datu ngámin na agtuturáy ka Egipto. Ay kummíwid pe datu akkobung tu Jose, datu wawwági na, se datu akkobung natu ama na. Tittu datu bibittì a annánà ya nabansi ka Gosen, se datu kak-kalding se kak-karneru se datu bak-báka da. Ay adu tutu wala datu kummíwid kaggína. Datu suldádu, ay sittatakay da kadatu takay suldádu kampela ngin nin, ay atán pe datu nakakabalyu wala nga suldádu.
10 Ay kane dumatang da kitu agaggián ka Atad nga atán kitu dáya Jordan, ay naggiinnatay da manin. Nagsasángit da tutu wala manin. Ay pittu walgaw da manin na naggiinnatay kitúni. 11 Ay kane masingan datu iCanaan tu nagsasángit datu tolay kitu agaggián ka Atad, ay nán da, “Napgus gáyám ya aggiinnatay daya iEgipto,” nán da. Ay díkod nengágan datun na giyán na atán kitu dammáng Jordan ka Abel-mizraim. (Ya piyán na nga kagiyan yán ay tanáp daya iEgipto.) 12 Ay tinungpál kurug datu pútupútut natu Jacob tu nebílin natu ama da kaggída, 13 áta nippan datu baggi na ka Canaan se da netaman kitu liyáng kitu lusà ka Macpela nga adanni ka Mamre. Ittu tun tu lusà a ginátang tu Abraham kitu Efron na Heteo ka agtamnán da. 14 Ay kane mabalin da magtal-ud, ay nagulli tu Jose yin ka Egipto kabulun na datu wawwági na se datu ngámin na nepagtal-ud kaggída kitu ama da.
Tu namakawan tu Jose kadatu wawwági na
15 Ay kalpasán natu pannakatay natu ama da, ay nalídug datu wawwági natu Jose nga nán da kitu isaisa kaggída, “Paanna nád nu lùsawan nitta pikam ne Jose, se nitta baltan gapu kadatu nadakè a kinuw-kuwa tada kaggína?” nán da. 16 Ay díkod nepekagi da ngala ngin kitu Jose nga nán da, “Kitu kasibbiyág pikam ne ama, ay nebílin na kadakami nga 17 ikagi mi kikaw nga pakawanan nakami kadatu kinuw-kuwa mi nga nadakè se datu bas-básul mi kikaw. Ay lugud kiddi yin ay pakawanan nakami din, ta ikur-kurug mi pe ye Dios, nga Dios natu ama tada,” nán da. Ay summángit tu Jose kane magìna na tu nepekagi da kaggína.
18 Ay kalpasán nayán ay inumbet pe datu wawwági na. Nagukkab da kitu àráng na se da nán kaggína, “Atán kami kídi, ta alà nakami ka asassu mu win,” nán da. 19 Ay nán natu Jose kaggída, “Akkan kayu magansing ta akkan takayu panísan ta akkan nà wayya nga Dios,” nán na. 20 “Ta oray nadakè tu panggap nu kiyà kitun, ay napiya mà tu panggap ne Dios, ta senu adu tutu wala daya tolay nga mabiyág, nga ummán ki nàwa kadedi nga al-algaw. 21 Túya akkan kayu magansing, ta iyà ya makammu kadakayu se kadaya pútupútut nu,” nán na. Gapu kadatun na kinagi tu Jose se tu kinamáru na kaggída, ay bumagkad se pummiya datu uray da.
Tu nekatay natu Jose
22 Nagyán tu Jose se datu ngámin akkobung tu ama na ka Egipto. Magatut se sangapúlu dagun tu Jose se la nga natay. 23 Ngamay nasingan na pikam datu apúku tu Efraim se datu apúku tu Manase ke Makir nga an-anà na. Ay kinobung ne Jose da pikam pe. 24 Ay nán tu Jose kadatu wawwági na, “Tagay yà a matay yin. May e Dios ya magtagasíngan kadakayu. Ay itálaw nakayu kanedi se na kayu ippan kiya lusà a nekari na kitu Abraham se kitu Isaac se kitu ama tada nga Jacob nga ipakin-kuwa na kaggída,” nán na. 25 Ay se la nebílin tu Jose kadatu kamungayán na nga Israelita nga nán na, “Isipata nu kiyà nga nu ippan nakayu ne Dios sin kiyán na lusà, ay alà nu pe daya tuláng ku,” nán na. 26 Ay natay tu Jose ka Egipto kitu magatut se sangapúlu tu dagun na. Binalsamár da se da nelungun.