8
Tú idi ya piyán ku tutu wala nga kagiyan: Atán ya nangátu wa pádi nga panguniyan tada ke Dios, nga atán na magtutúgaw kiya pane diwanán ne Dios ka lángit. Aggína ya magsir-sirbi para kadàtada kiya giyán mismu ne Dios nga ittu ya kurug balay na. Ay aggína kampela ngin nin ya nangwa kiyán na balay na nga akkan wayya tolay yala.
Ngámin daya nangátu wa pappádi, ay aggída ya napíli ya magbasu se magdátun ke Dios para kadaya tolay. Ay díkod masápul pe nga magbasu onu magdátun ne Cristo nga ittu ya nangátu wa pádi. Ay nu tura la atán kam kídi ya kalawagán, ay akkan na makapagpádi, áta atán da mà a pappádi nga ittu dayán daya magbasu se magdátun nga nán tu lintag kitun. Ay datu kuk-kuwaan datun na pappádi kitu nengágan ka balay ne Dios, ay tallad dala kiya kurug ga mà-màwa kiya kurug ga balay ne Dios ka lángit. Ata kitu tagay ipàdà tu Moses tu nengágan da ka balay ne Dios, ay nán ne Dios kaggína, “Kuwaam ya ngámingámin ka ummán kitu pagaladán na nepassingan ku kikaw kitu bantay,” nán na. Ngamay napà-patag pànang ya ubra ne Jesu-Cristo kiya kinapádi na may datu pappádi kídi ya kalawagán kitun. Ata aggína mà lugud din ya panguniyan tada ke Dios kídi napatag pànang nga kari na kadàtada nga tolay na. Napà-patag idi, áta nebasár kadaya napà-patag nga kar-kari ne Dios.
Napà-patag ya baru wa palánu ne Dios may tu dadán
Nu áwan kuma tutu wala pagkur-kurángan datu nunna nga bílin ne Dios, ay akkan kuma tagge nangulis nagkari yin. Ngamay ammu ne Apu Dios nga nadakè mà kammala ya kuk-kuwaan datu tolay. Ay tútu nán na nga,
“Umbet ya algaw wa angngulis ku wa magkari kadaya tolay ku wa iIsrael se iJuda. Ay sabáli kampela ngin nin kitu nekarì kadatu apuapu da, kitu nangngiapù nga nangitálaw kaggída ka Egipto. Mangulis sà magkari, áta akkan da nga kinur-kurug datu nekar-kari ku nga ittu tu gapu na nga pinagdudoray kuda. 10 Ay tú idi ya ikarì kadaya iIsrael nu umbet yán na algaw: Ipad-padamdam ku daya lin-lintag ku kaggída peyapeyang, ta senu ummán ka nesúrát da ngin kiya uray da. Ay iyà ya Dios da ngin, ay aggída pe daya tolay kun. 11 Ay akkan da tagge masápul lin na itùgud onu ikagi kadaya kasittolay da ya mepanggap kiyà, áta ammuwán dà ala ngin daya ngámin tolay, nangátu se nababa. 12 Túyán ya kuwaan ku, áta kalakkán kuda ngin kadaya nagbas-basúlán da. Ay kaligpanán ku pe yin daya bas-básul da.”
13 Ay kitu inangngagi ne Dios nga atán ya baru wa kari na, ay maawátan na áwan surbi tu dadán nin. Ay oray nu nágan na nga kag-kagaben se dadán nin, ay áwan duwaduwa naya kippà na tutu wala ngin.