9
Tu dadán se iya baru wa agday-dáyaw da ke Dios
Ay kitu nunna nga kari, ay uwad da nga sur-surútan da nga lin-lintag mepanggap kiya panagday-dáyaw ke Dios. Ay tu pagday-dayáwan, ay binalay tolay pe yala. Ay tun na balay nga pagday-dayáwan, ay napagkaduwa ka abay nga kurtína. Tu amin-dupálan, ay nengágan da ka “Giyán na napatag ke Dios”. Ittu tun tu giyán natu aggiparotunán ka pingki nga pittu ya pasanga na nga nadaládag. Ittu pe tu giyán tu tebol la aggippayán kitu sinápay ya medátun ke Dios. Ay tu mekàduwa nga kuwartu, ay atán kitu tapíngit natu kurtína nga mekàduwa kitu amin-dupálan na kurtína. Idi nga kuwartu, ay nengágan da ka “Giyán na kapàgán ke Dios”. Ittu idi tu giyán natu balitù a anìdúgán ka insensu, se itu lakása nga nakalupkopán ka balitù, nga nangiunggán da kitu gù-gusi nga balitù a naunggán kitu mána, nga akakkanan nga gayát ka lángit, se itu tàdukud natu Aaron nga nagbísì, ay se itu dalumpenág ga batu wa nekesurátan datu bil-bílin. Ay kitu nagpungtu kitu útun natu lakása, ay atán duwa nga sinan anghel la balitù, nga ittu datu mangipassingan na atán ne Dios kitúni. Magguùmà da se sikkuùnát datu payà da nga manglayyung kitu takkab natu lakása, nga ittu tu agwarsíán ka dága, ta senu mapakawan daya bas-básul daya tolay. Ay akkan pikam idi ya kelaw-lawág ngámin dedi.
Ay ummán kiyán ya nekaurnus natu agday-dayáwan da kitun. Ay datu pappádi, ay inalgaw da nga lumnà kitu amin-dupálan na kuwartu nga mangwa kadatu ubra da. Ngamay kitu mekàduwa nga kuwartu, ay tittu ya kangatuwán na pádi ya makalnà kitúni. Ay dinnagun nala pe ya ilalnà na. Ay se akkan na lumnà kitúni nu akkan na mangitúgut ka dága datu pinagbasu da nga áyam, nga ittu tu idátun na ke Dios gapu kadaya bas-básul na, se daya bas-básul daya tolay.
Ay masingan tada kídi ya piyán naya Ispiritu ne Dios nga ipakammu kadàtada, nga kitun ay akkan pikam nalùtán para kadaya tolay tu “Giyán na kapàgán ke Dios”, áta atán mà pikam tu amin-dupálan na kuwartu. Ay ittu idi ya kearígán naya kapàyanán tada kadedi ya al-algaw. Kídi, ay mepassingan kadàtada, nga datun na agbasu se agdátun datu tolay ke Dios, ay akkan wayya ittu datun ya mangappiya kiya aglam-lammat da. 10 Ay tú datun datu sur-surútan da, ay se sur-surútan da pe datu lintag mepanggap kiya angngán se ya agginum se ya agdalus kadaya ngámin. Pabeg ga datu mas-asingan nala nga mà-màwa daya sur-surútan da, ngamay datun, ay panda datun nala kitu nangngipakammu ne Dios kiya baru wa palánu na.
11 Ngamay inumbet te Cristo win nga ittu ya kangatuwán na pádi. Ay gapu kaggína, ay atán nin daya napatag ga mà-màwa. Ay atán pe yin kiya napà-patag ga pagday-dayáwan nga akkan na kinuwa tolay yala, ta áwan pe yán kídi kalawagán. 12 Arig linumnà in kitu “Giyán na kapàgán ke Dios”. Ay akkan wayya nga dága kalding onu dága urbun báka ya netúgut na, nu di iya dága na kampela ngin nin. Ay díkod málà nitta ngin ka áwan panda kiya pangiturayán ne Dios. Ay itun na nelalnà na, ay ittu tun nala ngin.
13 Datu tolay ya ibíláng da ka naragit kitun, ay mebíláng kiya lintag da nga madalusán da nu mawar-warsíán da kitu dága kalding se dága toru, se mapùpúán da kitu abu natu nasìdug ga urbun báka. 14 Ay nu makadalus dayán, ay tú nád agpà ya akadalus naya dága ne Cristo kadaya ur-uray tada kadatu áwan sur-surbi nga ub-ubraan tada, ta senu e Dios nga atán peyapeyang ya ikur-kurug tada. Ta gapu kiya angngitur-turáy naya atán peyapeyang nga Ispiritu ne Dios kaggína, ay nepebasu na ngala ya áwan tutu wala nga pagkur-kurángan na baggi na ke Dios.
Mippà daya bas-básul tada gapu kitu nekebasu ne Cristo
15 Ay díkod, kídi ya baru wa kari, ay e Cristo ya panguniyan tada nga tolay ke Dios, ta senu ngámin daya inayabán ne Dios ka tolay na, ay mepakin-kuwa kaggída datu nekar-kari ne Dios nga áwan panda. Ata gapu kitu nekatay na, ay nekáru na ngin daya bas-básul daya tolay oray kitu áwan pikam ya baru wa kari ne Dios.
16 Ay nu atán kasurátan na kinuwa naya magpatáwid kadaya kuw-kuwa na, ay masápul la mammuwán pikam nga kurug natay yin tu magpatáwid, ay se yala málà datu magtáwid datu mepatáwid kaggída. 17 Ata akkan mepatag ya kasurátan na kinuwa naya magpatáwid nu atán kam ma sibbiyág. Ay se yala mepatag nu natay yin.
18 Ay túya gapu na pe nga tu nunna nga palánu ne Dios, ay masápul pe ya pagdága, ta senu makurug pe. 19 Ata kane mabalin ne Moses nga ibása kadatu tolay ngámin datu lin-lintag, ay nangalà ka dága urbun báka se na kinibugán ka danum. Ay se yala nangalà ka pasanga kaykayu wa isopo, se na nga binad-baddán tu bungraw na ka daggáng nga lúpus nga nàwa ki dùdut karneru, ay se na nga pinagwarsì kitu dága kitu libru wa nekesurátan datu lin-lintag, se kadatu ngámin tolay pe. 20 Ay nán na kadatu tolay kaggína nga magwarsì, “Ittu idi nga dága ya mangipassingan na masápul la mepatag daya bil-bílin ne Dios sin, ay piyán na nga ikurug nu dedi,” nán na. 21 Ay páda na pe kitu agday-dayáwan se datu aruminta nga us-usaran da kitu panagday-dáyaw da, winar-warsíán nada pe kitu dága. 22 Ay kurug ga kadatu bil-bílin, ay tagge ngámingámin, ay nebíláng ngala nga nadalus ke Dios gapu kitu dága. Ay díkod nu áwan dága nga mearúyut, ay áwan pe mapakawan na bas-básul.
23 Ay díkod masápul ya dága datu áyam kadatu kuk-kuwaan da nga pakasinnán nala nu wà ummán naya kurug mà-màwa ka lángit. Ta senu mebíláng datun ka nadalus. Ngamay daya mà-màwa ka lángit mismu, ay masápul da ya napatag pànang nga dága nga pangdalus, ta senu kurug ga nadalus tutu wala.
24 E Cristo, ay akkan wayya linumnà kiya pagday-dayáwan na kinuwa tolay yala nga tallad dala kiya atán ka lángit, nu di ka lángit mismu ya linnà na. Ay atán kurug gin ka giyán ne Dios kídi, gapu kadàtada. 25 Ay akkan na pe masápul la uliulissan nga ibasu manin ya baggi na, nga ummán kitu angwa natu nangátu wa pádi datu Judyu, nga dinnagun na lumnà kitu “Giyán na kapàgán ke Dios”, se mangitúgut ka dága áyam nga akkan na wayya itu dága na kampela ngin nin. 26 Ata nu mapakuna, ay di lugud namin-ad-adu win na natay nanggayát kam kitu nekàwa nedi ya kalawagán, ay se mamin-ad-adu pikam! Ngamay ya nekàwaán na, ay namissán nala nga inumbet nga nagbiyág nga tolay kídi ya kalawagán kane tagay pumanda ngin, ta senu mippà na daya bas-básul da tolay kiya angngibasu na kiya baggi na kampela ngin nin.
27 Gángay nga mamissán nala ya katay daya tolay, ay se yala guwesan ne Dios da. 28 Ay ummán kiyán ya nàwaán ne Cristo. Namissán na natay, ta nebasu gapu kadaya bas-básul tada nga tolay. Ay umbet kammin, ngamay akkan gapu kadaya bas-básul lin, nu di gapu kiya angngalà na ngin kadaya ngámin na makid-iddag kaggína.